vår 2024
TPL-1014 Klinisk tannpleie 3 - 40 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

TPL-1010 Klinisk tannpleie II

Innhold

Dette er det tredje emnet av totalt fire tannpleiekliniske emner. Emnet inneholder kliniske kunnskap og ferdigheter i oral patologi, periodontologi, biomaterialer, protetikk, bittfysiologi, endodonti, pedodonti, geriodontologi og profesjonell kompetanse. Studentene må planlegge og gjennomføre ferdighetstrening på hverandre på Universitetstannklinikken.

I dette emnet er det to eksternpraksisperioder, som totalt tilsvarer 20 studiepoeng. Dette emnet bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra klinisk tannpleie II og danner grunnlaget for det kommende emnet i klinisk tannpleie IV.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om friske forhold i munnhulen, og om de vanligste orale sykdommer og tilstander som kan oppstå i munnhulen og i nærliggende strukturer
 • Har kunnskap om diagnostisering, forebygging og ikke-kirurgisk behandling av periodontal sykdom
 • Har kunnskap om ulike former for protetiske løsninger
 • Har kunnskap om bittfysiologi
 • Har kunnskap om aktuelle dentale biomaterialer og relevant medisinsk utstyr
 • Har kunnskap om normale somatiske, mentale og sosiale aldersprosesser, de vanligste aldersrelaterte sykdommene og hvordan dette påvirker oral helse
 • Har bred kunnskap om hvordan oral helse og generell helse gjensidig påvirker hverandre
 • Har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer og kan identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer
 • Har kunnskaper om risikofaktorer for nedsatt oral helse
 • Har bred kunnskap om egnede manuelle og maskinelle verktøy for bruk i klinisk virksomhet
 • Har kunnskap om samtykkekompetanse og bruk av tvangsvedtak
 • Har kunnskap om når det skal henvises til annet helse- eller tannhelsepersonell

Ferdigheter

 • Kan beherske bruk av pasientjournal og ivareta personvern og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende lovverk
 • Kan beherske tannpleiefaglig klinisk arbeid i odontologisk praksis og ivareta pasientsikkerhet
 • Kan utføre klinisk og radiologisk intra- og ekstraoral undersøkelse av munnhule og tenner, stille diagnose, utarbeide individuell behandlingsplan og henvise videre ved behov
 • Kan beherske ikke-operativ kariesbehandling
 • Kan beherske ikke-kirurgisk behandling av periodontal sykdom
 • Kan beherske bruk av aktuelle odontologiske biomaterialer og medisinsk utstyr på en forsvarlig måte
 • Kan vurdere protetiske erstatningen i forhold til bittfunksjon, slimhinner og hygiene
 • Kan anvende kunnskapsbaserte metoder for å veilede, motivere og ivareta brukere, pasienter, pårørende og annet relevant personell
 • Kan vurdere pasienters og brukeres samtykkekompetanse og grunnlag for tvangsvedtak
 • Kan anvende kunnskap om å identifisere og følge opp mennesker med sosiale og helsemessige utfordringer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske utfordringer, samt beherske å sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, og henvise videre ved behov
 • Kan anvende kunnskap om når det skal henvises til annet helse- eller tannhelsepersonell

Generell kompetanse

 • Kan vurdere pasientens orale helse i en helhetlig sammenheng med pasientens allmenne helsetilstand og livskvalitet
 • Kan formidle individuelt tilpasset helseinformasjon gjennom dialog
 • Kan planlegge og gjennomføre tverrfaglig samarbeid for å ivareta pasienters orale helse og brukere med spesielle behov
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver med empati, omsorg, ansvarlighet, respekt og forståelse for andre mennesker og tjenester
 • Har innsikt i hvordan pasienter, brukere og pårørende skal møtes med profesjonalitet, empati og respekt

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, klinisk praksis ved Universitetetstannklinikken (UTK) og klinisk praksis ved ekstern tannklinikk

Timeplan

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Ekstern praksis l Godkjent – ikke godkjent
Ekstern praksis ll Godkjent – ikke godkjent
Simu/klinikk Godkjent – ikke godkjent
Profkom 4 semester Godkjent – ikke godkjent
Profkom 5 semester Godkjent – ikke godkjent
Peridontologi Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er 6 arbeidskrav i emnet:

 • Arbeidskrav: Simu-klinikk
 • Arbeidskrav: Ekstern praksis I. 4. sem.
 • Arbeidskrav: Ekstern praksis ll. 5.sem.
 • Arbeidskrav: Periodontologi
 • Arbeidskrav: Profkom. 4 sem.
 • Arbeidskrav: Profkom. 5 sem.

Arbeidskrav på 4. semester må være godkjent for å kunne gå videre til 5. semester.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: TPL-1014
 • Tidligere år og semester for dette emnet