Barnehagelærer - bachelor

Varighet: 3 År

Barnehagelærer - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april, 1. mars for realkompetansesøkere.
Søking og opptak
Slik søker du

Som barnehagelærer får du ansvar for å utvikle samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Vil du bidra til en god barndom i et godt læringsmiljø er dette utdanningen for deg. Barnehagen er det første trinnet i et langt utdanningsløp og som barnehagelærer legger du grunnlaget for barns livslange læring. I tillegg til faglig kompetanse vil du også tilegne deg kompetanse til å bli en god leder, for både deg selv, barna og medarbeidere i barnehagen.

Utdanningen er en heltidsutdanning med om lag ukentlig undervisning.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900

Barnehagelærerutdanningen søker deg som ønsker en arbeidshverdag der du har ansvar for barns barnehagehverdag gjennom læring, lek og omsorg. Utdanningen gir blant annet kompetanse til å lede og til å samarbeide med barn, barnas familier og medarbeidere. Du trenger ikke erfaring fra arbeid i barnehage, men må være forberedt på en akademisk og praksisnær utdanning.

Hvorfor ta bachelor som barnehagelærer ved UiT?
• Teori og praksis er tett koblet sammen
• Godt og nært samarbeid med praksisbarnehager generelt og våre seks universitetsbarnehager spesielt
• Unikt studiemiljø (kort avstand mellom det meste og de fleste)

Barnehagelærerutdanningens innhold er strukturert i kunnskapsområder, forsterkning (4. semester), fordypning (5. semester) og bacheloroppgave. Kunnskapsområdene ser du i tabellen for oppbygging av studiet. Alle emner er profesjonsrettede og har integrert relevant pedagogisk, faglig og didaktisk kunnskap tilpasset barnehagens fagområder. Obligatorisk praksis er integrert i alle emner.

Barnehagelærerutdanningen ved UiT fokuserer på mangfold i nord. Landsdelen byr på det urbane og det rurale, og et mangfold i kultur og natur. Dette skal danne et bakteppe, gi inspirasjon og være en av flere læringsarenaer i utdanningen. UiT skal utdanne barnehagelærere som er rustet til å møte barn og familier med ulik kulturell og språklig bakgrunn, med særlig vekt på samiske forhold.

Barnehagelærerutdanningen forbereder deg på alle sider ved yrkesutøvelsen og bidrar til å utvikle din profesjonskompetanse. Dette omfatter den faglighet og de verdier, holdninger, handlinger og vurderinger som ligger til grunn for barnehagelærerens yrkesutøvelse.
Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere deg til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring.
Forventet læringsutbytte fremgår av studieplanen (se nederst på siden).

Etter endt utdanning er du kvalifisert for pedagogisk lederstilling og barnehagelærerstilling, støttepedagog e.l. i barnehage, eller i annen relevant pedagogisk virksomhet for barn i barnehagealder.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. og 2. semester
35 dager praksis i barnehage
3. og 4. semester
40 dager praksis i barnehage
Forsterkningsemne (20 stp)
5. semester
Fordypningsemne/Internasjonalt semester (30 stp)
10 dager praksis i barnehage
6. semester
15 dager praksis i barnehage

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for realkompetansesøkere og 15. april for deg med generell studiekompetanse.

Krav til realkompetanse:
Du må være minimum 25 år (eller fylle 25 år opptaksåret), og du har ikke generell studiekompetanse. Du må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Minimum 3 av 5 år må være relevant yrkeserfaring, men inntil 2 av de 5 årene kan erstattes av:
• Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år.
• Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende.
• Relevant arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker, dagmamma, fritidstilbud for barn, idrettslag o.l.).
• Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år totalt (ikke ett år for hvert barn).

For barnehagelærerutdanning regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:
• Arbeid fra barnehage (assistent), barnevernsinstitusjon, skolefritidsordning eller grunnskole (assistent, lærervikar).
• Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen, som for eksempel barne- og ungdomsarbeider.

