Spesialpedagogikk - master

Varighet: 2 år

Spesialpedagogikk - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø, Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Spesialpedagogikk er et flerfaglig kunnskaps- og innsatsområde hvis mål er utvikling og læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk gir fordypning i klassiske teorier og problemstillinger, og gir således innsikt i spesialpedagogikk som profesjons- og forskningsfelt.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Masterstudiet i spesialpedagogikk gir en yrkesrettet og forskningsbasert utdanning. Studiet omfatter både teoristudier og yrkespraksis. Teoristudiene omfatter et bredt felt av språkrelaterte og sosialt og emosjonelt betingede lærevansker, samt kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Studiet gir øvelse i kartlegging, testing og rådgivning om ulike typer lærevansker. Alle emnene i programmet er obligatoriske.

Studiet er samlingsbasert over 4 semester. Det er mulig å ta masteren på deltid over 8 semester.For mer informasjon om progresjon hel og deltid ved de to campusene, se beskrivelse lengre nede - under "Mer informasjon om studiet". For ytterligere informasjon om praksis, se vår praksisside: https://uit.no/praksis#kapittel_700711

Studiet tilbys både i Tromsø og i Alta.

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten får:

 • Inngående kunnskap om forskning og teori innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.
 • muligheten til grundig fordypning i ulike emner, som gir variert innsikt om mulige årsaksforhold og tiltak innen de spesialpedagogiske områdene.
 • kritisk innsikt i ulike kunnskapsparadigmer og kunnskapsdiskurser for spesialpedagogisk opplæring i Norge og ellers i verden.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne presentere eget og andres FOU prosjekt innenfor fagområdet skriftlig og muntlig.
 • kunne samarbeide med andre faginstanser til beste for barn, unge og voksne sin opplæring.
 • vurdere om innhold, arbeidsformer, tiltak, strategier og vurderingsformer er tilpasset forutsetninger, interesser og behov hos personer med læringsutfordringer.

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • gjennomføre et spesialpedagogisk FOU-prosjekt under veiledning.
 • skrive akademiske tekster.
 • planlegge og iverksette spesialpedagogiske tiltak.
 • delta i og lede tverrfaglige og tverretatlig samarbeid.
 • foreta selvstendige forsknings- og yrkesetiske vurderinger.

Studiet kvalifiserer primært for arbeid i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), kompetansesentre, helse- og sosialsektor, samt skole, høgskole og universitet.

Se vedlagt studieplanFor å bli tatt opp til master i spesialpedagogikk må man ha en av følgende grunnutdanninger:

 • Bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk
 • Bachelorgrad i pedagogikk med minimum 60 studiepoeng i spesialpedagogikk
 • Allmennlærer- / grunnskolelærerutdanning
 • Praktisk og estetiske lærerutdanning
 • Førskolelærer- / barnehagelærerutdanning
 • Faglærerutdanning
 • Bachelorgrad eller mastergrad med PPU
 • Bachelor i barnevernspedagogikk
 • Annen pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningene opplistet ovenfor

Det kreves gyldig politiattest ved opptak (jf. forskrift for opptak til høyere utdanning kap. 6 § 6-3).

Opptak til masterstudiet foretas hvert høstsemester og er begrenset til 40 studenter. 20 studenter ved studiested Tromsø og 20 studenter ved studiested Alta.

Opptak til de to forskjellige lærestedene blir gjort med to forskjellige søknadskoder. De som vil studere ved Campus Tromsø må være påpasselig med å søke på master i spesialpedagogikk med søknadskode 5040. De som vil studere ved Campus Alta må være påpasselig med å søke på master i spesialpedagogikk med søknadskode 5432.

Arbeidsformene er forelesninger, seminarer med studentfremlegg, gruppedrøftinger, masterforum, praktiske øvelser samt praksis med refleksjon.

Uavhengig av studiested skal alle studenter ta 3 obligatoriske emner:

 • PED-3037/PED-3038 Spesialpedagogisk refleksjon og praksis (10 stp)
 • PED-3055/PED-3059 Vitenskapsteori og metode (20 stp)
 • PED-3901/PED-3903 Masteroppgaven (40 stp)

I tillegg til de obligatoriske emnene skal studenter på master i spesialpedagogikk ha 50 stp i spesialpedagogiske emner. Det er mulig å ta emner på tvers av campusene.

Profileringen ved campus Tromsø omfatter et bredt felt av språkrelaterte og sosialt og emosjonelt betingede lærevanske. Emnene gir øvelse i kartlegging, testing og rådgivning om ulike typer lærevansker.

I Tromsø kan du ta følgende emner:

PED-3058 Sakkyndighetsvurdering og rådgivning (10 stp)

PED-3022 Sosiale og emosjonelle vansker (20 stp)

PED-3036 Språkrelaterte lærevansker og dysleksi (20 stp)

Profileringen ved Campus Alta er en generell tilnærming til det spesialpedagogiske fagområdet. Felles fokus for de ulike emnene er relasjonen mellom spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Emnene er egnet for studenter som ønsker en overbyggende forståelse av spesialpedagogikk som fag, og kunnskap om hvordan spesialpedagogikk står i relasjon til sentrale begreper som inkludering, likeverd og tidlig innsats

I Alta kan du ta følgende emner:

PED-3034 Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblemer 10 stp

PED-3031 Inkludering og tilpasset opplæring 10 stp

PED-3032 Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid 10 stp

PED-3033 Samarbeid, rådgivning og veiledning i spesialpedagogisk arbeid 10 stp

PED-3030 Barn og unge med læringsutfordringer 10 stp

I tillegg kan man ta Elevforutsetninger og tilpasset opplæring (10 stp) ved Samisk Høgskole og få dette innpasset i graden.

Eksamensformene er hjemmeeksamen, muntlig eksamen og en avsluttende eksamen som består av masteroppgave, forelesning over oppgitt tema og muntlig eksamen. Muntlig eksamen er en drøfting omkring sentrale problemstillinger i masteroppgaven. Det gis bokstavkarakter etter en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Masteroppgaven gis en egen karakter. Forelesningen og muntlig eksamen fungerer justerende ved fastsetting av endelig karakter.

Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser kan også leveres på engelsk, svensk eller dansk etter søknad.

Mastergraden i spesialpedagogikk kvalifiserer for å søke opptak på ph.d.-studiet i kultur- og samfunnsfag, studieretning pedagogikk.

Utenlandsopphold kan være aktuelt ved feltarbeid eller annen innsamling av materiale til masteroppgaven. Studentene kan søke om innpassing for emner som er tatt ved utenlandske universiteter.