Pedagogikk - master

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_15_2.jpg

I master i pedagogikk får du anledning til å fordype deg i avgrensede pedagogiske temaer fra bachelor eller fra yrkeslivet. Du blir i stand til å gjennomføre analyser knyttet til forsknings og utviklingsarbeid. Gjennom valg av tema for master- oppgaven vil den enkelte student kunne påvirke yrkesretningen av sitt masterstudium.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i pedagogikk
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5041
Søk studiet

Masterstudiet gir mulighet til faglig fordypning og egen forskning i masteroppgaven. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid som gjennomføres under veiledning av en erfaren forsker. Gjennom valg av tema for oppgaven kan du påvirke din yrkesretning. Du må gjennomføre obligatoriske emner i kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode, samt emner som omfatter, generell samfunnsteori, teorier om kunnskapsoverføring og læringsteori og vitenskapsteori. I tillegg må du gjennomføre to emner som i valgfri fordypning.

Studiet gir gode kvalifikasjoner for yrker knyttet til pedagogisk virksomhet, som undervisning, undervisnings- og studieadministrasjon, tilrettelegging for kompetanseutvikling, utdanning av lærere, veiledning og virksomhet knyttet til PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste). Studiet passer også for de som ønsker å kvalifisere seg for pedagogisk forskning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
Valgfritt PED-3000-emne (se emnekatalogen for hvilke emner som tilbys)
2. semester (vår)
Valgfritt PED-3000-emne (se emnekatalogen for hvilke emner som tilbys)
3. semester (høst)
4. semester (vår)

Etter endt studium og oppnådd grad skal du ha lært følgende:

Kunnskaper og forståelse:

 • Bred generell kunnskap innenfor pedagogikkfaget og dybdekunnskaper innenfor et avgrenset område av faget

Ferdigheter:

 • Kunne formulere spørsmål som er egnet til å generere ny kunnskap
 • Kunne presentere egen og andres forskning innenfor fagområdet skriftlig og muntlig

Kompetanse:

 • Kunne gjennomføre et FOU-prosjekt under veiledning
 • Kunne fremføre faglig/vitenskapelig kritikk
 • Kunne kritisk vurdere egen og andres forskning
 • Kunne foreta selvstendige forsknings- og yrkesetiske vurderinger

 • Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning på minimum 80 studiepoeng i pedagogikk. Fordypningen skal omfatte minimum 30 studiepoeng på 2000-nivået, eller tilsvarende.
 • Allmennlærer- eller førskolelærerutdanning av minimum 3 års varighet.
 • Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
 • Faglig minstekrav for opptak er gjennomsnittskarakteren C, utregnet på grunnlag av enkeltkarakterer i fordypningsemnene.

I opptaksgrunnlaget må det inngå 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode tilsvarende SVF-1050. De som ikke har dette minstekravet i metode kan få betinget opptak på masterprogrammet hvor metodekravet må innfris i løpet av første studieår.

Undervisningen vil omfatte forelesninger, seminarer, øvelser og individuell og/eller gruppeveiledning i tilknytning til skrivingen av masteroppgaven. Avsluttende eksamen består av masteroppgaven, prøveforelesning over oppgitt tema og muntlig eksamen. Muntlig eksamen er en drøfting av sentrale problemstillinger i masteroppgaven. Masteroppgaven gis egen sensur med særskilt karakter. Prøveforelesningen og muntlig eksamen fungerer justerende ved fastsetting av endelig karakter. Det gis bokstavkarakter etter en skala fra A til F, der F er ikke bestått.

Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser og muntlig eksamen kan etter søknad gjennomføres på engelsk.

Mastergraden i pedagogikk kvalifiserer for mange ulike yrker. Arbeid i utdanningssektoren som rådgiver/veileder, lærerutdanner, administrativ og tilrettelegging for kompetanseutvikling er noen av områdene der pedagogisk kompetanse er etterspurt. Yrkesmulighetene påvirkes av hvilken fordypning og hvilket forskningsområde du har valgt i ditt masterstudium.
Mastergraden i pedagogikk kvalifiserer for opptak på ph.d.-studiet i kultur- og samfunnsfag, studieretning pedagogikk.

Utenlandsopphold kan være aktuelt ved feltarbeid eller annen innsamling av materiale til masteroppgaven. Studentene kan søke om innpassing for emner som er tatt ved utenlandske universiteter.Bli student ved UiT!Kontakt
Sindre Blomsø, ILP

Blomsø, Sindre Øyan


Førstekonsulent
Telefon: +4777660451 sindre.o.blomso@uit.no

Informasjon om instituttet
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Spørsmål angående opptak? Send e-post til
ilp-opptak@uit.noVeiledningskontakt

Revidert veiledningskontrakt kommer