høst 2024
MBI-2111 Profesjonsutøvelse og laboratoriedrift - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-2101 Molekylærbiologi, MBI-2102 Hematologi, MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin, MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi, MBI-2110 Profesjon, etikk og samhandling

Innhold

 • Sentrale elementer knyttet til laboratoriedrift og kvalitetsutvikling inkludert myndighetskrav, akkreditering og sertifisering, nasjonale standarder,kvalitetssystem, avviksbehandling, revisjon og utarbeidelse/revisjon av prosedyrer
 • Profesjonspraksis i medisinsk laboratorium
 • Barn og unges behov og rettigheter
 • Biobank
 • Tverrprofesjonell samhandling
 • Pasientnær analysering og selvtesting
 • Grunnleggende førstehjelp med bruk av hjertestarter
 • Nytenkning og innovasjon

Hva lærer du

Etter endt emne skal studenten kunne:

Kunnskap

 • ha kunnskap om at drift av medisinske laboratorier innebærer å ta faglige valg som fremmer bærekraft og HMS; tilstreber å velge materialer, utstyr og prosedyrer som reduserer ressursbruken uten å kompromittere kvaliteten
 • ha kunnskaper om kvalitetsarbeid,kvalitetsstyringssystemer, sertifiserings- og akkrediteringsordninger i medisinske laboratorier
 • kjenner til hvordan prosedyrer utarbeides og revideres i et akkreditert laboratorium.
 • ha kunnskap om informasjonsteknologi og automasjonssystemer, herunder laboratorieinformasjonssystemer (LIS),mellomvareløsninger og styringssystemer foranalyseinstrumenter
 • ha kunnskap om standardiserte pasientforløp
 • ha kunnskap om barn og unge og er en utøver som kjenner til deres behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse, tilegne seg ny kunnskap, søke og ta imot veiledning
 • kjenne til lover og regler som regulerer opprettelse, godkjenning og bruk av biobank innen fagområdet medisin og helse
 • ha kunnskap om selvtesting og pasientnær analysering, samt om bioingeniørers rolle i innføring og kvalitetssikring av pasientnær analysering i og utenfor sykehus
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser ogkan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske,kvalitetsforbedrende og bærekraftige arbeidsprosesser

Ferdigheter

 • kunne beherske basal hjerte-lungeredning (HLR) og bruk av hjertestarter
 • kunne reflektere over egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid
 • kunne beherske informasjonsteknologi og automasjonssystemer, herunder laboratorieinformasjonssystemer (LIS),mellomvareløsninger og styringssystemer for analyseinstrumenter
 • ha øvelse i tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon rundt pasienter i en akutt situasjon
 • ha øvelse i å anvende analyseinstrument og laboratorieutstyr

Generell kompetanse

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer i et tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt samarbeid på tvers av virksomheter og nivåer, og kan initiere slik samhandling
 • kunne planlegge og gjennomføre bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver, i tråd med gjeldende prosedyrer, etiske krav og retningslinjer
 • kunne reflektere over egen faglige utøvelse og tilegne seg ny kunnskap
 • kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap skriftlig og muntlig på norsk og med bruk av fagterminologi
 • kunne samarbeide, utveksle synspunkter og erfaringer, søke og motta faglig veilednin

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar, simulering, digitale læringsressurser, og ekstern praksis (4 uker profesjonspraksis i et medisinsk laboratorium)

Timeplan

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksisrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-2111
 • Tidligere år og semester for dette emnet