Helsefaglig utviklingsarbeid - master

STUDIESTED: Tromsø
Bilde+Master+i+helsefag.jpg

Har du lyst til å jobbe med forskning og fagutvikling i helse- og omsorgssektoren? Da har du funnet riktig studium. Studiet er et deltidsstudium som gjennomføres over tre år. Det er opptak hvert tredje år, så ikke la denne sjansen gå fra deg. Neste opptak er ikke før 2022.

Studiet retter seg mot ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere, vernepleiere og tannpleiere som ønsker å bli høyt kvalifisert til å initiere og drive kvalitets-, endrings- og utviklingsarbeid i helsesektoren. Etter endt utdanning er du kvalifisert for å jobbe med fagutvikling, prosjektledelse og -arbeid, forskning og undervisning og for PhD-studier.

Det vil bli åpnet for å søke fra 1. februar 2019

 

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i helsefaglig utviklingsarbeid
Opptakskrav:

Du må kunne dokumentere bachelor eller tilsvarende med fordypning i ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie, tannpleie eller vernepleie.

Vi viser for øvrig til forskrift om opptak til studier ved UiT § og 13 som gjelder opptak og rangering av søkere.

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:3109
Søk studiet

I løpet av studiet utvikler du dine analytiske evner. Du vil utvikle kompetanse til å håndtere komplekse prosesser der brukere inngår som sentrale samarbeidspartnere. Omstilling, nytenkning og tverrfaglig samhandling er sentralt. Gjennom studiet vil du utvikle avansert kompetanse i fagutviklings- og endringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Du vil gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter og få anledning til å inngå i forskningsgrupper.

Gjennom studiet skal du utvikle dine kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse innenfor følgende områder:

  • Betingelser for helse og prosesser som fremmer mulighet for aktivitet og deltakelse for pasienter, brukere og pårørende
  • Kompleksitet i helse- og omsorgstjenesten og helsepolitiske endringer
  • Behandlende, rehabiliterende/habiliterende og helsefremmende prosesser og brukerforløp
  • Hvordan forskning kan bidra til å løse faglige problemstillinger
  • Anvende avansert kunnskap for å fremme pasientsikkerhet, kvalitetssikring og kontinuerlige forbedringsprosesser
  • Sikre og utvikle brukermedvirkning
  • Initiere og drive tverrfaglig samarbeid
  • Gjennomføre etisk forsvarlig prosjekt- og prosessarbeid, fagutvikling og nyskaping
  • Kritisk vurdere og anvende litteratur
  • Planlegge og gjennomføre etisk forsvarlig avgrenset forskningsprosjekt under veiledning

 

 

Søkere må dokumentere bachelor eller tilsvarende grad med fordypning i sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi eller tannpleie.

Vi viser for øvrig til forskrift om opptak til studier ved UiT § og 13 som gjelder opptak og rangering av søkere.

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium som gjennomføres over tre år.

Forventet arbeidsmengde er gjennomsnittlig 25 timer i uken. Mer om arbeidsomfang fremgår i Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT: https://uit.no/eksamen/art?p_document_id=510357

Studiet er basert på studentaktive læringsformer som veksler mellom forelesninger, seminar, prosjektarbeid, individuell og gruppe- veiledning, skriveprosesser og litteraturstudier. Studiet legger til rette for nettbaserte undervisningsformer. Det legges vekt på praksisnære læringsaktiviteter.

Undervisningen bygger på relevant forskning, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Som student føres du inn i forsknings- og utviklingsarbeid gjennom samarbeid mellom forskningsgrupper og studieprogram.

Skriftlige og muntlige evalueringer er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen.

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter nærmere avtale.

Etter gjennomført studium er du kvalifisert for faglig ledelse, fagutviklingsstillinger, prosjektledelse og prosjektarbeid, forsknings- og undervisningsstillinger i universitet og høgskoler, samt videre PhD-studier.Bli student ved UiT!