høst 2024
TPL-1012 Folkehelse I - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i tannpleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

TPL-1008 Helsefremmende og forebyggende arbeid

Innhold

Emnet er det andre av tre emner med folkehelse som tema. Dette emnet inneholder epidemiologi, helsefremmende og forebyggende arbeid i populasjoner, organisering i tannhelsetjenesten, og en innføring i helselovgivning og forvaltning. Tannpleierens rolle i samfunnet belyses ved å se på hvordan tannpleiere kan bidra til befolkningens tannhelse på gruppenivå fremfor individnivå

Hva lærer du

Kunnskap

- har kunnskap om generell og oral helsetilstand i befolkningen

- har kunnskap om samers rettigheter og forståelse for samers status som urfolk

- har bred kunnskap om organiseringen av norsk tannhelsetjeneste, både offentlig og privat

- har bred kunnskap om relevant lovverk for tannhelsetjenesten og for folkehelsearbeid

- har kunnskap om innhold, ansvar og oppgaver for andre relevante helseprofesjonsutdanninger

- har kunnskap om folkehelse, folkesykdommer og folkehelsearbeid

- kjenner til nasjonale og globale helseutfordringer

- har kunnskap om begrepet helsekompetanse, fordeling i befolkningen, og hvilke tiltak som kan gjøres på samfunnsnivå

Ferdigheter:

- kan reflektere over tverrfaglig samarbeid for å ivareta ulike grupper i befolkningen

- kan anvende kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid, både i gruppe- og samfunnsperspektiv

- kan anvende relevant helselovgivning

- kan anvende offentlig tilgjengelige databaser for tannhelsedata

Generell kompetanse:

- har innsikt i sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levekår

- har innsikt i grunnleggende epidemiologi og studiedesign


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 02.12.2024 12:00 (Innlevering) 12 Uker Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er krav om 80 % deltakelse på seminarer for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: TPL-1012
  • Tidligere år og semester for dette emnet