Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master

Varighet: 5 Semestre

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master

Varighet: 5 Semestre

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
1. mars
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du ha innsikt i bedriftsøkonomi, markedsføring og ledelse/organisasjon og anvende denne kunnskapen på praktiske problemstillinger som bedriften står overfor?

Spørsmål om studiet
E-post: aisi@hjelp.uit.no
Telefon: 77660793

Hanne C. Gabrielsen
Hanne Cathrin Gabrielsen

Seniorrådgiver

 • Campus: Tromsø

Informasjon om studiestart

Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA) er et studieprogram som gir studentene ledelseskompetanse innen økonomi, markedsføring, strategi og organisasjonsteori. Studentene utvikler samtidig sin digitale kompetanse gjennom nettbaserte læringsformer. Kunnskapsutviklingen i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidslivserfaring. Studiet kombinerer forskningsbasert viten fra fagområdene ledelse, organisasjon, markedsføring, økonomistyring og finansiell analyse og anvender dem på praktiske problemstillinger som moderne organisasjoner står ovenfor. Nettverksbygging, erfaringsutveksling og dialog inngår derfor som viktige elementer i kunnskapsutviklingen. Mastergradsprogrammet gir studentene innsikt i vitenskapsteori, forskningsdesign og dataanalyser og etablerer forståelse for de forskjellige metoders styrker og svakheter i forhold til arbeidet med egen masteroppgave. Studentene vil gjennom masteroppgaven videreutvikle sine analytiske evner og vil oppøve evnen til å ta kunnskapsbaserte beslutninger.

Mastergradsprogrammet består av fem fagspesifikke emner (totalt 60 stp.) som er obligatoriske og en masteroppgave (30 stp.). De fagspesifikke emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven, mens masteroppgaven gir studentene mulighet til å fordype seg i noen av de utfordringer som er forbundet med strategi og styringsutfordringer i moderne organisasjoner. Studiet forutsettes gjennomført på 2,5 år, hvorav 1,5 år medgår til de fagspesifikke emnene og 1 år til skriving av masteroppgaven. Det avlegges eksamen i hvert emne.

Masteroppgaven er et selvstendig faglig arbeid som krever at studentene er i stand til å behandle et bestemt tema på en faglig og presis måte. Det tas utgangspunkt i et tema og en problemstilling som faller innenfor programmets overordnede faglige profil. Hovedvekten av dette arbeidet skal gjøres i 4. og 5. semester. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på to studenter.

Oppbygging av studiet:

 • Semester 1: Bed-3070: Markedsføringsledelse (10 stp.).
  Emnet gir inngående kunnskap i analyse, planlegging, gjennomføring og evaluering av markedsføringstiltak. Sentrale tema vil være produktutvikling, prissetting, distribusjon og markedskommunikasjon.
 • Semester 1: Bed-3071: Økonomisk styring og finansiell analyse (10 stp.).
  Emnet gir inngående kunnskap i finansiell analyse og ulike modeller for økonomistyring. Kandidatene får ferdigheter til å bruke og analysere økonomiske modeller samt teoretisk og praktisk innsikt i å bruke regnskap og finansiering som verktøy.
 • Semester 2: STV-3073: Moderne teorier om organisering og ledelse (10 stp.).
  Emnet gir inngående kunnskap om organisasjonsteoriens perspektiver og begreper, presenterer teorier om ledelse, organisasjonsdesign og endringsledelse, og viser hvordan disse kan anvendes i praksis.
 • Semester 2: STV-3074: Vitenskapelig metode (10 stp.).
  Emnet gir forskningsbasert kunnskap om vitenskapelige metoder og hvordan de anvendes. Emnet vektlegger utvikling og begrunnelse av vitenskapelige spørsmål, formulering av problemstilling, valg av forskningsdesign, samt krav til dokumentasjon og argumentasjonsmåter.
 • Semester 3: STV-3075: Strategi- og styringsutfordringer i næringsvirksomheter (20 stp.).
  Emnet gir en helhetlig og forskningsbasert tilnærming til strategi og virksomhetsstyring i organisasjoner. Sentrale delemner er strategiutforming, strategiimplementering og virksomhetsstyring. Det legges vekt på hvordan disse elementene kan knyttes sammen i arbeidet med å øke virksomhetens verdiskaping.
 • Semester 4/5: STV-3910 og BED-3910 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (30 stp.) Masteroppgaven innebærer anvendelse av de kunnskaper som er ervervet gjennom de fem fagspesifikke emnene. Masteroppgaven kan skrives alene eller i gruppe på maks to personer. Veiledningen kan både være kollektiv og individuell. Arbeidet med masteroppgaven kan også påbegynnes tidligere i studiet, men veiledning vil ikke bli gitt før alle obligatoriske emner er bestått.

