Ledelse - erfaringsbasert master

STUDIESTED: Harstad
Ledelse2.jpg

Ledelse ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad er et erfaringsbasert masterprogram som skal hjelpe deg med å videreutvikle din ledelseskompetanse. Gjennom å utvikle et helhetlig, tverrfaglig og etisk reflektert perspektiv på ledelse, organisering og styring, lærer du å beskrive og forstå hvordan organisasjoner fungerer i ulike kontekster, og hvordan lederen kan være med på å påvirke dette. I tillegg utfordres du personlig ved å fokusere på din egen lederatferd og hvordan du kan videreutvikle deg som leder.

Fakta

Varighet:6 Semester
Studiested: Harstad
Studiepoeng:90
Gradsnavn:
Opptakskrav:

Se nedenfor

Søknadsfrist:1. mars
Søknadskode:6012
Søk studiet

Erfaringsbasert master i ledelse består av fire emner:

1. Ledelse, organisering og styring (35 studiepoeng)

2. Personlig lederutvikling (15 studiepoeng)

3. Vitenskapsteori og forskningsmetode (10 studiepoeng)

4. Masteroppgave (30 studiepoeng)

Ledelse, organisering og styring gir studentene kunnskap om og oversikt over fagfeltet ledelse, organisering og styring. Sentrale spørsmål er hvordan en organisasjon fungerer, hvilke rammebetingelser dette setter for ledelse og styring, samt hvilken betydning ledelse og styring har for menneskelig samspill og organisatoriske resultater. Studentene introduseres for ulike perspektiver og teorier som kan hjelpe dem til å se sammenhenger, og de vil utfordres til å bruke denne kunnskapen for å videreutvikle egen praksis.

Personlig lederutvikling setter fokus på utvikling av studentenes egen lederatferd. Formålet er å hjelpe den enkelte student til å bli en best mulig leder. Dette skjer ved å øke studentenes samhandlingskompetanse, bevisstgjøre dem om egne ressurser og identifisere forbedringspunkter. Studentene vil bli utfordret på hvordan de fungerer og opptrer som ledere, i egne og andres øyne. Dette krever at de åpner opp for og er i stand til å ta i mot tilbakemelding fra andre, og at de er i stand til og villige til å endre atferd slik at de kan bli bedre ledere.

Vitenskapsteori og forskningsmetode gir studentene den opplæring i vitenskapsteori og forskningsmetode som er nødvendig for at de skal kunne gjennomføre arbeidet med masteroppgaven. Det skal hjelpe og stimulere studentene til å forholde seg kritisk og spørrende til egne og andres grunnleggende antakelser, premisser og kunnskaper. Dette er en kompetanse som er nyttig i møte med informasjon, rapporter, forskningsbidrag etc.

Masteroppgaven er den avsluttende delen av studiet. Her fordyper studentene seg i en selvvalgt problemstilling som temamessig ligger innenfor rammene av studiet, gjerne med tilknytning til egen organisasjon. Arbeidet med masteroppgaven kommer til slutt i studiet, men studentene oppfordres til å begynne å tenke på problemstilling tidlig.

Erfaringsbasert master i ledelse består av fire selvstendige emner. Studentene vil imidlertid oppmuntres og utfordres til å se sammenhenger mellom de ulike emnene. Innenfor det enkelte emne og i studiet som helhet, kan den faglige progresjonen tydeliggjøres på denne måten:

 • Oversikt. Generelle temaer med vekt på beskrivelse for å skaffe oversikt.
 • Innsikt. Spesifikke temaer med vekt på grundig beskrivelse for å oppnå økt innsikt (dybdeboring).
 • Selvinnsikt. Spesifikke temaer med vekt på personlige utfordringer og grundig trening for å oppnå økt selvinnsikt (lederutvikling).
 • Analyse. Vitenskapsteoretiske, metodiske og faglige temaer med sikte på forklaring, forståelse og prediksjon av sammenhenger.
 • Syntese. Praktiske temaer der refleksjon, utprøving og anvendelse står i fokus.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
6. semester (vår)

Studiet legger til rette for at studentene skal tilegne seg relevant, oppdatert og faglig solid kunnskap om ledelse, organisering og styring av organisasjoner og mennesker. Gjennom studiet skal studenten stimuleres til egenutvikling og økt selvinnsikt knyttet til egen lederrolle. Når kandidaten har fullført og bestått erfaringsbasert master i ledelse skal han/hun ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

Kandidaten skal ha tilegnet seg:

 • bred og generell kunnskap om og forståelse av ledelse, organisering og styring
 • økt bevissthet om egen lederrolle
 • spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor fagfeltet (masteroppgavens tema)
 • kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk
 • kjennskap til sentrale forskningsspørsmål innenfor ledelse, organisering og styring, samt sentrale faglige debatter innenfor disse fagområdene
 • evne til å søke ny kunnskap og anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse, organisering og styring

Ferdigheter

Kandidaten skal være i stand til å:

 • arbeide selvstendig med praktisk problemløsning basert på tilegnet kunnskap
 • legge til rette for og bidra til godt arbeidsmiljø, god samhandling, positiv utvikling og nyskapning i organisasjoner
 • analysere og vurdere teorier og metoder innenfor ledelse, organisering og styring på en kritisk måte
 • anvende tilegnet kunnskap og være i stand til å reflektere over egen ledelsespraksis
 • strukturere og formulere kompleks argumentasjon basert på ulike informasjonskilder, for eksempel relatert til forbedringsforslag i egen organisasjon
 • reflektere over forskningsdesign og valg av forskningsmetode for ulike typer problemstillinger
 • gjennomføre et selvstendig forsknings, -eller utviklingsprosjekt under veiledning innenfor eksisterende forskningsetiske normer
 • gjennomføre systematiske analyser og skrive rapporter ved å bruke samfunnsvitenskapelige metoder

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • anvende kunnskaper og ferdigheter om ledelse, organisering og styring for å håndtere komplekse problemstillinger i praksis
 • bidra aktivt i diskusjoner og beslutningsprosesser som handler om ledelse, organisering og styring på egen arbeidsplass
 • bidra til nytenkning om ledelse, organisering og styring på egen arbeidsplass
 • reflektere over og videreutvikle egen ledelsespraksis
 • formidle et større selvstendig utredningsarbeid
 • kommunisere om faglige problemstillinger innenfor ledelse, organisering og styring ¿ både med spesialister og andre

For å bli tatt opp til erfaringsbasert master i ledelse kreves bachelorgrad, evt. den tidligere cand.mag.-grad eller annen grad av minimum 3 års omfang.

Det er satt et faglig minstekrav der det kreves karakter C, beregnet som vektet gjennomsnitt av de karakterene som utgjør opptaksgrunnlaget.

I tillegg kreves minimum 2 års relevant arbeidserfaring (jf. Forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. desember 2005.) Arbeidserfaring skal i all hovedsak være oppnådd etter gjennomført høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå. Med relevant arbeidserfaring menes her arbeidserfaring som kan knyttes til programmets profil innen organisasjon og ledelse. Vi gjør oppmerksom på at arbeidsattest som dokumenterer yrkeserfaring, skal inneholde startdato og sluttdato for arbeidsperioden og hvor stor omfang stillingen hadde, i timer per uke eller i stillingsprosent. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med likningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av studiet.

Master i ledelse er et deltidsstudium over tre år. Alle studentene følger de samme emnene og får gjennom dette innsikt i alle tema som tas opp i løpet av studiet. Dette bidrar til å skape et trygt læringsmiljø der studentene kan lære av hverandres erfaringer under hele studieforløpet, og det gir gode muligheter for nettverksbygging.

Det arrangeres 16 studiesamlinger: tre samlinger pr. semester de to første årene, to samlinger pr. semester det siste året når studentene jobber med masteroppgaven. Samlingenes lengde varierer fra to til tre dager. Totalt legges det opp til 44 dager med organiserte aktiviteter på høgskolen (inkludert forelesninger, gruppearbeid, veiledning, studentpresentasjoner og diskusjoner). Avvikling av skoleeksamen kommer i tillegg.

Mellom samlingene vil deltakerne bli pålagt ulike arbeidsoppgaver, for eksempel skriftlige arbeider og forberedelse av muntlige presentasjoner. I tillegg forventes studentene å forberede seg til samlinger ved å lese pensumlitteraturen knyttet til samlingen.

Samlingene og arbeidskravene legges opp slik at studentenes arbeidsbelastning blir noenlunde lik i alle semestrene av studiet. Ved studiestart vil studentene få en oversikt over arbeidsbelastning (obligatoriske arbeidskrav, eksamener, etc.) i de ulike semestrene. Det forutsettes at studentene har tilgang til internett siden kommunikasjonen mellom samlingene vil foregå elektronisk.Kontakt
Christine.jpg

Christine Killie


Førstekonsulent
Telefon: 77058158 christine.killie@uit.no

Søknadsdokumentasjon

Husk at alle dine vitnemål og attester må være lastet opp i søknaden innen søknadsfristens utløp.

 

Skip to main content