Pedagogikk - master

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Pedagogikk - master

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

I master i pedagogikk får du anledning til å fordype deg i avgrensede pedagogiske temaer fra bachelor eller fra yrkeslivet. Du blir i stand til å gjennomføre analyser knyttet til forsknings og utviklingsarbeid. Gjennom valg av tema for master- oppgaven vil den enkelte student kunne påvirke yrkesretningen av sitt masterstudium.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Sindre Blomsø, ILP
Blomsø, Sindre Øyan

Førstekonsulent


Brynjar-Sollid-IAS.jpg
Brynjar Sollid

Rådgiver, Tromsø


 

Masterstudiet i pedagogikk sikter mot å gi inngående forskningsbasert kunnskap om det pedagogiske fag- og forskningsfeltet. Det legger til rette for studentens kritiske tenkning om hvordan man er og blir menneske. Sentrale tema i studiet er kunnskap, utvikling og relasjoner. Dette innebærer en konsentrasjon om ulike kunnskapsforståelser, kunnskapsformer og kunnskapsutvikling, om ulike syn på barn og unges sosialisering, utvikling, læring og danning, og om relasjonenes betydning i oppdragelse, undervisning og utdanning. Disse temaene belyses som grunnleggende pedagogisk-filosofiske problemstillinger, som empiriske forskningsfelt, og som aktuelle kultur- og samfunnsutfordringer.

Studiet gir gode muligheter for selv å utvikle forskningsbasert pedagogisk kunnskap gjennom et selvstendig vitenskapelig arbeid. Studentene planlegger og gjennomfører en masteroppgave på 60 eller 30 studiepoeng. Den første gir en master som primært retter seg mot videre forskning, men begge kvalifiserer til opptak på ph.d.-program. Løpene gir faglig fordypning og støttes av et 30 poengs emne i metode og vitenskapsteori. Samlet gir dette solid grunnforståelse av forskning og et bredt grunnlag for forståelse av mer spesifikt pedagogiske forskningsprosesser. Studieprogrammet har i tillegg to obligatoriske emner på 10 studiepoeng som sammen skal gi en bredde i studentenes orientering i pedagogikk, og valgfrie emner om skal gi faglig fordypning i tråd med studentenes faglige interesser. Her tilbys emner i blant annet pedagogisk psykologi, pedagogisk filosofi, læreplanstudier og didaktikk, digital læring og utdanningshistorie. algemner tilbys under forutsetning om at det er nok studenter som har valgt emnet.

Programmet tilbys både som heltids- og deltidsstudium, der progresjonen i deltidsstudiet er på 50%. Studiet er campusbasert og Tromsø er studiested.

En masterkandidat i pedagogikk utdannet ved UiT – Norges arktiske universitet har avanserte kunnskaper om:

 • Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av undervisning (didaktikk)
 • Pedagogisk-filosofiske begreper og distinksjoner og om pedagogiske grunnlagsproblemer
 • Sosiologiske begreper, teorier og modeller som innvirker på, bidrar til og betinger menneskelig læring og utvikling
 • Utviklings- og læringspsykologi, innsikt i begreper og teorier.
 • Pedagogikkens historie, herunder både idehistorie, realhistorie og pedagogikkens samfunnsmessig betydning, og om hvordan historiske faktorer legger føringer for samtidige oppfatninger av pedagogikk
 • Initiering og ledelse av pedagogiske utviklingsprosesser
 • Metode og vitenskapsteori som er relevant for pedagogisk forskning

 

Videre har vedkommende følgende avanserte ferdigheter:

 • Kunne tilegne seg, analysere og kritisk anvende pedagogisk teori og forskningslitteratur
 • kunne sammenfatte pedagogisk forskningslitteratur både skriftlig og muntlig
 • kunne anvende kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger, både på et materiale som kandidaten selv har samlet inn og på et gitt empirisk materiale
 • kunne kritisk analysere pedagogiske utfordringer og foreslå løsninger i denne sammenheng
 • Formidle pedagogiske problemstillinger, empiri, teori og analyser gjennom masteroppgaven

 

Vedkommende har følgende avanserte generelle kompetanser:

