høst 2024
TPL-1010 Klinisk tannpleie II - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

TPL-1006 Klinisk tannpleie l

Innhold

Dette er det andre emnet av totalt fire tannpleiekliniske emner. Emnet inneholder kliniske kunnskap og ferdigheter i periodontologi, farmakologi, immunologi, profesjonell kompetanse og kjeveortopedi. I tillegg inneholder det anestesi og førstehjelpskurs. Studentene må planlegge og gjennomføre ferdighetstrening på hverandre på Universitetstannklinikken. Dette emnet bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra klinisk tannpleie I og danner grunnlaget for de kommende emner i klinisk tannpleie. Det er krav om 80 % deltakelse i klinikk, kurs og seminarer for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • har bred kunnskap om relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse som gjør kandidaten i stand til å forstå, respektere og samhandle med brukere, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • har kunnskap om når det skal henvises til annet helse- eller tannhelsepersonell
 • har bred kunnskap om helhetlig, individuell tilnærming til pasienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere
 • har bred kunnskap om regler for dokumentasjon og krav til journalføring
 • har bred kunnskap om relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse som gjør kandidaten i stand til å forstå, respektere og samhandle med brukere, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • har kunnskap om legemiddelmekanisme
 • har bred kunnskap om legemidlers bivirkninger, spesielt legemidler med orale bivirkninger
 • har kunnskap om legemiddelinteraksjon
 • har bred kunnskap om lokalbedøvelser, dets interaksjon med andre legemidler, bivirkninger og toksisitet
 • har kunnskap til å beskrive immunsystemets generelle oppbygging og hovedfunksjoner
 • har kunnskap om den spesifikke oppbyggingen og oppgavene til henholdsvis medfødt og ervervet immunforsvar
 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper for diagnostisering, forebygging og ikke kirurgisk behandling av periodontal sykdom
 • har bred kunnskap om egnede manuelle og maskinelle verktøy for bruk i klinisk virksomhet
 • har bred kunnskap om vurdering av bittforhold, stille en preliminær diagnose og henvise til kjeveortoped
 • har kunnskap om trygderegler i forbindelse med kjeveortopedisk behandling
 • har bred kunnskap om oral radiologi, strålevern, gjeldende strålevernrutiner og HM

Ferdigheter

 • kan beherske tannpleiefaglig klinisk arbeid i odontologisk praksis og ivareta pasientsikkerhet
 • kan beherske vurdering av bittforhold, stille en preliminær diagnose og henvise til kjeveortoped
 • kan planlegge å utføre profylaksetiltak for pasienter med kjeveortopedisk apparatur og retensjonsapparaturkan.
 • kan beherske metoder og prosedyrer for bruk av infiltrasjonsanestesi
 • kan anvende faglig kunnskap for utvikling, gjennomføring og evaluering av helsefremmende og forebyggende arbeid, for å etablere og opprettholde god oral helse
 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder for å veilede, motivere og ivareta brukere, pasienter, pårørende og annet relevant personell
 • kan beherske kunnskap om kommunikasjon og møte brukere med anerkjennelse og respekt
 • kan anvende kunnskap om når det skal henvises til annet helse- eller tannhelsepersonell
 • kan beherske bruk av pasientjournal og ivareta personvern og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende lovverk
 • kan anvende ressurser for å finne utfyllende informasjon om medikamenter
 • kan beherske pasientundersøkelser og diagnostisere ulike former for periodontal sykdom og tilstander i munnhulen
 • kan beherske ikke-kirurgisk behandling av periodontal sykdom
 • kan utføre klinisk og radiologisk intra- og ekstraoral undersøkelse av munnhule og tenner, stille diagnose, utarbeide individuell behandlingsplan og henvise videre ved behov

Generell kompetanse

 • har innsikt i egne ferdigheter og kan kritisk reflektere over egen fagutøvelse
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver med empati, omsorg, ansvarlighet, respekt og forståelse for andre mennesker og tjenester
 • har innsikt i hvordan pasienter, brukere og pårørende skal møtes med profesjonalitet, empati og respekt
 • kan formidle individuelt tilpasset helseinformasjon gjennom dialog
 • har innsikt i relevant forsknings- og kunnskapsbasert praksis og bidrar til kontinuerlig kvalitetsutvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, klinisk praksis ved Universitetetstannklinikken (UTK).

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Videoinnspilling og gjennomgang Godkjent – ikke godkjent
Simuklinikk Godkjent – ikke godkjent
Anestesi og førstehjelpskurs Godkjent – ikke godkjent
Bestått klinikk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Praktisk - videoinnspilling og gjennomgang
 • Simu-klinikk
 • Anestesi og førstehjelpskurs
 • Godkjent klinikk
 • Det er krav om 80 % deltakelse i klinikk, kurs og seminarer for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: TPL-1010
 • Tidligere år og semester for dette emnet