Skriv ut Lukk vindu


 

Barnehagelærer - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor barnehagelærer
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
Søknadsfrist:15.april. 1. mars for realkompetansesøkere.
Søknadskode:186 130

Beskrivelse av studiet

Barnehagelærerutdanningen søker deg som ønsker en arbeidshverdag der du har ansvar for barns barnehagehverdag gjennom læring, lek og omsorg. Utdanningen gir blant annet kompetanse til å lede og til å samarbeide med barn, barnas familier og medarbeidere. Du trenger ikke erfaring fra arbeid i barnehage, men må være forberedt på en akademisk og praksisnær utdanning.

Hvorfor ta bachelor som barnehagelærer ved UiT?
• Teori og praksis er tett koblet sammen
• Godt og nært samarbeid med praksisbarnehager generelt og våre seks universitetsbarnehager spesielt
• Unikt studiemiljø (kort avstand mellom det meste og de fleste) i nytt og moderne bygg

Barnehagelærerutdanningen ved UiT fokuserer på mangfold i nord. Landsdelen byr på det urbane og det rurale, og et mangfold i kultur og natur. Dette skal danne et bakteppe, gi inspirasjon og være en av flere læringsarenaer i utdanningen. UiT skal utdanne barnehagelærere som er rustet til å møte barn og familier med ulik kulturell og språklig bakgrunn, med særlig vekt på samiske forhold.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) BLU-1002 Kunst, kultur og kreativitet - 20 stp. BLU-1004 Barns utvikling, lek og læring - 20 stp. BLU-1005 Natur, helse og bevegelse - 20 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) BLU-1208 Samfunn, religion, livssyn og etikk - 20 stp. BLU-1213 Språk, tekst og matematikk - 20 stp.
4. sem. (vår) BLU-1211 Natur, helse, lek og læring i barnehagen - 20 stp.
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) BLU-2000 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori - 15 stp. BLU-2010 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid - 15 stp.

Hva lærer du?

Barnehagelærerutdanningen forbereder deg på alle sider ved yrkesutøvelsen og bidrar til å utvikle din profesjonskompetanse. Dette omfatter den faglighet og de verdier, holdninger, handlinger og vurderinger som ligger til grunn for barnehagelærerens yrkesutøvelse.
Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere deg til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring.
Forventet læringsutbytte fremgår av studieplanen (se nederst på siden).

Undervisning og eksamen

Det er om lag ukentlig undervisning.
Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminarer med studentaktivitet, øvelser, kurs, digitale verktøy, ekskursjoner, temaarbeid, individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning. Elementer fra praksis inngår i undervisningen. Det er krav om tilstedeværelse i undervisnings- og læringsaktiviteter (minimum 70 %).
Tredje studieår vil all undervisning foregå samlingsbasert for alle kull.
Årsplan som viser organisering av praksis finner du her.

Praksis

Praksis er obligatorisk og integrert i alle emner. Omfanget er 100 dager og emnebeskrivelsene angir hvor mange dager praksis som er integrert i de ulike emnene det enkelte studieår. Praksis gjennomføres i ulike praksisbarnehager med praksislærer som veileder. Praksissted tildeles av instituttet og avholdes i barnehager UiT har avtale med (dvs. i Troms, Finnmark og nordre del av Nordland).
Andre studieår kan studenter søke om å få gjennomføre praksis i utlandet.
For ytterligere informasjon kan du se studieplanen, eller besøke vår nettside for praksis: https://uit.no/praksis#kapittel_700711

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont. Studiet legger til rette for utenlandsopphold i 4. semester (praksis) og 5. semester (internasjonalt semester.
Blant universitetets mange avtaler har utdanningen egne avtaler som du ser i neste fane.
Videre har UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt

Søknadsfrist for utveksling i [vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar]

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Etter endt utdanning er du kvalifisert for pedagogisk lederstilling og barnehagelærerstilling, støttepedagog e.l. i barnehage, eller i annen relevant pedagogisk virksomhet for barn i barnehagealder.

Videre studier

Barnehagelærerutdanning kvalifiserer til videre studier både på masternivå, f.eks. master i pedagogikk (nå også med studieretning barnehagefag) og master i spesialpedagogikk, og flere videreutdanninger innenfor relevante tema (fagområder som bygger på barnehagelærerutdanningen). Alle videreutdanningsemner ved instituttet finner du her.