Samtidskunst - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
StudioKA

Studiet har som mål å gi studenten et bredt grunnlag for profesjonell kunstnerisk praksis. Etableringen av verk, utstillinger og andre kunstneriske uttrykk utgjør de viktigste elementene i utdanningen. Studiets lokalisering i kombinasjon med et internasjonalt perspektiv på kunstfeltet, utgjør rammen for å skape stor bredde i undervisning, kunstnerisk forskning og forberedelse til å bli profesjonell kunstner.

Studieprogrammet kvalifiserer for opptak til mastergrad i kunst.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i samtidskunst
Opptakskrav:Generell studiekompetanse (eller realkompetanse) og bestått opptaksprøve
Søknadsfrist:1. mars
Søknadskode:8010
Søk studiet

Studiet er bygd opp på følgende måte:


1. og 2. semester:

Studenten skal få en grunnleggende introduksjon til planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid. De blir også introdusert til praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium. En stor del av undervisningen vil være i form av workshops hvor de introduseres til ulike basisverktøy og verksteder. Studenten vil også bli introdusert til metoder for dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid.

3. og 4. semester:

Større fokus på individuelt arbeid og spesifikke verktøy den enkelte trenger i egen praksis. En praksisperiode hos kunstner eller ved annen institusjon kan inngå i denne spesifikke fordypningen. Studenten vil også bli introdusert for tekst og gruppekritikk som verktøy både i utdanning og i kunstnerisk praksis. Kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner er temaer dette året. Kunstnerisk refleksjon blir introdusert. 

5. og 6. semester:

Fokus på individuelt arbeid i 5. Semester og individuelt arbeid innenfor rammen av en gruppeutstilling i 6. Semester. 5. semester kan gjennomføres som internasjonal utveksling.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
SAK-1002
3. sem (høst)
SAK-1003
4. sem (vår)
SAK-1004
5. sem (høst)
SAK-2001
6. sem (vår)
SAK-2002

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid på et profesjonelt nivå
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget og andres kunstneriske arbeid
 • basisverktøy og verksteder
 • ulike medier og spesifikke verktøy
 • tekst og gruppekritikk som verktøy
 • kuratoriske praksiser
 • kunstens institusjoner

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid som selvstendig prosjekt og i samarbeid med andre på et profesjonelt nivå
 • realisere sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
 • beherske verktøy som er nødvendige i egen praksis
 • dokumentere eget arbeid
 • presentere, kontekstualisere og reflektere over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisere og reflektere over andres arbeid i for eksempel gruppekritikk
 • identifisere ulike kuratoriske praksiser
 • orientere seg innenfor kunstens institusjoner

Generell kompetanse

Har god forståelse for:

 • planlegging og gjennomføring av eget arbeid både selvstendig og i samarbeid med andre
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisering og refleksjon over andres arbeid
 • kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner

Opptakskrav er:

Bestått opptaksprøve og generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksprøven består av:

 • Portefølje: les mer her
 • Beskrivelse av vedlagte arbeider
 • Oversikt over innhold i porteføljen - skjemaet finner du her
 • Intervju
Elektronisk søknad med alle dokumenter sendes inn via SøknadsWeb

  

For realkompetansesøkere gjelder følgende krav:

 • Faglige krav:
  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94), og
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform-94)

eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

 • Relevant yrkeserfaring og/eller utdanning. Som relevant yrkeserfaring og/eller utdanning regnes dokumentert selvstendig praksis med billedkunst og utstillingsvirksomhet, arbeid med kunst i institusjoner/ organisasjoner, assistent for profesjonelle kunstnere, skoler med relevante fag i forhold til utdanningen, som for eksempel kunst, design og håndverksfag, grafisk design, foto osv.
  • Relevant yrkeserfaring kan erstattes av:
   • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
   • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
   • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
   • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år
Info om realkompetanse

 

Undervisning og arbeidsformer:

Kjernen i all undervisning er sentrert rundt den enkelte students atelierpraksis. Studenten skal i de fire første semestre planlegge og gjennomføre eget semesterprosjekt. Resultatet av prosjektet skal presenteres på en semesterutstilling. De to siste semestrene fokuseres rundt eget arbeid og avsluttende gruppeutstilling.

