Arctic blue polygon pattern

Eallju – Drivkraft i nord:
UiTs strategi mot 2030

English flag    Samisk flagg    Kvensk flagg    Nynorsk flagg

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal  formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Illustrasjon Arktis og nordområdene
Illustrasjon Arktis og nordområdene

1: Arktis og nordområdene

Som verdens nordligste universitet er UiT strategisk plassert for å utvikle og formidle kunnskap om Arktis og nordområdene. UiT favner forskning og utdanning om natur, samfunn, teknologi, miljø, kultur, mennesket og samspillet mellom disse. Fra dette ståstedet jobber vi med hav, rom, klimaendringer og ressursutnyttelse, helse og økonomi, urfolk, befolkningsendring, politikk og samhandling i nord. Vi skal bygge på innsikt fra fagområdene våre for å bidra til utviklingen i nord.

Ambisjon: UiT skal være internasjonalt ledende på kunnskap og kompetanse om og for Arktis og nordområdene.

Vi skal være fremst i å forstå natur- og samfunnsendringer i Arktis og nordområdene, og effekten av dem. Vi skal være et attraktivt studiested som verdsetter og utnytter nærhet mellom fag, folk og praksis. Vi skal oversette utfordringer og muligheter i nordområdene til faglige spørsmål, og utforske dem i samarbeid.

For å nå vår ambisjon skal UiT:  

 • Utvikle flere ledende fagmiljøer i front av den internasjonale kunnskapsutviklingen. Vi skal løfte forskningsspørsmål som er relevante for utviklingen i nord. Vi skal utvikle og opprettholde vitenskapelig infrastruktur og tidsserier av data som muliggjør kunnskapsutvikling om og for Arktis og nordområdene.
 • Videreutvikle attraktive utdanningstilbud tilpasset nærings- og samfunnsliv i nord. Vi skal fremme læring og involvering av studenter. Vi skal styrke fleksible tilbud som sikre at unge og voksne studenter på små og store steder tilegner seg kunnskap, kompetanse og ferdigheter som framtiden trenger.
 • Styrke kompetanse om og for samiske og kvenske forhold. Vi skal være det ledende universitetet på kunnskap om og formidling av samisk og kvensk språk, kultur, kunst og samfunn, og på møtet mellom majoritets- og minoritetssamfunnet.
 • Være en pådriver for samarbeid i Arktis og nordområdene. Vi skal være en synlig og aktiv kunnskapsaktør i nordområdene, og en foretrukket samarbeidspartner for nærings- og samfunnsliv og internasjonale samarbeidspartnere.
Illustrasjon De store samfunnsutfordringene

2: De store samfunnsutfordringene

Store samfunnsutfordringer innen klima- og miljø, matsikkerhet, demografi og helse viser at det moderne samfunnet er sårbart. De viser at global samhandling, demokrati og tillit mellom folk er viktig. Samfunnet trenger fagmiljøer som innretter forskningsspørsmål og metoder som på kort og lang sikt kan gi grunnlag i krevende beslutningssituasjoner. Med faglig bredde og nærhet til natur og samfunn, har UiT forutsetninger til å bidra med kunnskap og kompetanse til omstilling, tilpasning og framtidsrettede løsninger på tvers avfagområder, nærings- og samfunnsliv.

Ambisjon: UiT skal bidra til nyskapende, demokratiske og bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer.  

Vi skal ta ansvar for grunnleggende forskning på fagområdene våre og bidra til det globale kunnskapsarbeidet. Vi skal ta et særlig ansvar for kunnskap og kompetanse som trengs for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling. Vi skal dele og tilgjengeliggjøre vår forskning og utdanning, og legge til rette for innovasjon og samskaping internt og med samfunnet rundt oss. Studenter og ansatte ved UiT skal kjennetegnes av evnen til kritisk tenkning, idéforsprang og at de våger å utfordre etablerte praksiser.

For å nå vår ambisjon skal UiT:  

 • Praktisere åpen vitenskap. Vi skal fremme åpenhet i forskning, utdanning og innovasjon, og utvikle feltet i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Utvikle kunnskap, metoder og virkemidler som bidrar til å løse store samfunnsutfordringer. Vi skal fremme banebrytende kunnskapsutvikling, og prioritere infrastruktur og metodeutvikling som muliggjør arbeid med komplekse problemstillinger og bærekraftige løsninger. Vi skal bidra til utvikling av norsk fagspråk for å svare på behov i norsk arbeids- og samfunnsliv i et internasjonalt miljø.
 • Fremme tverrfaglighet, samskaping og innovasjon. Vi skal skape arenaer og fjerne barrierer for samarbeid på tvers av fagområder, sektorer og landegrenser. Vi skal prioritere og dra nytte av mulighetene i digital omstilling, og fremme utvikling av generiske ferdigheter hos våre studenter og ansatte.
 • Styrke kapasitet og omstillingsevne. Vi skal forbedre utnyttelse og prioritering av ressursene våre. Vi skal øke vår deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranseutsatte finansieringsordninger for forskning, utdanning og innovasjon.
Illustrasjon De store samfunnsutfordringene
Illustrasjon Talentutvikling og mangfold
Illustrasjon Talentutvikling og mangfold

3: Talentutvikling og mangfold

Studenter og ansatte er våre viktigste ressurser. En forutsetning for at vi skal lykkes med samfunnsoppdraget vårt er derfor at alle får utvikle potensialet sitt. Våre studenter og ansatte kommer fra ulike land og steder, de har ulik bakgrunn og historie, og bringer med seg erfaringer og perspektiver som beriker og utfordrer. Dette mangfoldet skal UIT bruke som et fortrinn i kreativt og samskapende arbeid, og som grunnlag for å bygge ledende fagmiljøer.

Ambisjon: UiT skal være et arnested for utvikling av studenter og ansattes kompetanse og talent, med mangfold som drivkraft og ressurs.

Vi skal være et attraktivt og inkluderende arbeids- og lærested hvor det er rom for å prøve, feile og lykkes. Vi skal utøve ledelse for å fremme anerkjennelse av mangfold som en styrke, og vektlegge fellesskap, engasjement og samarbeid mellom studenter, ansatte og andre samfunnsaktører. Vi skal være ett samlet universitet, der alles bidrag og ansvar teller. 

For å nå vår ambisjon skal UiT:  

 • Utvikle, tiltrekke og beholde talenter. Vi skal etablere virkemidler for å legge til rette for utvikling av ansatte og fagmiljø sin kapasitet og kompetanse. Vi skal bryte ned karrierebarrierer, ha en helhetlig rekrutteringspolitikk og utvikle leder- og medarbeiderskap systematisk.
 • Rekruttere og utruste studenter som lærer hele livet. Vi skal legge til rette for mobilitet, styrke samhandling med arbeidslivet og bidra til at flere unge tiltrekkes til og blir i landsdelen. Vi skal fremme nysgjerrighet, delaktighet og framtidsansvar
 • Prioritere kunnskapsutvikling og innovativ formidling som fremmer mangfold. Vi skal styrke studenter og ansattes deltagelse i dialog og samfunnsdebatt, og verne om akademisk ytringsfrihet. Vi skal ha mangfold i kompetanse, representasjon og perspektiv.
 • Videreutvikle UiT sine arbeids- lærings- og studiemiljøer. Vi skal ha stimulerende og tilrettelagte fysiske, sosiale og digitale miljøer. Vi skal utvikle oss som ett universitet med campuser og studiesteder som har egenart.
Illustrasjon Strategien 2030