Arctic blue polygon pattern

UiT og politikk

Innsikt fra UiT er ofte en del av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av politikk og forvaltning av Arktis og nordområdene. Her finner du et utvalg av UiTs innspill i politiske høringer og prosesser.

Tromsøundersøkelsen er truet 21. mai 2024

UiT planlegger å starte den åttende datainnsamlinga i Tromsøundersøkelsen om et knapt år. Det er bare mulig hvis finansieringen blir avklart i løpet av 2024. Det skriver UiT til finanskomiteen i høringen av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. 

PPU-master kan svekke kompetansetilgangen for næringsliv og offentleg sektor 22. april 2024

Ei ordning der studentar kan kombinere PPU med mastergraden sin held på det viktige prinsippet om at norsk lærarutdanning er på masternivå. UiT er likevel uroa for at næringslivet og offentleg sektor får tilgang på mindre kompetanse. Det er eit av innspela frå UiT til utdannings- og forskingskomiteen på stortingsmeldinga om profesjonsutdanningane i Noreg. 

Ein meir kostbar og mindre rettferdig veg inn til høgare utdanning  22. april 2024

Moglegheita til å forbetre karakterane i fag ein allereie har bestått står att som den einaste vegen inn til populære studium i forslaget frå regjeringa til eit nytt opptakssystem. Sidan denne vegen er kostbar og dermed ikkje for alle, åtvarar UiT mot dei sosioøkonomiske konsekvensane. Det er eit av innspela til utdannings- og forskingskomiteen på stortingsmeldinga om eit nytt opptakssystem til høgare utdanning. 

Forsvaret trenger overvåkingssystemet COAT 16. april 2024

Forsvarets aktivitet setter avtrykk på klima og miljø i nord, og klimaendringene vil skape nye sikkerhetstrusler og påvirke vilkårene for Forsvaret og de alliertes virksomhet i nord. Det er tydelig i regjeringens forslag til en ny langtidsplan for Forsvaret. I arbeidet med klimatilpasning trenger derfor Forsvaret et kunnskapsgrunnlag som er oppdatert til enhver tid. I innspillet til utenriks- og forsvarskomite på den nye Langtidsplanen ber derfor UiT Stortinget om å sikre videre finansiering for driften av overvåkingssystemet COAT.

Kunnskapssenter for jordobservasjon må finansieres videre 20. mars 2024

Norsk Romsenter har bedt om innspill på det nasjonale rombudsjettet for 2026. Et av UiTs svar er at regjeringens bevilgning på fem millioner til utviklingen av et nasjonalt kunnskapssenter for jordobservasjon i Tromsø bare er en start. Kunnskapssenteret vil koste minst 21 millioner kroner årlig, så oppstartsbevilgningen bør bli fulgt opp med en betydelig satsing over det nasjonale rombudsjettet de neste årene. UiT peker også på at romvær og romsøppel kan gjøre rombasert forvaltning og suverenitetshevdelse i nord sårbar, og det bør prege de nasjonale prioriteringene. 

Nasjonalt kompetansesenteret om fornorskning bør ligge i nord 14. mars 2024

Sannhets- og forsoningskommisjonen foreslår et nasjonalt kompetansesenter om fornorskningspolitikk og urett. I høringssvaret til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite sier UiT at et slikt senter bør ha sitt hovedsete i nord, med noder i etablerte og berørte miljøer flere steder i landet. Med en slik distribuert struktur, viser nasjonen at vi har forstått at gruppene som er rammet av fornorskningen, har ulike geografiske kjerneområder. De har kompetansemiljø på ulike steder, og senteret bør bruke og styrke disse miljøene, framfor å svekke dem i en for sterkt sentralisert modell. 

Fra folk-til-folk til næring-til-næring i Nord-Norden 01. desember 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet har bedt om innspill til forskriften for det norske Barentssekretariatet IKS. Når oppgavene til Barentssekretariatet skal dreies over på grensekryssende samarbeid mellom aktører i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland, oppstår en unik mulighet for nordområdene. UiT anbefaler at Barentssekretariatet blir et verktøy for å fremme næring til næring-samarbeid i Nord-Norden for å skape næringskjeder for grønn omstilling.

Starten på et språkløft 20. oktober 2023

I budsjettinnspillet til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite støtter UiTs regjeringens satsinger på samiske språk og anbefaler at dette blir starten på et større språkløft. Videre ber UiT komiteen merke seg at den første gruppen av tiltak som Sannhets- og forsoningskommisjonen peker på, handler om kompetanse, i majoritetsbefolkningen om minoriteter og fornorskning. UiT ser fram til at regjeringen kommer med forslag til tiltak på samisk kompetanse, som vil gå på tvers av fag og sektorer i samfunnet.

Rask dokumentasjon og håndtering av klimaendringer 19. oktober 2023

I budsjettinnspillet til Stortingets utenriks- og forsvarskomite gjør UiT oppmerksom på at overvåkingssystemet COAT mangler sirka 20 millioner kroner til drift. Systemet består av værstasjoner, kameraer, mikrofoner og sensorer som overvåker klima- og natur i Finnmark og på Spitsbergen. COAT er rigget for å gi rask dokumentasjon og gode prognoser om klimaendringene og klimaendringenes effekter i nordområdene.

