Ledelse - erfaringsbasert master

Varighet: 3 år

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Ledelse - erfaringsbasert master

Varighet: 3 År

Studiested
Harstad
Søknadsfrist
1. mars
Søking og opptak
Slik søker du

Master i ledelse henvender seg til alle som arbeider med eller er interessert i ledelse, i næringslivet, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner. Den primære målgruppen for studiet er ledere som ønsker å videreutvikle sin lederkompetanse og personer som har ambisjoner om å søke en ledende stilling. Studiet legger til rette for erfaringsutveksling og læring på tvers av ulike fag, profesjoner og sektorer og søker studenter med ulik bakgrunn og erfaringer fra forskjellige funksjoner, organisasjoner og hierarkiske nivåer.

Spørsmål om studiet
E-post: hhcampus@hjelp.uit.no

Ivar Iversen

Studiekonsulent

 • Telefon: +4777058377
 • Campus: Harstad

Informasjon om studiestart

Master i ledelse er en erfaringsbasert master for ledere som ønsker å utvikle seg videre som ledere, eller arbeidstakere som har ambisjoner om å innta en lederrolle.

Studiet tar utgangspunkt i et arbeidsliv i rask endring: Arbeidslivet blir mindre forutsigbart, endringer skjer hurtigere og utfordrer formelle strukturer. Teknologi endrer både hvor vi jobber, og hvordan.

Ledere må forholde seg til, leve med og evne å utnytte mulighetene som ligger i endring og usikkerhet. Det stiller store krav til ledere.

Master i ledelse tar mål av seg å utvikle kunnskapsrike, trygge og selvstendige ledere som kan lede ansatte og organisasjoner i komplekse og skiftende omgivelser.

Det krever kunnskap, analytiske ferdigheter og en evne til å håndtere kompleksitet og usikkerhet, skape overblikk og tenke framover. Det krever ikke minst en evne til å se og forstå andre og seg selv, og en fortrolighet med hva det vil si å være leder.

Master i ledelse gir studentene et solid forskningsbasert kunnskapsgrunnlag. Men teoretiske kunnskaper er i seg selv ikke nok.

Studiet legger opp til at studentene skal lære av egne og andre medstudenters erfaringer og knytte erfaring til relevant teori. Studiet vektlegger aktiv bruk framfor passiv gjengivelse av teori, på aktuelle problemstillinger som studentene bringer med seg inn i studiet.

En sentral del i studiet er personlig lederutvikling der studentene i grupper og under faglig veiledning deler egne erfaringer og jobber med å utvikle seg som ledere, basert på tilbakemeldinger fra ansatte og ledere i egen organisasjon.

For å lykkes i våre intensjoner med programmet, må studenter møtes ansikt til ansikt, bli kjent og tilstrekkelig trygge på hverandre til å kunne dele erfaringer og snakke fritt.

Programmet er derfor bygd opp av en serie innholdsrike, fysiske samlinger i Harstad. Pedagogisk form veksler her mellom forelesninger, øvelser og obligatoriske arbeidskrav og gruppeoppgaver. Studentene blir her like mye produsenter som mottakere av kunnskap. Sosiale arrangementer og ikke-faglige tilbud gjør det enkelt å etablere faglige og sosiale bånd til medstudenter.

Master i ledelse, erfaringsbasert er et deltids- og samlingsbasert studium på 90 studiepoeng som gjør det mulig å kombinere utdanning og jobb.

Studiet gjør aktiv bruk av studentenes yrkeserfaring: Studentene utfordres igjennom studiet til i å teste ut kunnskap og ferdigheter på sin egen organisasjon og arbeidssituasjon.

Studiet gir studentene mulighet til å fordype seg faglig og utveksle erfaringer med andre studenter.

Studiet består av 16 studiesamlinger fordelt over tre år: tre samlinger pr. semester de første to årene, to samlinger pr. semester det siste året der studentene jobber med masteroppgaven.

Samlingens lengde varierer fra to til tre dager. Med tre dager de første to årene. To dager det siste året. Totalt inngår 44 dager med organiserte aktiviteter (inkludert forelesninger, gruppearbeid, veiledning, studentpresentasjoner, rollespill og diskusjoner). Avvikling av eksamen kommer i tillegg.

År 1

BED-3089 Personlig lederutvikling går over to semestre. Studentene utvikler her innsikt i egen lederatferd og utviklingspotensial basert på teorier i studiet, og tilbakemeldinger fra kollegaer og andre medstudenter.

