Arctic blue polygon pattern

Strategi mot 2030


Gi tilbakemelding!   Tidslinje   Nyheter   Bakgrunnsdokumenter

UiT har satt i gang en prosess for å stake ut en ny strategi for UiT fram mot 2030. Den skal være vedtatt innen sommeren 2022. Her finner du informasjon om prosess, framtidige aktiviteter, bakgrunnsmateriale, samt mulighet for å gi tilbakemeldinger. 

Strategiprosessen har tre konkrete målsetninger:

  • Være innsiktsdrevet: Basere seg på kunnskap og analyser av både hvor UiT er i dag og hva som er de store samfunnsbehovene og -utfordringene framover
  • Være engasjerende og involverende: Gjennom innovative og samskapende prosesser involvere bredt internt og eksternt.
  • Med utgangspunkt i punkt 1 og 2 skal strategiprosessen legge grunnlag for retning og prioriteringer. Strategien skal være et styringsverktøy og veikart for UiT

Strategiprosessen er delt inn i fire faser og du kan lese mer om de ulike fasene og aktiviteter under tidslinja.




Gi innspill!


Universitetsledelsen er opptatt av å involvere bredt og høre mange stemmer underveis i prosessen. Nå i startgropa av prosessen er det særlig de fire områdene i figuren under som diskusjonene dreier seg rundt. Diskuter gjerne i egen enhet/gruppe og gi innspill ved å klikke på det spørsmålet du ønsker å gi tilbakemelding på.





Tidslinje


 

Fase 1

Har fokus på å sette i gang prosessen, identifisere sentrale drivkrefter som gir føringer for universitetets utvikling, samt framskaffe informasjon og analyser om statusbildet (evaluering av Drivkraft i nord). Denne fasen vil basere seg på innsikt og analyser og vil foregå fram til slutten av november.

 

Fase 2

Har som formål å identifisere de sentrale ambisjonene og innsatsområdene for UiT fram mot 2030, og vil basere seg på innspill og diskusjoner på arenaer både internt og eksternt. Denne fasen er allerede godt i gang gjennom diskusjoner på rektors ledersamling i starten av oktober, samt på flere andre etablerte møtearenaer. Det inviteres også til å komme med digitale innspill og tilbakemeldinger underveis via denne siden.

 

Arrangerer åpne innspillsarenaer

I januar vil det arrangeres åpne innspillsarenaer på alle campus for ansatte, studenter og samarbeidspartnere. Her vil både analyser av status, drivere og foreløpige vurderinger av innsatsområder og ambisjoner presenteres, og det åpnes for videre diskusjoner og tilbakemeldinger.

 

Fase 3

Starter opp i januar i etterkant av disse store åpne arenaene, og har som formål å utforske og utdype strategiske veivalg innenfor de ulike innsatsområdene. Det vil i denne fasen nedsettes arbeidsgrupper for hvert område. Arbeidsgruppene skal levere sine rapporter i mars/april.

 

Fase 4

Har som formål å konkretisere og prioritere det som er fremkommet underveis i prosessen. Utkast til strategi sendes på høring før endelig strategi for UiT vedtas i juni.

 


Nyheter





Kontakt oss:
strategi@uit.no

 

Bakgrunnsdokumenter


Behandlinger i universitetsstyret:

Styresak 21.09.2021

Styresak 21.10.2021

 

Relevante dokumenter:

Norge2030

Perspektivmeldingen

Nordområdemeldingen

Konjunkturbarometer

Bærekraftsrapport UiT

Rapport: Livslang læring i nord

 (Under utarbeiding - flere rapporter og aktive lenker er på plass snart)