høst 2024
MBI-2112 Medisinsk biokjemi og farmakologi - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i tredje studieår i bioingeniørprogrammet.

Emnet går over to semestre og avsluttes med eksamen i vårsemesteret


Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-2101 Molekylærbiologi, MBI-2102 Hematologi, MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin, MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi, MBI-2110 Profesjon, etikk og samhandling

Innhold

Laboratoriemedisin:

Patofysiologi i ulike vev/organsystemer og hvordan biomarkører / parametere innen medisinsk biokjemi benyttes i forbindelse med forebygging, diagnostikk, oppfølging av sykdomsforløp, kontroll av behandlingseffekt og forskning. Farmakologi, inkludert farmakokinetikk, farmakodynamikk, toksikologi, terapikontroll og rusmiddelanalyser.

Laboratorieteknologi:

Spesiell blodprøvetaking av voksne, blodprøvetaking av nyfødte og barn, analyseinstrumenter, analysemetoder, laboratorieinformasjonssystemer, ulike typer prøvematerialer, vurdering og tolking avanalyseresultater, feilkilder og kvalitetssikring


Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter, og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha kunnskap om kroppens normale biokjemiske og fysiologiske prosesser, patofysiologi og endringer i kroppsvæskenes sammensetning ved sykdom
 • ha bred kunnskap om ulike biomarkører/parametere innen medisinsk biokjemi og hvordan disse benyttes i forbindelse med forebygging,diagnostikk, oppfølging av sykdomsforløp, og kontroll av behandlingseffekt
 • ha bred kunnskap om ulike analysematerialer, laboratorieutstyr, analysemetoder, og bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver innen medisinsk biokjemi
 • ha grunnleggende kunnskap om farmakologi, klinisk farmakologi, og toksikologi
 • ha kunnskap om analytter, prøvematerialer, analysemetoder, og bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver innen fagområde farmakologi
 • ha kunnskap om automasjonssystemer og informasjonsteknologi, herunder laboratorieinformasjonssystemer (LIS), mellomvareløsninger, og styringssystemer for instrumenter
 • ha kunnskap om riktig behandling av ulike prøvematerialer og hvordan preanalytiske, analytiske og postanalytiske forhold kan påvirke analyseresultater
 • ha kunnskap om hvordan analyseresultater i medisinsk biokjemi og farmakologi kvalitetssikres
 • ha bred kunnskap om ulike typer blodprøvetaking av voksne, barn og nyfødte
 • kunne begrunne valg av prøvemateriale og vurdere prøvematerialers kvalitet
 • ha kunnskap om en prøves gang gjennom laboratoriet,rekvirerings- og svarformidlingssystem
 • ha kunnskap om hvordan nye instrumenter, analyser og metoder implementeres
 • ha kunnskap om barn og unge, deres behov og rettigheter i møte med bioingeniøren, og kunne bidra til trygghet og forutsigbarhet for barn og pårørende i prøvetakingssituasjon.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne anvende relevant dokumentasjon som prosedyrer, produktinformasjon og metodeapplikasjoner
 • kunne anvende laboratorieutstyr og utvalgte analyseinstrumenter ved hjelp av relevant dokumentasjon
 • kunne integrere teori og praksis og anvende relevante litteraturkilder
 • kunne vurdere ulike analysemetoders muligheter, begrensninger, og feilkilder
 • kunne utføre blodprøvetaking av barn og nyfødte under veiledning
 • kunne tolke, vurdere og kvalitetssikre analyseresultater utfra kunnskaper om preanalytiske faktorer,analysemetoder, kvalitetssikring og referanseområder
 • kunne formidle faglige kunnskaper skriftlig og muntlig på norsk og med bruk av fagterminologi
 • kunne anvende kunnskaper om hele analyseprosessen fra en prøve rekvireres til analyseresultat foreligger til å identifisere og eliminere feilkilder og uønskede hendelser

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne planlegge og utføre laboratoriearbeidselvstendig og i grupper
 • kunne jobbe nøyaktig og strukturert og i tråd medkrav og retningslinjer knyttet til etikk og HMS
 • kunne samarbeide, utveksle synspunkter ogerfaringer, søke og motta faglig veiledning
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse, samtvise ærlighet og selvstendighet i sitt arbeid
 • kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter i emnetslik at kompetansen opprettholdes og kan videreutvikles

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, digitale læringsressurser, seminarer, laboratoriekurs, og ekstern laboratoriepraksis

Timeplan

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorierapporter Godkjent – ikke godkjent
Godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon på seminar Godkjent – ikke godkjent
Praktisk prøve Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: MBI-2112
 • Tidligere år og semester for dette emnet