BED-3085 Å organisere og styre introduserer studentene for sentrale teorier og begreper innenfor organisasjon, ledelse og styring. Studentene får mulighet til å bruke teorier på egne problemstillinger.

BED-3086 Å lede, introduserer studentene for ulike tilnærminger til ledelse, forutsetninger for ledelse og ressurser for ledelse og viser, basert på teori, hvordan de mer effektivt kan påvirke andre i en organisasjon.

År 2

BED-3087 Å kommunisere utfordrer studentene i å kommunisere mer effektivt, ved hjelp av ulike kommunikasjonsteorier, verktøy og trening.

BED-3083 Vitenskapsteori og forskningsmetode, forbereder studentene på å planlegge og gjennomføre et større selvstendig vitenskapelig arbeid (masteroppgave), samt anvende forskning og utredningsarbeid i egen virksomhet.

BED-3088 Ledelse i praksis, tar utgangspunkt i de foregående emnene og utfordrer studentene i å anvende og videreutvikle kunnskaper og ferdigheter fra disse, i et faglig utviklingsprosjekt.

År 3

BED-3906 Det siste året er viet arbeidet med masteroppgaven. Studentene fordyper seg i en selvvalgt problemstilling og gjennomfører et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning. De fire samlingene i år 3, er viet de ulike fasene i arbeidet med en masteroppgave og består av forelesninger og veiledning. Masteroppgaven skal skrives i grupper på to.

Mellom samlingene vil studentene bli pålagt ulike oppgaver i form av skriftlige innleveringer og forberedelse av muntlige presentasjoner. Studentene forventes også å møte forberedt til samlinger og å ha lest pensumlitteratur knyttet til samlingen.

Samlingene og arbeidskravene legges opp slik at studentenes arbeidsbelastning blir noenlunde lik i alle semestrene av studiet. Ved studiestart får studentene en oversikt over arbeidsbelastning (obligatoriske arbeidskrav, eksamener, etc..) i de ulike semestrene.

Kommunikasjon mellom samlinger skjer elektronisk via Canvas.

Emneansvarlige kan legge opp til virtuelle møter av ulike formater mellom samlingene.

Studiet utgjør 90 studiepoeng som avlegges over tre år.

Et studieår normert til 60 studiepoeng (fulltid) tilsvarer her en arbeidsbelastning på 1700 timer.

For Master i ledelse gir dette slik en total arbeidsbelastning på 2550 timer eller 850 timer per år.

Master i ledelse tar mål av seg å utvikle kunnskapsrike, trygge, selvstendige og etisk bevisste ledere som kan lede ansatte og organisasjoner i komplekse og skiftende omgivelser.

Kunnskapsmål

Kandidater skal

 • Besitte avansert, bred og generell kunnskap og forståelse for ledelse, organisering og styring.
 • Med utgangspunkt i teori og tilbakemeldinger fra kollegaer og andre medstudenter, ha inngående innsikt i egen atferd som ledere og medarbeidere og hvordan denne påvirker andre.
 • Ha inngående innsikt i og forståelse for ulike organisasjons- og ledelseskontekster og hvordan egenskaper ved ulike kontekster påvirker forutsetningene for ledelse.
 • Ha avansert kunnskap om ledelse av endrings-, og utviklingsprosesser i organisasjoner.
 • Ha kunnskap om bærekrafts-dilemmaer relatert til egen organisasjons virkeområde.
 • Ha avansert kunnskap om kommunikasjon og formidling.
 • Ha kunnskap om og forståelse for etiske problemstillinger. knyttet til ledelse, organisering og styring.
 • Ha spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor ledelse, organisering og styring (tema for masteroppgaven).
 • Ha kunnskap om vitenskapsteori forskningsdesign og forskningsmetoder.

Ferdighetsmål

Kandidater skal

 • Evne å anvende og tilpasse generell kunnskap om ledelse, organisering og styring til ulike kontekster.
 • Evne å anvende innsikt i egen atferd som leder og medarbeider, til å bli en bedre leder og medarbeider.
 • Med utgangspunkt i en forståelse av egne og andres ressurser og interesser, fremme egne og organisasjonens mål.
 • Evne å initiere og lede endrings- og utviklingsprosesser.
 • Evne å kommunisere effektivt.
 • Evne å reflektere rundt etiske valg og dilemma knyttet til ledelse, organisering og styring og gjøre etisk begrunnede valg.
 • Evne å identifisere og adressere bærekrafts-dilemmaer knyttet til organisasjonens virksomhet.
 • Evne å gjennomføre og formidle et større selvstendig, empirisk vitenskapelig arbeid (masteroppgave).
 • Evne å kritisk vurdere og anvende andres faglige og vitenskapelige arbeider knyttet til ledelse, organisering og styring.

