Skriv ut Lukk vindu


 

Kunst - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i kunst
Opptakskrav:Generell studiekompetanse/realkompetanse og bestått opptaksprøve
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:8010

Beskrivelse av studiet

Første studieår skal studentene få en grunnleggende introduksjon til planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid. De blir også introdusert til praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium. En stor del av undervisningen vil være i form av workshops hvor de introduseres til ulike basisverktøy og verksteder. Studenten vil også bli introdusert til metoder for dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid, samt gruppekritikk.

Andre studieår har et større fokus på individuelt arbeid og spesifikke verktøy den enkelte trenger i egen atelierpraksis. Studenten vil også bli introdusert for tekst og gruppekritikk som verktøy både i utdanning og i kunstnerisk praksis. Kunstnerisk refleksjon blir introdusert. 4. semester kan gjennomføres som utveksling.

Tredje studieår introduseres kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner. Fokus på individuelt arbeid innenfor rammen av en gruppeutstilling.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) SAK-1001 Kunst 1 - 30 stp. HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt - 0 stp. HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt - 0 stp.
2. sem. (vår) SAK-1002 Kunst 2 - 30 stp.
3. sem. (høst) SAK-1003 Kunst 3 - 30 stp.
4. sem. (vår) SAK-1004 Kunst 4 - 30 stp.
5. sem. (høst) SAK-2001 Kunst 5 - 30 stp.
6. sem. (vår) SAK-2002 Kunst 6 - 30 stp.

Hva lærer du?

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha god forståelse for:


Undervisning og eksamen

Undervisnings og arbeidsformer:

Kjernen i all undervisning er sentrert rundt den enkelte students atelierpraksis. Studenten skal, med faglig veiledning, planlegge og gjennomføre eget arbeid. Arbeidet skal ved slutten av hvert semester dokumenteres i en portfolio.

Innholdet i portfolio er spesifisert i fag- og emneplaner for hvert enkelt semester. Siste semester avsluttes med gruppeutstilling.

Undervisningsformatene er forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk og selvstendig kunstnerisk arbeid.

Undervisningen skal gi studentene redskaper som gjør dem i stand til å gå fra å kunne presentere muntlig, samt dokumentere eget arbeid, til å kunne presentere, kontekstualisere og reflektere over eget og andres arbeid både muntlig og skriftlig.

Undervisning i kunsthistorie og –teori legges opp tematisk, løper gjennom hele studiet og er felles for alle kull. Aktuelle temaer belyses utfra kunstneriske praksiser historisk og samtidig og har til hensikt å gi studenten redskaper i arbeidet med kontekstualisering og refleksjon over eget og andres arbeid.

Eksamen og vurdering:

For å kunne avlegge eksamen må studenten ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav slik det fremgår av de enkelte emneplaner.

Eksamensordning og kontinuasjonsadgang for hvert enkelt emne som inngår i programmet er beskrevet i emneplanene.


Utveksling

Det legges til rette for utveksling i fjerde semester.

UiT Norges arktiske universitet har avtaler med institusjoner i Norden og Europa gjennom KUNO, Nordplus og Erasmus+.


Jobbmuligheter

Studiet er relevant for arbeid som profesjonell kunstner.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak på masterstudier i visuell kunst.