Tannpleie - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Tannpleie - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Tannpleierutdanningen er en praksisrettet utdanning med fokus på å fremme oral helse og livskvalitet hos mennesker i alle aldre. Tannpleieren er ofte den første som møter pasienten, og undersøker tenner, munnhule og helsevaner. Veiledning av den individuelle pasient og pårørende når de er inne på tannklinikken er sentralt, men tannpleieren driver også forebygging og helsefremming rettet mot ulike grupper i befolkningen. Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå. I Tromsø er Tannpleierutdanningen lokalisert på TANN-bygget sammen med tannlegeutdanningen, ulike spesialistutdanninger, doktorgradsutdanning, universitetstannklinikken og spesialistklinikk i form av Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge.

Spørsmål om studiet
bilde-2.bmp
Bensnes, Inger Anna

Rådgiver


Tannpleierstudiet har en fin variasjon mellom teoretisk undervisning i form av seminarer og forelesninger, gruppeundervisning, og praktiske øvelser på klinikk. Først er det trening på simuleringsklinikk, og deretter pasientbehandling på Universitetstannklinikken og i ekstern praksis ved tannklinikker i Den offentlige tannhelsetjenesten.

Studenten skal lære å forebygge karies og tannkjøttsykdommer gjennom veiledning og arbeid med pasienter i og utenfor tannklinikk. Lære å utføre diagnostiske oppgaver, undersøke munnhule og tenner, kunne vurdere tiltak og utøve klinisk tannpleie, som inkluderer tilsyn med og veiledning av pasienter med spesielle behov. Videre vektlegges det i studiet kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.

Som tannpleier kan du jobbe i offentlige og private tannklinikker, og i dentale firmaer.

Videre utdanning:

Fullført bachelor i tannpleie danner også grunnlag for opptak til videreutdanning og/eller videre studier på masternivå i inn- og utland.

Ved Universitetet i Tromsø kan man for eksempel fortsette på en master i helsefag. Slik som master i helsefaglig utviklingsarbeid og master of public health. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan man ta videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid. Videreutdanningen kan også inngå som en del av master i samfunn og helsefremmende arbeid.

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For tannpleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
  • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Poenggrenser etter suppleringsopptak for høsten 2018 :

  • Førstegangsvitnemålskvote: 47,2 / førstegangsvitnemålskvote Nord-Norge: 36,3
  • Ordinær kvote: 54,4 / ordinærkvote Nord-Norge 35,6
  • Samisk kvote: poenggrense oppgis ikke

 

Søkere som tas opp på tannpleierutdanninga må legge fram politiattest. 

Pedagogiske arbeidsformer ved studiet vil være problembasert læring, ferdighetstrening og praksisstudier eller klinisk praksis. Seminarer, forelesninger, selvstudier og prosjektarbeid inngår også i den pedagogiske arbeidsformen.

Vanlige eksamensformer er skriftlig skoleeksamen, prosjektoppgaver individuelt eller i grupper, muntlig eksamen og praktisk klinisk eksamen med pasient. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få fremstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsen for det enkelte emnet for nærmere beskrivelse av eksamensform.

Praksisstudiene foregår både internt, på studentklinikken ved universitetet, og eksternt, hovedsaklig i den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Norge. Til sammen utgjør praksis 32 uker av studiet.  

Det vil være 20 uker intern praksis ved universitetstannklinikken, fordelt med 5 uker på 2. semester, 7 uker på 3. semester, 2 uker på 4. semester, 2 uker på 5. semester og 4 uker på 6. semester.

Det vil være 12 uker ekstern praksis, fordelt med 6 uker på 4. semester og 6 uker på 5. semester.

Hovedsakelig norsk, men noe undervisning vil gis på annet skandinavisk språk eller engelsk.

Det er mulighet for utveksling i form av kortere opphold ved utenlandske tannpleierutdanninger i løpet av studiet.

Studiested Land
Aarhus University Danmark
Malmö University Sverige