vår 2024
TPL-2016 Klinisk tannpleie IV - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

TPL-1014 Klinisk tannpleie 3

Innhold

Dette er det fjerde emnet av totalt fire tannpleiekliniske emner, emnet bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra de tidligere kliniske emnene. Emnet inneholder kunnskap i oral medisin, nytenkning og innovasjonsprosesser, profesjonell kompetanse, oral helse ved sjeldne diagnoser (Tako-sentret) og presentasjon av pasientkasus.

Emnet inneholder klinisk kunnskap og ferdigheter hvor fokus er på å anvende tilegnet kunnskap og omsette det til kliniske ferdigheter.


Hva lærer du

Kunnskaper

Kunnskap om forebygging og behandling periodontal sykdom

-Har kunnskap om hygiene og oppdekking for kirurgiske prosedyrer

-Har kunnskap om diagnostikk for dentale frembruddsproblem og andre orale utviklingsforstyrrelser

-Har kunnskap om diagnostikk for de vanligste odontogene cyster og tumores

-Har kunnskap om diagnostikk og behandlingsprinsipper for de vanligste orale slimhinnelidelser, herunder orale manifestasjoner av annen sykdom.

-Ha kunnskap om fortellinger som kilde til utvikling av kunnskap

-Ha kunnskap om skanner til digitalisering av avtrykk og modeller

-Har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, språk og bakgrunn, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet

-Har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet og beredskap

-Kunnskap om hvordan man samtaler med barn om vanskelige tema som vold, overgrep og omsorgssvikt

-Har kunnskap om begrepet helsekompetanse og hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike pasient- og brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg.

-Har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.

-Har kunnskap om barn og unge og er en utøver som ivaretar deres behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter

-Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.

Ferdigheter

-Kan beherske ikke-operativ kariesbehandling

- Kan anvende kunnskap om hygiene og oppdekking for kirurgiske prosedyrer.

- Kan anvende kunnskap om diagnostikk og behandlingsprinsipper for de vanligste orale slimhinnelidelser, herunder orale manifestasjoner av annen sykdom.

-Kan beherske metoder for å blande midlertidige fyllingsmaterialer med hånd og maskin

-Kan anvende kunnskap for å vurdere risiko for uønskede hendelser

-Kan beherske presentasjon av pasientkasus

-Kan reflektere og sette ord på egne yrkeserfaringer gjennom fortelling

-Kan utføre klinisk og radiologisk intra- og ekstraoral undersøkelse av munnhule og tenner, stille diagnose, utarbeide individuell behandlingsplan og henvise videre ved behov

-Kan beherske kunnskap om kommunikasjon og møte brukere med anerkjennelse og respekt

-Kan beherske bruk av skanner til digitalisering av avtrykk og modeller

-kan vurdere pasienters og brukeres samtykkekompetanse og grunnlag for tvangsvedtak

Generell kompetanse

- Kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse.

- Har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå.

-Kjenner til nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser (Tako-sentret)

-Kan kommunisere, veilede og samhandle med pasienter, pårørende og annet helsepersonell.

-Kan anvende kunnskaper og ferdigheter på tvers av odontologiske og relevante medisinske fagområder.

- Kan vurdere pasientens behov i et helhetlig perspektiv, inkludert medisinske og sosiale forhold.

- Har innsikt i etiske prinsipper og yrkesetiske retningslinjer

- Har innsikt i egne ferdigheter og kan kritisk reflektere over egen fagutøvelse.

-Har bred kunnskap om helhetlig, individuell tilnærming til pasienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, klinisk praksis ved Universitetetstannklinikken (UTK).

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 22.05.2024–23.05.2024 40 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Profkom-skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Kasuspresentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav

For å få framstille seg til eksamen i TPL-2016 er det 2 arbeidskrav som må være bestått.

1. Prof.kom - skriftlig oppgave

2. Kasuspresentasjon


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen:

Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjons- / utsatt eksamen.

Stryk på kontinuasjons/utsatt eksamen medfører nedsatt studieprogresjon.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: TPL-2016
  • Tidligere år og semester for dette emnet