høst 2024
BLU-1208 Samfunn, religion, livssyn og etikk - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-1204 Samfunn, religion, livssyn og etikk 20 stp
BLU-1208S Samfunn, religion, livssyn og etikk 20 stp
BLU-1208F Samfunn, religion, livssyn og etikk 20 stp
BLU-1218 Samfunn, religion, livssyn og etikk 20 stp
BLU-1228 Samfunn, religion, livssyn og etikk 20 stp
BLU-1238 Samfunn, religion, livssyn og etikk 20 stp

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag i et samfunn preget av mangfold, der samiske forhold vektlegges. Tema knyttes til profesjonsetikk, etikk, ulike religiøse og ikke -religiøse livssyn, og filosofi. Barnehagelærerens refleksjon over sin virksomhet i et overordnet samfunnsperspektiv er sentralt og inngår i barnehagelærerens kompetanse for å forstå og møte mennesker fra ulike kulturer, spesielt med tanke på barn, medarbeidere og foresatte.

Veiledning som verktøy for utvikling av kompetanse i personalgruppa og i samhandling med foresatte vil også bli belyst.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette innebærer i et flerkulturelt samfunn, samt kunnskap om samiske kulturer og urfolksrettigheter
 • samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, bærekraftig utvikling, mangfold, likeverd, likestilling, kjønn og sosial ulikhet, samt kunnskap om barndom, barnehage og familie i historisk, nåtidig og framtidig perspektiv
 • barns reaksjoner og barnehagelærerens ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og overgrep, samt kunnskap om hvordan man kan støtte barn og familier i samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • barnehagens samarbeid med foresatte og veiledningsteori som pedagogisk verktøy
 • kristendom, andre religioner og livssyn representert i det norske samfunn
 • filosofi, etisk teori og etisk veiledning
 • barnehagen som arena for barns rettigheter, internasjonale konvensjoner, samt lover og forskrifter som regulerer barnehagens virksomhet
 • ansvarsområder og arbeidsoppgaver knyttet til pedagogisk ledelse

Ferdigheter

Studenten kan:

 • begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • utøve digital dømmekraft, reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter, være bevisst asymmetriske maktforhold, og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse
 • inngå i samarbeid med alle barns foresatte og reflektere over egen rolle som kommunikasjons- og samarbeidspartner
 • formidle tradisjoner og skikker fra ulike kulturer og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager i barnehagen
 • samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • utøve demokratisk praksis i arbeid med barn, personale og foresatte og benytte veiledningssamtaler som verktøy i personalledelse
 • tilrettelegge for inkluderende fellesskap som også ivaretar barn med behov for særskilt hjelp og støtte
 • gi barna opplevelser knyttet til tradisjoner og læringsmuligheter i lokalsamfunnet og fremme etisk bevissthet om miljø og bærekraftig utvikling både lokalt og globalt

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan identifisere etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg
 • har tilegnet seg et profesjonsfaglig grunnlag for å kunne samarbeide med andre profesjoner og eksterne samarbeidspartnere
 • kan inngå i et konstruktivt samarbeid med barns foresatte
 • kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn og være etisk reflektert i veiledningssamtaler
 • kan se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis
 • forstår sammenhengen mellom demokratiske prosesser i barnehage og samfunn

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.

Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningen går over to semester

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksis Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave (individuell eller gruppe) Godkjent – ikke godkjent
Individuell skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Muntlig fremlegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne i barnehagen om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • bestått praksis i emnet
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:

  • planlegge, gjennomføre og vurdere minimum en samtale med foresatte basert på observasjoner av barn på et bestemt tema. Samtalen planlegges i samarbeid med praksislærer
  • gjennomføre og reflektere rundt filosofiske samtaler med barn. Dokumenteres i en praksisfortelling (om lag 800 ord) som drøftes med praksislærer
  • dokumentere hvordan mangfold kommer til uttrykk i barnehagen. Dokumentasjon skal legges frem som grunnlag for refleksjon i et muntlig faglig innlegg i avdeling/base og/eller personalmøte
  • gjennomføre samtale med barnehageleder om barnehagens arbeid med barn som har behov for tilpassa opplæring/ekstra hjelp og støtte, og hvordan barnehagen fokuserer på foreldresamarbeid knyttet til dette.
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis er tema (om lag 800 ord)

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • skriftlig oppgave over gitt tema individuelt eller i grupper på to studenter (om lag 2000 ord)
 • individuell skriftlig oppgave knyttet til barnehagelærerens rolle i møte med barn utsatt for vold og overgrep (omfang om lag 1000-1500 ord)
 • muntlig framlegg i grupper (2-4 studenter). Framlegget skal være refleksjoner over dokumentasjonsarbeid av mangfold utført i praksisbarnehage

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BLU-1208
 • Tidligere år og semester for dette emnet