Tabellen gir en veiledende oversikt over studieforløpet

Kandidatens læringsutbytte:
Etter endt studium og oppnådd grad skal de uteksaminerte kandidatene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om sammenhengen mellom ledelsens valg og implementering av strategier og de implikasjoner dette gir for virksomhetsstyring og verdiskapning
 • inngående kunnskap om endrings- og utviklingsprosesser i organisasjoner og ulike modeller for bedrifters styringsgrunnlag og beslutningstøtte
 • inngående kunnskap om metode og det vitenskapelig grunnlaget for å utføre forskning innenfor det økonomisk- administrative fagfeltet. Kandidaten kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg, og har anvendt dette i sitt arbeid med masteroppgaven
 • kunnskap som kan anvendes på nye områder innenfor strategi, markedsføring, økonomi og ledelse og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagenes historie, teoretiske grunnlag, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • finne frem til, analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som tilgjengelig statistikk, finansregnskap, markedsdata, forskning og anvende denne kunnskapen til å drøfte, strukturere og formulere faglige resonnementer
 • analysere og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innen økonomisk styring, organisasjon og ledelse og strategiske prosesser i virksomheter, og kan utføre selvstendige undersøkelser og analyser av moderne organisasjoners strategiske valg og de relevante konsekvenser av denne
 • foreta kvalifiserte vurderinger av valg av modeller og metoder for bruk i virksomhetens interne strategiarbeid, herunder planlegge, implementere og evaluere strategiprosessen
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, knyttet til aktuelle faglige problemstillinger innenfor studiets faglige profil, økonomi, strategi eller organisasjon og ledelse, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • nyttiggjøre digital kompetanse og digital innsikt til å styre og sette mål for egen virksomhet, og være i stand til å utforske de samarbeidsmuligheter digital teknologi gir

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger på en praktisk og teoretisk måte, samt forholde seg til etiske problemstillinger knyttet til ulike former for virksomheters strategiske- og taktiske valg
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og i fellesskap med andre
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og behersker økonomisk-administrative fagtermologi
 • kan kommunisere økonomisk-administrative problemstillinger, analysere og konkludere både ovenfor medarbeidere, spesialister og allmennheten
 • kan bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser, restrukturering og endringsprosesser, og gi kritikk av eksisterende løsninger for å etablere verdiskapende og dynamiske virksomheter
 • har en samlet forståelse av utfordringer og kritiske suksessfaktorer som er knyttet til å etablere ny virksomhet eller videreutvikle eksisterende virksomheter
 • kan legge til grunn faglige -, yrkesmessige - og forskningsetiske kriterier til grunn for sitt arbeid i organisasjonen og innehar en evne til etisk refleksjon


1. semester (høst)
BED-3070 Markedsføringsledelse (10 stp.)
BED-3071 Økonomisk styring og finansiell analyse (10 stp.)

2. semester (vår)
STV-3073 Moderne teorier om organisering og ledelse (10 stp.)
STV-3074 Vitenskapelig metode (10 stp.)

3. semester (høst)
STV-3075 Strategi- og styringsutfordringer i virksomheter (20 stp.) 

4. semester (vår) og 5. semester (høst)
STV-3910 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) (30 stp.)
eller
BED-3910 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) (30 stp.)


Opptak til masterutdanninger er regulert av Forskrift om opptak til UiT §§ 12.-16.

Bachelorgrad og yrkespraksis:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring som kan knyttes til programmets profil eller erfaring fra arbeid med oppgaver som kan relateres til utdanningen som danner grunnlaget for opptaket.

Praksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med likningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret. Du må være kvalifisert innen søknadsfristen.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:
Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Antall studieplasser: 60. Studiet er adgangsregulert.

Undervisningen består av nettbaserte forelesninger og seminarer, fysiske samlinger og veiledning. Nettbaserte læringsformer anvendes i studiet. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. Det er obligatorisk fremmøte på oppstartsamlingen i første semester (2 dager).

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide i 25 timer i uken med studiene, inkludert undervisning og selvstudium.

Eksamen og vurdering

Emnene har en variasjon av eksamens- og vurderingsformer som ulike typer hjemmeeksamener med oppgitt eller selvvalgt oppgave. For å kunne fremstille seg til eksamen i de ulike emnene må samtlige arbeidskrav tilknyttet emnene være bestått. Eksamens- og vurderingsformene er redegjort for i emnebeskrivelsene for hvert av delemnene.

For vurdering av eksamen benyttes en karakterskala fra A-F, der F er stryk. Kontinuasjonseksamen er særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes en karakterskala fra A-F, der F er stryk. Kontinuasjonseksamen er særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser.

Kvalitetssikring

Studieprogrammet vil bli evaluert årlig. Emnene som inngår i studieprogrammet blir evaluert minimum en gang i løpet av programperioden. I emneevalueringen inngår både student- og faglærerevaluering.

Undervisningsspråket er norsk. Masteroppgaven skrives på norsk eller annet skandinavisk språk, eventuelt på engelsk etter søknad.

Studiet kvalifiserer ikke til opptak til Ph.d.-program

Delstudier i utlandet er mulig. UiT, BFE-fakultetet og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt. Utenlandsopphold må godkjennes av Handelshøyskolen/Institutt for samfunnsvitenskap før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrist for utveksling: Vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret: 1. februar

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Andre studier du kanskje vil like

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master
Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master ( Tromsø )

Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA) gir ledelseskompetanse innen økonomi, m...