Fangst, lagring og utnyttelse av karbon på Senja 18. oktober 2023

I budsjettinnspillet til Stortingets energi- og miljøkomite stiller UiT seg undrende til at regjeringen ikke vil gi starthjelp til et nasjonalt laboratorium for fangst, lagring og utnyttelse av karbon som er planlagt på Finnfjord i Senja, i tilknytning til smelteverket der. UiT har i mange år samarbeidet med smelteverket i et pilotprosjekt der alger spiser karbondioksid og nitrogenoksid fra fabrikkrøyken. Erfaringene fra dette vellykkede pilotprosjektet og det gode samarbeidet mellom akademia og industri på Finnfjord er blitt til planene om et nasjonalt innovasjonssenter.

Strategisk innsatsområde 16. oktober 2023

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om innspill på Totalberedskapskommisjonens rapport Nå er det alvor. Rustet for en usikker framtid. Til forslaget om en nasjonal tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms har UiT tre innspill. For det første anbefaler UiT at regjeringen kaller og utvikler et strategisk innsatsområde i stedet for en tiltakssone. For det andre bør tiltakene være på system- og strukturnivå mer enn på individnivå. For det tredje bør regjeringen vurdere grensene for et slikt innsatsområde.

Hele landet trenger IKT-kompetanse 16. oktober 2023

I budsjettinnspillet til Stortingets utdannings- og forskningskomite ber UiT om at noen av de 100 nye studieplassene innenfor IKT også kommer til Nord-Norge. I tett samarbeid med næringslivet i Nordland startet UiT bachelor i informatikk på Helgeland og master i informatikk i Bodø fra høsten 2023. Satsingen er et spleiselag mellom UiT og lokalt næringsliv i påvente av statlig finansiering.

Flere menn til helsefagene 15. oktober 2023

I budsjettinnspillet til Stortingets familie- og kulturkomite ber UiT om mer midler til pilotprosjektet «Gutter og helsefag». UiT leder prosjektet og samarbeider med NTNU om å øke rekrutteringen av menn til helsefaglige utdanninger. Prosjektet jobber med å finne de beste metodene for å rekruttere menn til helsefagene og gjennomfører tiltak for elever, lærere og rådgivere.

Nasjonalt senter for jordobservasjon til Tromsø  12. oktober 2023

I budsjettinnspillet til Stortingets næringskomite støtter UiT regjeringens forslag om å øremerke de første fem millioner til å utvikle et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø, men anbefaler at Stortinget sikrer at midlene brukes i et konkret forprosjekt som fører fram til en permanent etablering av et kunnskapssenter og nye arbeidsplasser i romindustrien i nord.

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid 11. oktober 2023

I budsjettinnspillet til Stortingets helse- og omsorgskomite presiserer UiT at den foreslåtte tildelingen til Tromsøundersøkelsen bare dekker drift og forvaltning av allerede innsamlede data. Tildelingen dekker ikke den planlagte datainnsamlingen til den åttende undersøkelsen, som skal ha et særlig fokus på eldrehelse og sosial ulikhet

Sikre Norges eneste offentlige pilotutdanning 11. oktober 2023

I budsjettinnspillet til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite orienterer UiT om de økonomiske utfordringer for UiTs flyskole på Bardufoss. Uten en styrket statlig finansiering må UiT vurdere å avvikle bachelorprogrammet i luftfartsfag eller finne en vesentlig billigere driftsmodell. I en slik modell blir ikke Bardufoss base for trening, stab og vedlikehold, og flytreningen vil gjennomføres av en ekstern, privat flyskole.

Prioriter arktisk luftfartskompetanse 27. september 2023

Samferdselsdepartementet har bedt om innspill på arbeidet innspill til virkemidler for å framskynde omstillingen mot null- og lavutslippsluftfart i Norge. UiT er positive til forslaget om et nasjonalt senter for utvikling, testing og implementering av null- og lavutslippsteknologi for luftfart, men presiserer at dette senteret må utvikle og teste teknologiske løsninger som særlig kan operere i arktiske forhold.

Forebygg kunnskapshull om Russland 30. august 2023

Forsvarsdepartementet har bedt om innspill på Forsvarskommisjonens rapport Forsvar for fred og frihet. Kommisjonen mener Russland vil «utgjøre en betydelig trussel mot vestlig og norsk sikkerhet de neste 10-20 årene». UiT anbefaler derfor at økonomiske prioriteringer og føringer for den norske forskningen forebygger kunnskapshull om Russland når Norge skal utforme en kunnskapsbasert utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Fem store løft for Norges urfolk og minoriteterer 06. mars 2023

Da Sannhets- og forsoningskommisjonen arrangerte høring i Stortinget, foreslo UiT presenterer fem store tiltaksfelt, eller løft, for urfolk og minoriteter som har vært utsatt for fornorskning: Det store språkløftet, det store lærerløftet, det store helseløftet, det store forvaltningsløftet og det store kunst- og kulturløftet.

UiTs innspill til statsbudsjettet


Hver høst inviterer Kunnskaps­departementet UiT og andre universiteter og høgskoler til å legge fram satsinger utenfor ramme; det vil si strategiske prosjekt som er så viktige at Stortinget bør finansiere dem utover de økonomiske rammene som institusjonen har i dag. UiT presenterte våre satsinger for departementet 1. november.

Ansvarlig for sida:
Geir Heggås Bakkevoll