høst 2024
SAK-1003 Kunst 3 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i kunst og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1002 Kunst 2

Innhold

I det tredje semesteret videreutvikles studentenes evne til å kontekstualisere egen praksis. Gjennom eksperimentering, kollektiv refleksjon, bruk av teoretiske og praktiske verktøy, fordypes og forsterkes prosessene som gir grunnlag for studentenes selvstendige arbeid.

Hva lærer du

Studenten skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

 • Gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om spesifikke verktøy for egen praksis
 • Grunnleggende kunnskap om å formulere seg skriftlig om eget arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om å presentere eget arbeid og gi tilbakemeldinger til medstudenters arbeid i en gruppekritikk

Ferdigheter:

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget arbeid
 • Kunne anvende spesifikke verktøy for egen praksis
 • Kunne dokumentere eget arbeid
 • Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Kunne gi medstudenter relevant tilbakemelding

Generell kompetanse:

 • God forståelse for planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • God forståelse for presentasjon og dokumentasjon, samt kontekstualisering av eget arbeid muntlig
 • Grunnleggende forståelse for bruk av spesifikke verktøy
 • Grunnleggende forståelse for presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid skriftlig
 • Grunnleggende forståelse for gruppekritikk som verktøy

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig arbeid i atelier.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 2/6 30 Minutter Bestått – Ikke bestått
Praktisk eksamen 2/6 Bestått – Ikke bestått
Oppgave 28.11.2024 14:00 (Innlevering) 2/6 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Refleksjonslogg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Refleksjonslogg 

Arbeidskravet skal være en beskrivelse i bilde og tekst av studentens løpende deltakelse på ateliersamtaler, eget arbeid i atelier, artist talks, seminarer, workshops og gruppekritikk gjennom semesteret. Vurdering av arbeidskravet skjer i dialog med student og faglig veileder.  


Mer info om vurderingsform oppgave

 • Portfolio  

Portfolio skal inneholde:   

Dokumentasjon og refleksjon (kontekstualisering) i bilder og tekst av eget arbeid, utstillinger og prosess. Beskrivelse av deltakelse på ateliersamtaler, eget arbeid i atelier, artist talks, seminarer, workshops og gruppekritikk.  


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig presentasjon og eksaminasjon med utgangspunkt i medbrakt fysisk arbeid/prosjekt og portfolio .

Studentens presentasjon varer i 10 minutter. Eksaminasjon, inkludert tilbakemelding fra sensorer varer i 20 minutter. Eksamen varer i totalt 30 minutter.   


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved ikke-bestått.

Info om vekting av eksamensdelene

Samlet skjønnsmessig vurdering.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet