Arctic blue polygon pattern

Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2022

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder

UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial vekst og utvikling i nord.

UiT har som ambisjon å være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:

Energi, klima, samfunn og miljø Teknologi Helse, velferd og livskvalitet

Kunnskap om utviklingen i Arktis er sentral for å forstå globale klimaendringer. UiT skal utvikle kunnskap om:

 • Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer
 • Fornybar og fossil energi
 • Samfunnsmessige, økonomiske og rettslige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer
 • Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer
Nye teknologiske løsninger skal videreutvikle grunnlaget for befolkningens velferd i en region med store avstander og et krevende klima. UiT skal utvikle kunnskap om:
 • Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord
 • Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø, sikkerhet og operasjoner i arktiske strøk
 • Digital kompetanse i utdanningene

Attraktive samfunn i nord betinger gode skoler, helsetjenester og andre tjenester som fremmer folks livskvalitet. UiT skal utvikle kunnskap om:

 • Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser
 • Oppvekst, dannelse og læring
 • Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet
 • Samiske språk, kultur og livskvalitet
 • Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling
Samfunnsutvikling og demokratisering Bærekraftig bruk av ressurser

Det er avgjørende for samfunnsutvikling og demokratisering at hele befolkningen inkluderes gjennom utdanning, arbeid, innflytelse og tilhørighet. UiT skal være globalt engasjert. UiT skal utvikle kunnskap om:

 • Det økonomiske, rettslige, sosiale, helsemessige og teknologiske grunnlaget for en fungerende velferdsstat
 • Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling
 • Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene
 • Hvordan kultur og identitet bygges gjennom forskning, formidling og kunst
 • Likestilling og mangfold i lys av samfunnsutvikling

Samfunns- og næringsutvikling i nord er avhengig av framtidsrettet, bærekraftig bruk og forvaltning av naturressurser. UiT skal utvikle kunnskap om:

 • Økonomisk og kulturelt samspill og rettslige problemstillinger knyttet til tradisjonelle og nye næringer
 • Bruk og forvaltning av havressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi
 • Utvik­ling av naturbasert reiseliv
 • Utvinning av malm og mineraler

GJENNOMGÅENDE STRATEGIER

Engasjerende og aktuelle utdanninger

UiT skal tilby forskningsbaserte utdanninger med kvalitet på høyt internasjonalt nivå. Universitetet skal ha bredde og mangfold i sitt samlede utdanningstilbud.

 • UiT skal utvikle og ta i bruk nye pedagogiske virkemidler og studentaktive læringsformer
 • UiT skal øke bruken av læringsfremmende teknologi og implementere digitale eksamensformer ved alle studier der det er hensiktsmessig
 • UiT skal legge til rette for fleksible og nettstøttede undervisningsformer
 • UiT skal ha nasjonalt ledende lærerutdanninger
 • UiT skal utvikle sin studieportefølje og utdanningskvalitet i dialog med studenter, samfunns- og arbeidsliv
 • UiT skal bidra til å øke studentenes kunnskap om samisk kultur og historie, samfunns- og næringsliv
 • Alle utdanninger skal tilby minst to kvalitetssikrede utvekslingsopphold
 • UiT skal integrere kunnskap om innovasjon og entreprenørskap i utdanningene
 • UiT skal alene og i samarbeid med UNIS styrke sitt engasjement og satsing på Svalbard

 

UiT skal legge til rette for et godt og kreativt læringsmiljø med fasiliteter som gjør universitetet attraktivt som studiested.

 • UiT skal øke rekrutteringen av nye studenter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og arbeide for tilstrekkelig antall studentboliger
 • UiT skal være nasjonalt ledende på gjennomstrømning, ha et godt og inkluderende lærings- og studiemiljø og legge til rette for et velfungerende studentdemokrati
 • UiT skal bidra til at studentene kommer i kontakt med forskning, nærings- og arbeidsliv i løpet av studietiden
 • UiT skal arbeide for at studenter knytter livslange bånd til universitetet

Akademisk frihet og troverdighet - forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid

UiT skal være et breddeuniversitet med internasjonalt ledende og dristige forskningsmiljø.

 • UiT skal styrke forskningsvirksomheten innen strategiens tematiske satsingsområder og forskningsmiljø som er internasjonalt ledende uavhengig av tematikk
 • UiT skal øke finanseringen fra eksterne kilder
 • UiT skal videreutvikle robuste forskningsmiljø, og prioritere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som bidrar til å heve UiTs forskningskvalitet og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid
 • UiT skal bli nasjonalt ledende på praksisnær profesjonsforskning
 • UiT skal ha internasjonalt konkurransedyktige ph.d.-utdanninger av høy kvalitet
 • UiT skal ha nasjonal forskningsinfrastruktur som særlig bygger opp under de tematiske satsingene og de forskningsområdene hvor UiT er internasjonalt ledende
 • UiT skal være nasjonalt ledende på Open Science og våre forskningsdata og publikasjoner skal være åpent tilgjengelig der dette er mulig

Kreativitet og engasjement - innovasjon og formidling

UiT skal styrke sin posisjon og sitt omdømme gjennom god kommunikasjon, formidling av sitt arbeid og en tydelig profil. UiT skal være en pådriver for økt innovasjon for å bidra til næringsutvikling og tjenesteutvikling i offentlig sektor i nordområdene.

 • UiT skal stimulere til utvikling av kommersialiserbare ideer og bygge robuste og innovative forskningsmiljø
 • UiT skal bidra til regional utvikling og verdiskapning
 • UiT skal utvikle sitt samarbeid med NORUT for å øke innovasjon fra, og anvendelsen av, UiTs forskning
 • UiT skal bidra i videreutviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv og aktivt dele kunnskap
 • UiT skal preges av en god kultur for allmennrettet formidling gjennom åpne kanaler for publisering samt gjennom arenaer for kunstformidling, tidsskrifter og media
 • UiT skal bidra til at forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for samfunnsdebatten

Nærhet og engasjement - arbeidsmiljø og organisasjon

UiT skal ha et godt arbeidsmiljø og en effektiv, robust og fleksibel organisasjon som bidrar til at UiT når sine mål.

 • UiT skal ha et likestilt og inkluderende arbeidsmiljø der den enkelte medarbeider gis god faglig og kollegial oppfølging og støtte
 • UiT skal ha en livsfasetilpasset personalpolitikk
 • UiT skal ha gode ordninger for kompetanse- og karriereutvikling der undervisnings- og forskningsoppgaver sidestilles
 • UiT skal være en attraktiv arbeidsgiver med konkurransedyktige vilkår og en rekrutteringspolitikk som vektlegger kvalitet, trygge arbeidsvilkår og faste stillinger
 • UiT skal legge til rette for økt internasjonal mobilitet
 • UiT skal sikre effektivitet og kvalitet på sine støttefunksjoner gjennom løpende forbedringsprosesser med bred involvering
 • UiT skal ha kompetanse og kapasitet til å realisere og videreutvikle funksjonelle og arealeffektive bygninger, hensiktsmessige tekniske løsninger og gode IT-systemer
 • UiT skal ha en kultur for fremragende ledelse og medarbeiderskap, og fremme samarbeid på tvers i organisasjonen
 • UiT skal i alle deler av virksomheten arbeide for en bærekraftig utvikling

UiT bruker FNs bærekraftsmål som grunnlag for prioriteringer Ansvarlig for siden: Hanne Karde
Sist oppdatert: 06.11.2019 14:40