Videre gjelder følgende faglige krav:
• Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs).
• Egenerklæring på engelskkunnskaper.

Krav til dokumentasjon (alle krav må dokumenteres av søker):
• Motivasjonsskriv/egenerklæring må inneholde følgende:
1: Redegjørelse for din motivasjon til å gjennomføre studiet
2: Redegjørelse for din kvalifikasjoner til å gjennomføre studiet

• Arbeidspraksis/relevant yrkeserfaring – arbeidsattester med signatur og stempel fra arbeidsgiver. Arbeidsattester må inneholde beskrivelse av arbeidet, stillingsomfang (stillingsprosent/timeantall) og varighet (startdato/sluttdato). Vi godtar ikke arbeidskontrakt som dokumentasjon.

• Videregående opplæring og høyere utdanning må dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis. Vi godtar ikke karakterutskrift som dokumentasjon på gjennomført utdanning (kun ved dokumentasjon på enkeltfag).

• Dersom du ikke har nordisk språk- eller utdanningsbakgrunn må du dokumentere at du dekker språkkravet i norsk og engelsk. Mer informasjon om språkkravet finner du her.

Søkere som tas opp på studiet må legge fram politiattest.
Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og praksis gjennom hele studieforløpet.

Overflytting:
Ved søknad om opptak til 2. eller 3. studieår søker du på eget opptak her med søknadskode 186 3098.

Ved søknaden må du legge ved følgende:
- studieplan med emnebeskrivelser på den utdanningen du startet på.
- karakterutskrift (om du fullfører emner våren 2021 ettersendes karakterutskrift, legg inn en merknad om dette i din søknad).
-dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift.

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist: 15. april (det er ikke mulig å innvilge overflytting midt i et studieår).

Opptak lyses ut under forutsetning av ledig studieplass.
Studieplan for utdanningen finner du nederst på nettsiden.

Det er om lag ukentlig undervisning.
Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminarer med studentaktivitet, øvelser, kurs, digitale verktøy, ekskursjoner, temaarbeid, individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning. Elementer fra praksis inngår i undervisningen. Det er krav om tilstedeværelse i undervisnings- og læringsaktiviteter (minimum 70 %).
Tredje studieår vil all undervisning foregå samlingsbasert for alle kull.
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen og bacheloroppgave.
Årsplan som viser organisering av undervisning og praksis finner du her.

Praksis er obligatorisk og integrert i alle emner. Omfanget er 100 dager og emnebeskrivelsene angir hvor mange dager praksis som er integrert i de ulike emnene det enkelte studieår. Praksis gjennomføres i ulike praksisbarnehager med praksislærer som veileder. Praksissted tildeles av instituttet og avholdes i barnehager UiT har avtale med (dvs. i Troms, Finnmark og nordre del av Nordland).
Andre studieår kan studenter søke om å få gjennomføre praksis i utlandet.
Se mer informasjon i Studieplanen.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Barnehagelærerutdanning kvalifiserer til videre studier både på masternivå, f.eks. master i pedagogikk og master i spesialpedagogikk, og flere videreutdanninger innenfor relevante tema (fagområder som bygger på barnehagelærerutdanningen). Alle videreutdanningsemner ved instituttet finner du her.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont. Studiet legger til rette for utenlandsopphold i 4. semester (praksis) og 5. semester (internasjonalt semester.
Blant universitetets mange avtaler har utdanningen egne avtaler som du ser i neste fane.
Videre har UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt

Søknadsfrist for utveksling i [vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar]

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Bli barnehagelærer

Andre studier du kanskje vil like

...
Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer deg til pedagogisk stilling og lederarbeid i barnehagen. Søk ...

...
Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor

Som barnehagelærer utvikler du samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Ta utdanninga...

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april, 1. mars for realkompetansesøkere.
Søking og opptak
Slik søker du