høst 2024
HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved bachelor i ergoterapi/radiografi/fysioterapi/tannpleie, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FELLES-2F Refleksjon over praksis - Felles innholdsdel 2 10 stp

Innhold

Emnet inngår i andre år på bachelorprogrammene for helsefagstudenter på UiT Norges arktiske universitet. Studentene skal tilegne seg kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner og hvordan ulike kunnskapsformer danner grunnlaget for studier av sykdom/helse og påvirker begrepsdannelse og yrkesutøvelsen. Studentene skal ha innsikt i betydning av personvern og etikk i forskning. De skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i planlegging og gjennomføring av kvalitative og kvantitative studier. Studentene skal opparbeide forståelse for bruk av kvalitative metoder som intervju og observasjon med tolkning og analyse. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om statistiske metoder og ferdigheter i analyse av kvantitative data.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • kjenne til vitenskapsteoretiske retninger som empirisme, positivisme, hermeneutikk, fenomenologi og kritisk rasjonalisme.
 • kjenne til kunnskapstradisjoner innen eget fagområde og forutsetninger for kunnskapsbasert praksis
 • ha kunnskap om ulike forskningsdesign
 • ha kunnskap om intervju og observasjon som verktøy for datainnsamling
 • ha kunnskap om spørreskjemaer og måling i eget fag.

Ferdigheter

 • kan beskrive sammenhengen mellom vitenskapsteoretisk ståsted, problemstilling, design og metoder i vitenskapelige studier.
 • kan anvende grunnleggende statistikk til å oppsummere data og vurdere resultatene
 • kan reflektere over hvordan kvalitative data analyseres
 • kan anvende forskningsresultater

Generell kompetanse

 • Kan formidle forskning, inkludert teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • Kjenne til forskningsetiske problemstillinger, etiske retningslinjer og regler for personvern og informert samtykke.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Emnet kombinerer flere arbeidsformer. Forelesningene er hovedsakelig nettbaserte, mens bearbeiding av ulike oppgaver og arbeidskrav vil være integrert i eget fag og/eller i samarbeid med andre studentgrupper..

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 4 Uker Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Statistikk Godkjent – ikke godkjent
Artikkelgransking Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Statistikk
 • Artikkelgransking.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-1700
 • Tidligere år og semester for dette emnet