høst 2024
BLU-1005 Natur, helse og bevegelse - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-1207 Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1207S Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1207F Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1103 Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1005F Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1005S Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1015 Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1025 Natur, helse og bevegelse 20 stp

Innhold

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap og ferdigheter i utforskning av fysiske fenomen, bærekraftig utvikling og mangfoldet i naturen, samt kosthold, barns bevegelse og fysiske og motoriske utvikling. Emnet skal gi studentene grunnlag for arbeid med barns helse, egen helse og livsmestring. Ledelse av seg selv og barn vektlegges.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • variert fysisk aktivitet, naturferdsel, kroppslig lek, samt barns læringsprosesser i ulike læringsmiljø
 • naturens mangfold, sammenhenger og fenomener med vekt på bærekraftig utvikling, natur og naturbruk i nord
 • kosthold og matlaging i barnehagen
 • menneskekroppen, barns fysiske og sansemotoriske utvikling
 • førstehjelp og sikkerhet for barn og ansatte i og rundt barnehagen og i barnehagens nærmiljø
 • helsefremmende arbeid og livsmestring i barnehagen

Ferdigheter

Studenten kan:

 • tilrettelegge for barns undring og utforskning av naturmangfold og naturfenomener, samt gjøre nytte av lokale naturressurser
 • planlegge, lede, gjennomføre og vurdere forhold knyttet til helsefremmende arbeid for barn i henhold til nasjonale retningslinjer
 • bidra til bærekraftig praksis i barnehagen
 • tilrettelegge for barns fysiske aktivitet, kroppslige lek, og læring ute og inne
 • risikovurdere barns lekemiljø, og legge til rette for barns risikomestring, samt utføre førstehjelp på barn
 • bruke mat- og måltidsaktiviteter i en pedagogisk kontekst

Generell kompetanse

Studenten:

 • legger til rette for og leder variert helsefremmende arbeid med barn
 • reflekterer over ulike natursyn og tar hensyn til ulike kulturelle perspektiver, blant annet samiske, i arbeidet med natur, bevegelse, kosthold og helse
 • bruker nærmiljøets muligheter for naturferdsel, naturfaglig utforsking og fysisk aktivitet sammen med barn
 • utarbeider rutiner og gjennomføre tiltak knyttet til sikkerhet i barnehagen
 • observerer og dokumenterer aktiviteter med barn og ivaretar barns medvirkning i arbeid knyttet til natur, bevegelse, kosthold og helse i barnehagen

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger. Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis. Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningen går over to semester.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 65 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksis Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Aktiv deltakelse Godkjent – ikke godkjent
Førstehjelpskurs Godkjent – ikke godkjent
Objektsamling Godkjent – ikke godkjent
Fagtekst Godkjent – ikke godkjent
Praktisk-didaktisk gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstilles for eksamen:

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne i barnehagen om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • bestått praksis i emnet
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:

  • dokumentere og reflektere over ulike forhold i barnehagen knyttet til risikomestring og sikkerhet. Dokumenteres digitalt ved bilder og brukes i refleksjon med praksislærer
  • planlegge og lede to aktiviteter som tar utgangspunkt i emnets faglige innhold. Studenten skriver en skriftlig vurdering knyttet til egen læring ved å lede aktivitetene (om lag 1000 ord pr aktivitet)

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • aktiv deltakelse på minimum 70 % av læringsaktiviteter utenfor ordinære undervisningsrom (utendørs og innendørs)
 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • gjennomført førstehjelpskurs (både teoretisk og praktisk del)
 • en digital objektsamling for biologisk mangfold knyttet til feltaktiviteter
 • en individuell fagtekst som knyttes til obligatorisk observasjon. Omfang om lag 1500-2000 ord
 • en praktisk-didaktisk gruppeoppgave som gjennomføres med barnegruppe. Aktiviteten dokumenteres og legges frem for felles refleksjon og faglig drøfting i plenum

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen består av gruppepresentasjon (grupper på inntil 3 studenter) og muntlig individuell eksaminering (med utgangspunkt i hele pensum). Det gis individuell karakter.

Tema for gruppepresentasjon bli utlevert en uke i forkant av eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BLU-1005
 • Tidligere år og semester for dette emnet