høst 2024
TPL-2024 Bacheloroppgave - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i tannpleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger

Innhold

Bacheloroppgaven er det avsluttende vitenskapelige arbeidet på studiet.

Emnet er det tredje akademiske emnet og bygger på emnene HEL-0700 og HEL-1700.

Emnet inneholder temaer som vitenskapelige metoder, litteratursøk, tolkning og kritisk vurdering av vitenskapelige artikler samt akademisk skriving.


Hva lærer du

Kunnskap 

 • har bred kunnskap om systematiske søk etter vitenskapelige artikler
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • har kunnskap om ulike forskningsdesign og forskningsmetoder

Ferdigheter: 

 • kan anvende databaser for systematiske søk etter vitenskapelige artikler
 • kan beherske planlegging av bacheloroppgaven i form av en prosjektbeskrivelse
 • kan anvende kunnskap om å drøfte, vurdere og formidle relevant fagstoff, samt resultater fra forskning og fagutviklingsarbeid
 • kan beherske formidling av forskning, inkludert teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse: 

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidet med bacheloroppgaven på en selvstendig måte under veiledning av en vitenskapelig ansatt
 • har innsikt i relevant forsknings- og kunnskapsbasert praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/engelsk.

Undervisning

Seminarer, gruppearbeid, gruppevis veiledning og selvstendig arbeid

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 0/1 2 Semester A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

1. Skriftlig innlevering av prosjektbeskrivelse

2. Muntlig presentasjon av bacheloroppgaven for kullet.

For å få framstille seg til skriftlig eksamen i TPL-2024 må arbeidskravene være bestått. For å framstille seg til muntlig eksamen må skriftlig eksamen være bestått.


Mer info om vurderingsform oppgave

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe og individuell muntlig eksamen.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe og individuell muntlig eksamen.

For å framstille seg til muntlig eksamen må skriftlig eksamen være bestått.

Muntlig eksamen kan justere karakteren i emnet, opp eller ned innenfor hele karakterskalaen.


Kontinuasjonseksamen

Ved vurdering til ikke bestått (F) eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjons- / utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: TPL-2024
 • Tidligere år og semester for dette emnet