Arctic blue polygon pattern
English flag   

Utdanningsprisen

Utdanningsprisen skal gå til tilsette/einingar/miljø som har utmerka seg ved framifrå arbeid for å betra undervisnings- og utdanningskvaliteten, og der arbeidet samtidig støttar opp under universitetet sine strategiske satsingsområde for utdanningsverksemda.


Årets vinnar (2022):

Maarten Beerepoot


Bilde av vinner

Utdanningsprisen 2022 blir tildelt førstelektor Maarten Beerepoot ved Institutt for kjemi.

Maarten Beerepoot får prisen for sitt ekstraordinære engasjement og store innsats for å heve undervisningskvaliteten og skape eit godt læringsmiljø. Han arbeider systematisk med å utvikle undervisning gjennom fokus på erfaringsutveksling og formidling, både innanfor og utanfor eige institutt. I tillegg til å ha hovudansvaret for emne KJE-1001, har Beerepoot bidratt til minst 10 emne som varierer frå grunnleggande emne i kjemi til Ph.D.-emne som omfattar generiske ferdigheiter, mellom anna ved å introdusere gode og innovative/nyskapande læringsmetodar.

Beerepoot får alltid utmerkte tilbakemeldingar på studentevalueringar. Han er òg ein sterk pådrivar for å auke motivasjon og engasjement hos andre undervisarar på eige institutt, fakultet og på andre einingar.

Nominasjonen bør gi døme på tiltak, verkemiddel og/eller læringsfremjande teknologi som er med på å heva kvaliteten og betra undervisning og rettleiing, fagleg innhald og læringsmiljø. Andre faktorar det vil kunna bli lagt vekt på, er om arbeidet er nyskapande, gir positive resultat, om det fremjar studentrekruttering, er særleg tett kopla til forskingsverksemda. Det vil også kunna ha noko å seia at utviklingstilbod er kvalitetssikra i samarbeid mellom fleire aktørar – til dømes studentar og/eller arbeids- og næringsliv, og i samarbeid med andre institusjonar.

Det vil bli lagt vekt på brei støtte hos fagmiljø og studentar. Arbeidet og eventuelle resultat av dette skal dokumenterast i den grad det er mogeleg.

Studentar må vera med å nominera til utdanningsprisen, jf. pkt. 3 i statuttane.

Praktisk informasjon:

Innsending av nominasjonar

Fristen for å nominera kandidatar til UiT sine prisar er måndag 25. september 2023. Nominasjon og dokumentasjon som kjem inn etter denne fristen vil ikkje bli tatt med i vurderinga.

Nominasjonar kan sendast inn på ein av desse måtane:

Krav til nominasjonar

Punkt 2 og 7.5 i statuttane gjeld krav til nominasjonen, korleis han skal formast ut, format og vedlegg. Skjema for nominasjon finst som nettskjema her, eller kan lastas ned i Word-format på bokmål eller nynorsk. Vedlegg skal vera i ei fil i pdf-format, maksimalt 10 sider inkludert nominasjonsskjema, på norsk eller engelsk.

Saksbehandling

Etter at fristen er gått ut, vert nominasjonane vurderte av priskomiteen. Komiteen vurderer nominasjonane og gir innstilling til universitetsstyret.

Statuttar for UiTs prisar 7.5 Utdanningsprisen

Utdanningsprisen skal gå til tilsette/einingar/miljø som har utmerka seg ved framifrå arbeid for å betra
undervisnings- og utdanningskvaliteten, og der arbeidet samtidig støttar opp under universitetet sine
strategiske satsingsområde for utdanningsverksemda.

Nominasjonen bør gi døme på tiltak, verkemiddel og/eller læringsfremjande teknologi som er med på å heva
kvaliteten og betra undervisning og rettleiing, fagleg innhald og læringsmiljø. Andre faktorar det vil kunna bli
lagt vekt på, er om arbeidet er nyskapande, gir positive resultat, om det fremjar studentrekruttering, er særleg
tett kopla til forskingsverksemda. Det vil også kunna ha noko å seia at utviklingstilbod er kvalitetssikra i
samarbeid mellom fleire aktørar – til dømes studentar og/eller arbeids- og næringsliv, og i samarbeid med
andre institusjonar.

Det vil bli lagt vekt på brei støtte hos fagmiljø og studentar. Arbeidet og eventuelle resultat av dette skal
dokumenterast i den grad det er mogeleg.

Studentar må vera med å nominera til utdanningsprisen, jf. punkt 3.

Priskomité

Komiteens samansetjing

 • Rektor nemner opp ein eigen komité til å vurdera nominasjonane og gi innstilling til universitetsstyret om kven som bør få dei seks prisane.
 • Komiteen skal vera sett saman slik:
  • ein medlem frå rektoratet (leiar)
  • to andre tilsette ved UiT (som regel dekan/prodekan)
  • ein ekstern medlem
  • to studentmedlemmer

Det skal også nemnast opp vararepresentantar.

Studentparlamentet og TODOS føreslår studentmedlemmer. Studentane vert oppnemnde for eitt år. Resten av komiteen vert oppnemnde for tre år.

Priskomiteen sine oppgåver

 • Komiteen skal ha minst eitt møte kvart år.
 • Det skal førast referat frå møta. Universitetsdirektøren fungerer som sekretariat.
 • I utgangspunktet har alle medlemmene lik stemmerett. Det er to unntak:
  - studentane har dobbeltstemme ved behandling av utdanningsprisen
  - leiar har dobbeltstemme i alle saker ved likt stemmetal.
 • Komiteen skal komma med grunngitt innstilling til universitetsstyret. Nominasjonsskjema med kortfatta dokumentasjon av alle nominasjonane skal leggjast ved. Dei som ynskjer det, kan få utfyllande informasjon frå sekretær.


Kontakt: Henriette Winther Fonjong

Vinnere