vår 2024
TPL-2020 Folkehelse II - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie

Opptakskrav

Bestått TPL-1008 Helsefremmende og forebyggende arbeid og TPL-1012 Folkehelse I

Obligatorisk forkunnskapskrav

TPL-1008 Helsefremmende og forebyggende arbeid, TPL-1012 Folkehelse I

Innhold

Emnet er det tredje og avsluttende emnet med folkehelse som tema. I dette emnet får kandidaten bredere kunnskap i samfunnsodontologi, epidemiologi og helse- og sosialpolitikk. Fokus er hvordan forebygge sykdom, fremme helse og øke livskvalitet gjennom organiserte tiltak i samfunnet.

Hva lærer du

Kunnskap

- har bred kunnskap om orale sykdommers forekomst i befolkningen og utvikling over tid og hvordan befolkningsendringer påvirker sykdomsbildet

- har kunnskap om hvordan helsetjenester i Norge er organisert

- har kunnskap om å samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt, og på tvers av virksomheter og nivåer

- har kunnskap om viktige satsingsområder og pågående endringer på systemnivå som påvirker tannhelsen og tannhelsetilbudet til befolkningen

- har bred kunnskap om gjeldende helse- og sosialpolitikk

- har kunnskap om oral helse og sykdomsbyrde, og dens fordeling globalt

- har bred kunnskap om sammenhengen mellom generelle sykdommer, livsstilsykdommer, utdanning, arbeid, levekår og oral helse

Ferdigheter:

- kan anvende kunnskap om å drøfte, vurdere og formidle relevant fagstoff, samt resultater fra forskning og fagutviklingsarbeid

- kan anvende kunnskap om relevant lovverk, veiledere og nasjonale råd og retningslinjer for tannhelsetjenesten

- kan reflektere over tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling for å skape et helhetlig folkehelsetilbud og bidra til sosial utjevning

- kan anvende kunnskap om sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levekår for å bidra til god folkehelse

- kan anvende relevante metoder for å planlegge folkehelsetiltak overfor grupper i samfunnet for å bidra til bedre oral helse

- kan reflektere over betydningen av å evaluere folkehelsetiltak, av å arbeide med kostnadseffektive og evidensbaserte metoder

Generell kompetanse:

- kjenner til relevant forsknings- og kunnskapsbasert praksis og bidrar til kontinuerlig kvalitetsutvikling

- har innsikt i sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse overfor grupper i samfunnet for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering

- har innsikt i planlegging, gjennomføring og evaluering av helsefremmende og forebyggende prosjekter og tiltak i offentlig tannhelsetjeneste

- kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser som kan være relevante for tannhelsetjenesten


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk norsk og engelsk. Eksamensspråk norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminar

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 07.05.2024 09:00 (Utlevering)
07.05.2024 13:00 (Innlevering)
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oblig seminarer Godkjent – ikke godkjent
Innlevering og muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er krav om 80 % deltakelse på seminarer for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Det er krav om en muntlig presentasjon med innlevering av ppt.

Arbeidskravene må være bestått for å ta eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Ved vurdering til stryk eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons-/utsatt eksamen.

Stryk på kontinuasjons/utsatt eksamen medfører nedsatt studieprogresjon.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: TPL-2020
  • Tidligere år og semester for dette emnet