Pedagogikk - master

Varighet: 2 år

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Pedagogikk - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Masterstudiet i pedagogikk gir forskningsbasert kunnskap om det pedagogiske fagfeltet, med fokus på kunnskap, utvikling og relasjoner. Du vil tilegne deg kunnskap som passer på flere områder i videre yrkesliv. En mastergrad gjør deg i stand til å gjennomføre faglige analyser, utredninger og evalueringer. Du vil utvikle din egen forskning gjennom en 50-studiepoengs masteroppgave som kvalifiserer til ph.d.-program. Studiet kan gjennomføres på heltid eller over lengre tid.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Informasjon om studiestart

Masterstudiet i pedagogikk sikter mot å gi inngående forskningsbasert kunnskap om det pedagogiske fag- og forskningsfeltet. Det legger til rette for studentens kritiske tenkning om hvordan man er og blir menneske. Sentrale tema i studiet er kunnskap, utvikling og relasjoner. Dette innebærer en konsentrasjon om ulike kunnskapsforståelser, kunnskapsformer og kunnskapsutvikling, om ulike syn på barn og unges sosialisering, utvikling, læring og danning, og om relasjonenes betydning i oppdragelse, undervisning/læring og utdanning. Disse temaene belyses som grunnleggende pedagogisk-filosofiske problemstillinger, som empiriske forskningsfelt, og som aktuelle kultur- og samfunnsutfordringer.

Gjennom studiet utvikler studentene selv forskningsbasert pedagogisk kunnskap. Man planlegger og gjennomfører en masteroppgave på 50 studiepoeng som kvalifiserer til opptak på ph.d.-program.

Programmet tilbys som heltidsstudium, men det er også mulig å gjennomføre over lengre tid.

Studiet er campusbasert og tilbys i Tromsø.


Studieprogrammet har følgende studieretninger:

En masterkandidat i pedagogikk har avanserte kunnskaper om:

 • Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av undervisning/læringsaktiviteter (didaktikk)
 • Pedagogisk-filosofiske begreper og distinksjoner og om pedagogiske grunnlagsproblemer
 • Sosiologiske begreper, teorier og modeller som innvirker på, bidrar til og betinger menneskelig læring og utvikling
 • Utviklings- og læringspsykologi, innsikt i begreper og teorier
 • Pedagogikkens historie, herunder både idehistorie, realhistorie og pedagogikkens samfunnsmessige betydning, og om hvordan historiske faktorer legger føringer for samtidige oppfatninger av pedagogikk
 • Initiering og ledelse av pedagogiske utviklingsprosesser
 • Metode og vitenskapsteori som er relevant for pedagogisk forskning

Videre har vedkommende følgende avanserte ferdigheter:

 • Kunne tilegne seg, analysere og kritisk anvende pedagogisk teori og forskningslitteratur
 • Kunne sammenfatte pedagogisk forskningslitteratur både skriftlig og muntlig
 • Kunne anvende kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger, både på et materiale som kandidaten selv har samlet inn og på et gitt empirisk materiale
 • Kunne kritisk analysere pedagogiske utfordringer og foreslå

løsninger i denne sammenheng

 • Formidle pedagogiske problemstillinger, empiri, teori og analyser gjennom masteroppgaven

Vedkommende har følgende avanserte generelle kompetanser:

 • Å kunne diskutere avanserte faglige problemstillinger
 • Å kunne skrive forskningsbaserte tekster
 • Å kunne anvende, kritisere og utvikle (pedagogiske) modeller til bruk i egen forskning og i forskningsfremstillinger
 • Å kunne formidle forskningsresultater både vitenskapelig og populærvitenskapelig
 • Å kunne lese og gjøre bruk av forskningslitteratur fra andre fagfelt enn kandidatens eget

Pedagogikkstudiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker. Det kan åpne mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Universitetsutdannete pedagoger arbeider innenfor en rekke bransjer og områder som:

forsknings-, utdannings-, og utredningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling både i private og offentlige virksomheter. Offentlig og privat administrasjon, organisasjon og ledelse.

Yrkesmulighetene kan og påvirkes av hvilken fordypning, hvilket forskningsområde eller forskningsmetode du har valgt i ditt masterstudium.

1. semester:
PED-3056 Utvikling og relasjoner (10 stp)
PED-3057 Kunnskap, menneskesyn og læring (10 stp)
PED-3018 Utdanningspolitikk og utdanningshistorie (10 stp)

2. semester:
PED-3065 Forskningsmetode og vitenskapsteori (20 stp)
PED-3910 Masteroppgave i pedagogikk 

3. semester:
Valgemne (10 stp)
Valgemne (10 stp)
PED-3910 Masteroppgave i pedagogikk

4. semester:
PED-3910 Masteroppgave i pedagogikk (totalt 50 stp)

Studieretning barnehagefag
1. semester:
PED-3057 Kunnskap, menneskesyn og læring (10 stp)
PED-3018 Utdanningspolitikk og utdanningshistorie (10 stp)
PED-3301 Barnehage, profesjonskunnskap og kvalitetsutvikling (10 stp)

2. semester:
PED-3065 Forskningsmetode og vitenskapsteori (20 stp)
PED-3910 Masteroppgave i pedagogikk 

3. semester:
PED-3302 Lek og utforskende pedagogikk (10 stp)
PED-3303 Kritiske perspektiv på kropp, kommunikasjon og materialitet (10 stp)
PED-3910 Masteroppgave i pedagogikk

4. semester:
PED-3910 Masteroppgave i pedagogikk (totalt 50 stp) • Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning på minimum 80 studiepoeng i pedagogikk. Fordypningen skal omfatte minimum 30 studiepoeng på 2000-nivået, eller tilsvarende.
 • Grunnskolelærer/allmennlærer- eller barnehage/førskolelærerutdanning av minimum 3 års varighet.
 • Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
 • Faglig minstekrav for opptak er gjennomsnittskarakteren C, utregnet på grunnlag av hel grad.
 • For studieretning barnehagefag er det kun bachelorutdanning førskolelærer/barnehagelærer som, i tillegg til øvrige opptakskrav, kvalifiserer til opptak på studieretningen.

Anbefalt forkunnskap er i statistikk og metode fra PED-2000, SVF-1050 eller tilsvarende. De som ikke har denne forkunnskapen i statistikk og metode må gjennomgå et forkurs i statistikk og kvantitativ metode i forkant av emnet PED-305X Vitenskapsteori og forskningsmetode.

Masterstudiet er begrenset til 20 studenter., studieretning barnehagefag er begrenset til 10 studenter.

Studiet kombinerer forelesninger, seminarer og veiledning med litteraturstudier. Arbeidsformene fordrer aktiv deltakelse fra studentenes side. Skriving er en viktig del av læringsprosessen i studiet. I tilknytning til skriving av masteroppgaven gis det individuell og/eller gruppeveiledning.

Masteremnet er på 50 studiepoeng. Når alle obligatoriske arbeidskrav og eksamener er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen. Eksamen består av masteroppgave og muntlig eksamen.

Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser og muntlig eksamen kan etter søknad gjennomføres på engelsk.

Mastergraden i pedagogikk kvalifiserer for opptak på ph.d.-studiet.

Masterstudenter i pedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet.

Et utenlandsopphold gir deg god mulighet til å investere i unik kompetanse i ditt fagfelt. Gjennom et semester i utlandet får du internasjonal erfaring og tilegner deg samtidig språkkunnskaper.

For mer informasjon om utveksling, se her.