Undervisningen har til hensikt å bygge opp studentens kompetanse til å planlegge og gjennomføre sitt eget prosjekt. Undervisningsformatene er workshops, teoriseminar, artist-talks, ateliersamtaler og veiledningssamtaler.

Undervisningen skal gi studentene redskaper til å kunne presentere, kontekstualisere og reflektere over eget og andres arbeid både muntlig og skriftlig.

Undervisning i kunsthistorie og -teori legges opp tematisk, og er felles for alle kull på studiet. Aktuelle temaer belyses utfra kunstneriske praksiser historisk og samtidig, og har til hensikt å gi studenten redskaper i arbeidet med kontekstualisering og refleksjon over eget og andres arbeid.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 35-40 timer i uken inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Studiet er relevant for arbeid som profesjonell visuell kunstner og designer. Studiet kvalifiserer til opptak på masterstudier i visuell kunst.

Det legges til rette for utveksling i femte semester.

Internasjonal studentmobilitet av forskjellig varighet skjer gjennom ordninger organisert av KUNO www.kuno.eeBli student ved UiT!Kontakt

Blichfeldt, Merete Elise


Rådgiver
Telefon: +4777660742 merete.e.blichfeldt@uit.no

Kunstakademiet på nett:

Hjemmeside

Facebook

 

 

 OFTE STILTE SPØRSMÅL


Hva skjer med søknaden min etter 1. mars? Alle godkjente porteføljer vurderes av opptakskomiteen.  Opptakskomiteen bestemmer hvilke søkere som skal inviteres til å komme til Tromsø på intervju.  Etter at alle intervjuer er gjennomført, fatter opptakskomiteen vedtak om hvilke søkere som skal tilbys plass ved studiet. Etter at det er fattet vedtak om hvilke søkere som får opptak, sendes det ut svar til alle som har søkt om opptak ved studiet.

Får jeg tilbakemelding på innsendt portefølje? Vi har dessverre ikke mulighet til å gi individuelle tilbakemeldinger.

Når vil jeg få informasjon om jeg er invitert til intervju? Du vil motta en invitasjon til intervju i første halvdel av april

Hvem vil være til sted under intervjuet? Representanter fra opptakskomiteen vil være til stede ved intervjuene. Opptakskomiteen består av instituttleder, 2 faglige medlemmer og studentrepresentanter.

Får jeg eget atelier? Alle studenter får egen atelierplass i fellesskap med andre.

Jeg studerer ved en annen kunst/designhøgskole - kan jeg overflyttes til Kunstakademiet? Du må søke opptak til studiet gjennom det ordinære opptaket. Dersom du får opptak ved Kunstakademiet, kan du søke om å få tidligere studier innpasset. Om søknaden blir innvilget, kan du få innpassing i et kull som er kommet lengre i studiet.

Kan jeg ta del av utdanningen i utlandet? Vi oppfordrer studentene våre til å søke om utvekslingsopphold i høstsemesteret, 3. studieår. Utvekslingsoppholdet blir integrert i studiet, så du taper ikke studieprogresjon.

Jeg har fått opptak ved studiet, og trenger et sted å bo – hva gjør jeg? I denne lenken under pkt 6, finner du informasjon om hvor og hvordan du kan søke bolig i Tromsø: https://uit.no/utdanning/sjekkliste

Jeg har fått opptak til studiet, men jeg kan ikke møte til studiestart. Hva gjør jeg? Hvis du ikke kan møte til studiestart, må skriftlig søknad sendes studieadministrasjonen snarest. Dokumentasjon på fravær må legges ved søknaden. Kunstakademiet godkjenner kun fravær der tungtveiende grunner kan dokumenteres. Ferie er ikke regnet som en tungtveiende grunn.

Hvor i Søknadsweb laster jeg opp porteføljen?Velg dokumenttype "Other" for å laste opp porteføljen, beskrivelse av vedlagte arbeider og oversikt over innhold i porteføljen. Last gjerne alt opp som et samlet PDF-dokument.

Hva må en godkjent portefølje inneholde? En godkjent portefølje skal bestå av dokumentasjon av 6 - 8 arbeider. Les mer informasjon om innhold i porteføljen her