Arctic blue polygon pattern

Innsyn i dokumenter ved Universitetet i Tromsø

Universitetets bestemmelser om behandling av krav om innsyn i dokumenter fra offentlige journal på nett.

Universitetets saksdokumenter er offentlige dersom det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov, jf. offentlighetsloven § 3.

Offentlig journal gir oversikt over korrespondanse til og fra Universitetet i Tromsø (UiT) samt intern korrespondanse mellom universitetets enheter for de siste tre måneder.

Spørsmål om tilgang til eldre offentlige journalopplysninger rettes til postmottak@uit.no.

For bistand i forbindelse med ønske om innsyn gjelder veiledningsplikten iht. forvaltningsloven § 11. Henvendelse om slik bistand kan rettes til postmottak@uit.no eller telefon 776 45090. 

For parter i en sak gjelder rett til innsyn iht. forvaltningslovens § 18

Bestilling av dokumenter som det ønskes innsyn i skjer i en egen bestillingsfunksjon fra universitetets offentlige journal på nett. Innsynskravet vil bli behandlet så snart som mulig etter at bestillingen er mottatt, normalt innen tre virkedager. Dokumentene sendes til bestiller på e-post (i pdf-format) dersom det ikke er bedt om noe annet. 

Begrunnelse for avslag og klage på avslag om innsyn
Ved avslag på innsynskrav kan det innen tre uker kreves en begrunnelse for avslaget, jf. offentlighetslovens § 31. En slik begrunnelse skal gis skriftlig innen ti arbeidsdager etter at kravet ble mottatt.

Avslag på krav om innsyn kan påklages innen tre uker fra avslaget er mottatt, jf. offentlighetslovens § 32.

Krav om begrunnelse eller klage på avslag om innsyn stiles til Universitetsdirektøren og sendes på e-post til postmottak@uit.no, på faks til 776 44900 eller til postadresse Universitetet i Tromsø, Universitetsdirektøren, 9037 Tromsø. Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 08.02.2010 19:20