vår 2024
TPL-1008 Helsefremmende og forebyggende arbeid - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie.

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på TPL-1012 Folkehelse l.


Innhold

Emnet er det første av tre emner i studiet med folkehelse som tema. Dette emnet har hovedfokus på helsefremmende teorier og hvordan disse benyttes i tannhelsetjenesten for å fremme oral helse hos individer eller grupper. Helsepedagogikk er sentralt i emnet.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Har bred kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid som komplementære retninger innenfor folkehelsearbeidet.
 • Har kunnskap om sentrale helsefremmende teorier.
 • Har kunnskap om hvordan oral helse påvirkes av interne og eksterne helseressurser.
 • Kjenner til viktigheten av helse i et livsløpsperspektiv.
 • Har kunnskap om prinsipper for oral helserelatert livskvalitet.
 • Har bred kunnskap om helsepedagogikkens betydning for formidling av tannhelsekunnskap.
 • Kjenner til tannpleierfagets historie, tradisjoner, egenart og rolle i samfunnet

Ferdigheter:

 • Kan vurdere hva som skiller helsefremmende arbeid fra forebyggende arbeid og kunne benytte begge tilnærmingene i praksis.
 • Kan anvende helsefremmende teorier og modeller målrettet i veiledning av individer, grupper, og i tverrfaglig samarbeid med andre.
 • Kan anvende tilrettelagt helsepedagogikk for å skape refleksjon, bevisstgjøring og kunnskaper om oral helse.

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i viktigheten av oral helse i et helhetlig helseperspektiv.
 • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere helsefremmende tiltak på individnivå.
 • Kan formidle faglige kunnskap i en tverrprofesjonell kontekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar, omvendt undervisning og teambasert læring

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 16.05.2024 13:00 (Innlevering) 2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Helsefremmende og forebyggende arbeid Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav seminar og obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte på seminar- og klinikkundervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er krav om 80 % deltakelse på all obligatorisk undervisning.

Emnet har tre arbeidskrav.

Arbeidskrav i emnet er som følger:

 • Ett skriftlig arbeid
 • Ett muntlig fremlegg på seminar
 • Obligatorisk oppmøte på seminarundervisning

Kontinuasjonseksamen

Ved vurdering til stryk på eksamen, eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen.

Stryk på kontinuasjons/utsatt eksamen medfører nedsatt studieprogresjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TPL-1008
 • Tidligere år og semester for dette emnet