høst 2024
SAK-2001 Kunst 5 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i kunst og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1004 Kunst 4

Innhold

I det femte semesteret vil studentene kunne plassere sitt arbeid i en historisk og samtids kontekst, samt få en dypere forståelse av de formelle, materielle og konseptuelle valgene og verktøy som styrer deres kunstpraksis.

Hva lærer du

Studenten skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Svært gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Svært gode kunnskaper og dokumentasjon, presentasjon og kontektsualisering av eget arbeid muntlig og skriftlig
 • Svært gode kunnskaper om spesifikke verktøy for egen praksis
 • Svært gode kunnskaper om gruppekritikk som verktøy
 • Kunnskaper om kuratorisk arbeid og praksiser
 • Kunnskaper om kunst, kontekst og forholdet mellom kunst og samfunn
 • Kunnskaper om kunstens rolle i kultur og samfunn
 • God kunnskap om kunstnerisk refleksjon

Ferdigheter:

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget arbeid
 • Kunne dokumentere eget arbeid
 • Kunne presenterer og kontekstualisere eget arbeid skriftlig og muntlig på høyt nivå
 • Kunne anvende spesifikke verktøy for egen praksis
 • Kunne identifisere kuratoriske praksiser
 • Kunne orientere seg i forhold til kunstens institusjoner og organisasjoner
 • Kunne gi medstudenter god og relevant tilbakemelding

Generell kompetanse:

 • Svært god forståelse for planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Svært god forståelse for presentasjon og dokumentasjon, samt kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og muntlig
 • God forståelse for bruk av spesifikke verktøy
 • Forståelse for kuratoriske arbeid og praksiser
 • Forståelse for kunstens institusjoner og organisasjoner
 • God forståelse for gruppekritikk og medstudenters arbeid
 • God forståelse for kunstnerisk refleksjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig arbeid i atelier.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 2/6 40 Minutter Bestått – Ikke bestått
Praktisk eksamen 2/6 Bestått – Ikke bestått
Oppgave 28.11.2024 14:00 (Innlevering) 2/6 Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Refleksjonslogg 

Arbeidskravet skal være en beskrivelse i bilde og tekst av studentens løpende deltakelse på ateliersamtaler, eget arbeid i atelier, artist talks, seminarer, workshops og gruppekritikker gjennom semesteret. Vurdering av arbeidskravet skjer i dialog med student og faglig veileder.  


Mer info om vurderingsform oppgave

 • Portfolio    

Portfolio skal inneholde:   

Dokumentasjon og refleksjon (kontekstualisering) i bilder og tekst av eget arbeid, utstillinger og prosess. Beskrivelse av deltakelse på ateliersamtaler, eget arbeid i atelier, artist talks, seminarer, workshops og gruppekritikk.  


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig presentasjon og eksaminasjon med utgangspunkt i medbrakt fysisk arbeid/prosjekt og portfolio.   

Studentens presentasjon varer i 10 minutter. Eksaminasjon, inkludert tilbakemelding fra sensorer varer i 30 minutter. Eksamen varer i totalt 40 minutter.   


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved ikke-bestått

Info om vekting av eksamensdelene

Samlet skjønnsmessig vurdering.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-2001
 • Tidligere år og semester for dette emnet