 • Å kunne diskutere avanserte faglige problemstillinger
 • Å kunne skrive forskningsbaserte tekster
 • Å kunne anvende, kritisere og utvikle (pedagogiske) modeller til bruk i egen forskning og i forskningsfremstillinger
 • Å kunne formidle forskningsresultater både vitenskapelig og populærvitenskapelig
 • Å kunne lese og gjøre bruk av forskningslitteratur fra andre fagfelt enn kandidatens eget

Mastergraden i pedagogikk kvalifiserer for mange ulike yrker. Arbeid i utdanningssektoren som rådgiver/veileder, lærerutdanner, administrativ og tilrettelegging for kompetanseutvikling er noen av områdene der pedagogisk kompetanse er etterspurt. Yrkesmulighetene påvirkes av hvilken fordypning og hvilket forskningsområde du har valgt i ditt masterstudium.

Universitetsutdannete pedagoger arbeider innenfor en rekke bransjer og områder som: forsknings-, utdannings-, og utredningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling både i private og offentlige virksomheter. Offentlig og privat administrasjon, organisasjon og ledelse.

Yrkesmulighetene påvirkes av hvilken fordypning og hvilket forskningsområde du har valgt i ditt masterstudium.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Masteroppgave (60stp.)
1. semester (høst)
Valgfritt PED-3000-emne
Høsten 2019 tilbyr vi kun PED-3001.
2. semester (vår)
3. semester (høst)
PED-3900
4. semester (vår)
Masteroppgave (30stp.)
1. semester (høst)
Valgfritt PED-3000-emne.
Høsten 2019 tilbyr vi kun PED-3001.
2. semester (vår)
3. semester (høst)
Valgfritt PED-3000-emne (se emnekatalogen for hvilke emner som tilbys)
Valgfritt PED-3000-emne (se emnekatalogen for hvilke emner som tilbys)
Valgfritt PED-3000-emne (se emnekatalogen for hvilke emner som tilbys)
4. semester (vår)
PED-390Y
Masteroppgave (30stp.)

 • Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning på minimum 80 studiepoeng i pedagogikk. Fordypningen skal omfatte minimum 30 studiepoeng på 2000-nivået, eller tilsvarende.
 • Allmennlærer/grunnskolelærer- eller barnehagelærer/førskolelærerutdanning av minimum 3 års varighet.
 • Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
 • Faglig minstekrav for opptak er gjennomsnittskarakteren C, utregnet på grunnlag av enkeltkarakterer i fordypningsemnene.
 • Obligatorisk forkunnskapskrav er 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode tilsvarende SVF-1050. De som ikke har dette minstekravet i metode vil måtte gjennomgå et kurs i statistikk og kvantitativ metode ved studiestart. For mer informasjon, se emnebeskrivelse for PED-3055.

Studiet kombinerer forelesninger, seminarer og veiledning med litteraturstudier. Arbeidsformene fordrer aktiv deltakelse fra studentenes side. Skriving er en viktig del av læringsprosessen i studiet. I tilknytning til skriving av masteroppgaven gis det individuell og/eller gruppeveiledning.

 

I studiet benyttes ulike vurderingsformer: Skriftlig eksamen (hjemmeeksamen / skoleeksamen / mappevurdering), prosjektskisse, muntlig eksamen og masteroppgave. Der ikke annet framgår av emnebeskrivelser, er alle eksamener individuelle.

 

Ved sensur på de ulike emnene brukes karakterskalaen A-F eller Bestått / Ikke bestått. Kandidaten må ha bestått alle obligatoriske arbeidskrav for å kunne ta eksamen på et emne.

 

For masteroppgaver/ selvstendig arbeid i mastergradsprogram:

 • Studentene kan velge mellom å skrive masteroppgave på 60 eller 30 studiepoeng.

 

 • Når alle obligatoriske arbeidskrav og eksamener er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen. Eksamen består av masteroppgave og muntlig eksamen.

 

 • Masteroppgaven kan være en sammenhengende oppgave (monografi) eller skrives i artikkelformat.

Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser og muntlig eksamen kan etter søknad gjennomføres på engelsk.

Mastergraden i pedagogikk kvalifiserer for opptak på ph.d.-studiet.

Studietilbudet har ikke egne avtaler om studentutveksling, men studenter som ønsker det kan benytte seg av avtaler som HSL-fakultetet har. Fagmiljøet vurderer disse avtalene som faglig relevante. Det er lagt til rette for internasjonalt semester.