høst 2024
TPL-1006 Klinisk tannpleie l - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie.

Innhold

Dette er det første emnet av totalt fire tannpleiekliniske emner. Emnet inneholder grunnleggende kliniske kunnskaper og ferdigheter i periodontologi, pedodonti, ernæringslære, generell patologi, kariologi, oral anatomi, profesjonell kompetanse, tannmorfologi, oral radiologi og forberedende klinikk. Disse danner grunnlag for de kommende emner i klinisk tannpleie. Studentene må planlegge og gjennomføre ferdighetstrening på hverandre på Universitetstannklinikken.

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Har kunnskap i smittevern og smittevernsrutiner
 • Har kunnskap om generell patologi
 • Har kunnskapom periodontiets oppbygning og gingivitt
 • Har kunnskap om pedodonti
 • Har bred kunnskap om anatomiske strukturer i munnhulen, oral patologi og tannmorfologi
 • Har kunnskap om teorier innen ergonomi og instrumentbruk
 • Har bred kunnskap om klinisk fremgangsmåte for å diagnostisere og kartlegge oral status
 • Har kunnskap om egnende manuelle og maskinelle verktøy for bruk i klinisk virksomhet
 • Har bred kunnskap i kariologi for å kunne kartlegge, diagnostisere og forebygge karies
 • Har bred kunnskap om oral radiologi, strålevern, gjeldende strålevernrutiner og HMS
 • Har kunnskap om grunnleggende ernæringslære
 • Har kunnskap om relevante akutte og medisinske tilstander
 • Har kunnskap om kosthold og dens betydning for oral helse
 • Har bred kunnskap om regler for dokumentasjon og krav for journalføring
 • Har bred kunnskap om taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet
 • Kjenner til barns grunnleggende utviklingspsykologi for å kunne tilrettelegge for ulike behov
 • Kjenner til grunnleggende psykologi og atferdsfag knyttet til profesjonsutøvelsen
 • Har kunnskap om relevante akutte og medisinske tilstander

Ferdigheter:

 • Kan beherske tannpleiefaglig klinisk arbeid i odontologisk praksis og ivareta pasientsikkerhet
 • Kan utføre ikke-operativ kariesbehandling
 • Kan beherske relevante akutte og medisinske situasjoner
 • Kan utføre klinisk og radiologisk intra- og ekstraoral undersøkelse av munnhule og tenner, stille diagnose, utarbeide individuell behandlingsplan og henvise videre ved behov
 • Kan anvende kunnskap om pasientens rettigheter og autonomi, tilrettelegge for pasientens brukermedvirkning og involvering
 • Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk, veiledere og retningslinjer i sin tjenesteutøvelse
 • Kan beherske bruk av pasientjournal for å ivareta personvern og personsikkerhet i henhold til gjeldende lover
 • Kan vurdere når det skal henvises til annet helse- eller tannhelsepersonell
 • Kan anvende kunnskap om stress og stressresponsen for å ivareta egen helse og profesjonalitet i rollen som tannpleier
 • Kan beherske relevante akutte og medisinske situasjoner

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i etiske prinsipper og yrkesetiske retningslinjer
 • Kan formidle individuelt tilpasset helseinformasjon
 • Har innsikt i hvordan pasienter, brukere og pårørende skal møtes med profesjonalitet, empati og respekt
 • Har innsikt i relevant forsknings- og kunnskapsbasert praksis og bidrar til kontinuerlig kvalitetsutvikling
 • Har innsikt i betydningen av et godt arbeidsmiljø, og hvordan man bidrar til dette

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, seminar og praktiske øvelser på Simuleringsklinikken (SIMU) og klinisk praksis på Universitetstannklinikken (UTK).

Timeplan

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oral radiologi Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav Simuleringsklinikk Godkjent – ikke godkjent
Tannmorfologi Godkjent – ikke godkjent
Profkom Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav klinikk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er krav om 80 % deltakelse på all obligatorisk undervisning.

I høstsemesteret er det praktiske arbeidskrav på SIMU og i oral radiologi.

I vårsemesteret er det praktisk arbeidskrav i klinikk, samt i tannmorfologi og Profkom.


Kontinuasjonseksamen

Ved vurdering til stryk på ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.

Stryk på kontinuasjons/utsatt eksamen medfører nedsatt studieprogresjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: TPL-1006
 • Tidligere år og semester for dette emnet