Generell kompetanse

Kandidater skal

 • Evne å kontinuerlig tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter i rollen som leder
 • På generelt grunnlag kunne diskutere, og formidle kunnskap om ledelse, organisering og styring i og utenfor egen organisasjon.
 • Evne å balansere rollen som leder og organisasjonens behov opp imot egne og personlige behov.

Den erfaringsbaserte masteren i ledelse søker å utvikle kandidatenes kunnskaper og ferdigheter som ledere, det være seg i næringslivet, i offentlig sektor eller frivillige organisasjoner.

Målgruppen er ansatte som er ledere og som søker å bli bedre ledere, ansatte som er i ferd med å bli ledere for første gang eller som er i ferd med å påta seg en ny og mer ansvarsfull lederstilling.

Studiet tar utgangspunkt i kandidatenes egen hverdag og egne erfaringer og legger til rette for erfaringsutveksling og læring på tvers av bransjer, sektorer og organisasjonstyper.

Studiet er derfor interessert i studenter med ulik bakgrunn, og erfaringer fra ulike funksjoner, organisasjoner og hierarkiske nivåer.

Studiet søker å koble teori til studentenes erfaring og tilstreber å utvikle både kunnskaper, men også ferdigheter og studentenes identitet som ledere.

Det forutsetter ulike og varierte undervisnings og læringsformater og aktiv og fysisk tilstedeværelse på samlinger.

For å bli tatt opp til den erfaringsbaserte masteren i ledelse kreves bachelorgrad, eventuelt den tidligere cand. mag.-graden eller en annen grad av minimum 3 års omfang.

Det er satt et faglig minstekrav der det kreves karakter C, beregnet som vektet gjennomsnitt av de karakterene som utgjør opptaksgrunnlaget.

I tillegg kreves minimum 2 års relevant yrkespraksis (jf. Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. desember 2005). Med relevant yrkespraksis menes her yrkespraksis som kan knyttes til programmets profil innen organisasjon og ledelse.

Arbeidsattest som dokumenterer yrkespraksis, skal inneholde startdato og sluttdato for arbeidsperioden og hvor stort omfang stillingen hadde, i timer per uke eller i stillingsprosent.

Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med ligningsattest. likningsattest

Hvert emne er bygd opp av temaer. Hver samling vil igjen typisk være viet ett tema, ofte beskrevet i form av en oppgave eller utfordring som studentene forventes å mestre.

Temaene introduseres igjennom forelesninger som introduserer sentrale begreper og teorier. Dette vil typisk følges opp av studentaktive og problembaserte læringsformer som gruppearbeid/ rollespill/ presentasjoner som tar utgangspunkt i den foregående teorien. Flere av disse oppgavene vil ha status som arbeidskrav som må bestås for å avlegge eksamen.

Læringsprosessen knyttes opp mot, og nyttiggjør seg av studentenes egne erfaringer og fordrer aktiv medvirkning.

Oppgaver, arbeidskrav og eksamener forutsetter også i mange tilfeller, at studentene selv aktivt søker informasjon i form av artikler, rapporter mm. utover den obligatoriske pensumlitteraturen.

Eksamen bygger videre på arbeidskrav i emnene og er tilpasset læringsmålene i programmet og de ulike emnene. Vurderingsformer beskrives nærmere i de enkelte emnebeskrivelsene.

Karakterskala for vurdering av eksamen samt mulighetene for kontinuasjonseksamen, beskrives nærmere i de enkelte emnebeskrivelsene.

Stadig flere yrkesaktive finner seg i en lederrolle eller er på vei inn i en rolle som leder, samtidig som svært mange av dem mangler en formell lederutdanning.

De fleste av disse har ikke mulighet til å gå inn i et fulltidsstudium.

Master i ledelse er et samlingsbasert studium som gir denne gruppen faglige forutsetninger for å mestre den nye rollen.

Ved å være et samlingsbasert tilbud, basert på fysisk oppmøte, gis studentene mulighet til å diskutere og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon og til å etablere varige relasjoner til andre ledere.

Norsk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk (bokmål/ nynorsk).

Pensumlitteratur vil være på norsk og engelsk. Annet undervisningsmateriell (f.eks. podkaster, digitale forelesninger) vil også kunne foreligge på engelsk.

Studiested Land
University of Trento Italia