Landskapsarkitektur - master

Varighet: 5 år

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Landskapsarkitektur - master

Varighet: 5 År

Studiested
Ukjent
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr en 5-årig felles mastergradsutdanning i landskapsarkitektur som legger særlig vekt på arktiske/subarktiske forhold.

Landskapene høyt mot nord er i rask forandring og gjør det opplagt å studere hvordan naturlige og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystem.

Spørsmål om studiet
E-post: kunstakademiet@umak.uit.no

Lars Jørgen Dahl

Førstekonsulent

 • Telefon: +4777644103
 • Campus: Tromsø

Kjerstin Elisabeth Uhre

Førsteamanuensis i landskapsarkitektur

 • Telefon: +4777660258
 • Mobil: +47 99 56 22 68
 • Campus: Tromsø

Studiet har som mål å utdanne formsterke landskapsarkitekter som kan operere innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling. Som landskapsarkitekt fra dette studieprogram skal du kunne bidra med ny kunnskap om hvordan vi kan formgi, videreutvikle og beskytte spesielt sårbare landskap.

Studiet er et femårig integrert masterprogram. Studentene starter sin utdanning ved AHO, hvor de følger en treårig grunnutdanning bygd opp omkring tre hovedstammer:

Form: Den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitekturen.

Systemer: Naturlige og menneskeskapte systemer.

Fellesrom: Offentlige og allmenne rom.

De to siste årene er studiestedet UiT, hvor studiet har fokus på arktiske/subarktiske forhold. Denne del av studiet er åpen for internasjonale studerende opptatt via UiT.

Studiet passer best for søkere med interesse for formgivning, skapende
kunstnerisk og vitenskapelig arbeid, samt forståelse og interesse for naturgitte,
kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha inngående kunnskap om landskapsarkitekturen som praksis, kunst- og vitenskapelig disiplin - dens medier, historie, teori og metoder.
 • Kunne beherske landskapsarkitekturprosjektering gjennom spesialisert innsikt om natur- og menneskeskapte materialer og hvordan de påvirkes gjennom komposisjon, avgrensing og formgivning. Raske endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn i nord vektlegges.
 • Kunne benytte kunnskap om det naturgitte, samfunn og kultur, kvalifisere og integrere dette i landskapsarkitekturprosjektering.
 • Kunne analysere kritisk og diskutere hvordan landskapsarkitekturen påvirker omgivelsene på kort og lang sikt, med særlig vekt på kulturforståelse, sted og relasjonen mellom naturgrunnlaget og det menneskeskapte.

Ferdigheter

 • Ha en fullverdig evne til å kritisk analysere, kvalifisere, forklare og argumentere for landskapsarkitekturfaglige former og løsninger i komplekse plan- og prosjektarbeider.
 • Kunne på en selvstendig måte gjennomføre og lede landskapsarkitekturfaglige plan- og prosjektarbeider. Under gjennomføring og ledelse er det en forutsetning at det inntas en kritisk holdning til relevante teorier og metoder, og at men stiller seg åpen for tverrfaglig innsikt.
 • Ha evne til å drive vitenskapelig og kunstnerisk kunnskapsproduksjon i faget, med spesiell vekt på landskapsarkitektens hovedarbeidsform; prosjektering.

Generell kompetanse

 • Kunne på en selvstendig måte analysere, planlegge og gi form til landskaps-prosjekter i ulike lokale, urbane og territorielle kontekster. Kompetansen skal være særlig innrettet mot raske endringsprosesser og sårbare landskap og samfunn, og i tillegg være overensstemmende med fagetiske standarder.
 • Kunne anvende fagkunnskaper og ferdigheter i prosesser for et samfunn i stadig endring og være forberedt til å ta fagbasert lederskap for en bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Kunne kommunisere og formidle landskapsarkitekturfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og allmennheten, samt bidra til nyskaping og utvikling av landskapsarkitekturfaget

Landskapsarkitekter har jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor: Private arkitekt- og landskapsarkitektkontorer, større konsulentfirmaer, kommuner, fylker, statlige etater mv.

Utdannelsen kvalifiserer dessuten for opptak til ph.d.-program.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse i tillegg til beståtte opptaksprøver.

Mer informasjon om opptak og opptaksprøver finnes hos Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Studiet er et heltidsstudium over fem år. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene.

Undervisningsformer kan være forelesninger, feltarbeid/ekskursjoner, prosjektarbeid, seminarer, workshoper og lignende.

Prosjektarbeid med direkte lærer/student - student/student dialog vil utgjøre en betydelig del av læringsprosessen. Det forventes stor deltakelse, tilstedeværelse og stor evne til både selvstendig arbeid og til samarbeid.

For å følge studiet må studentene ha grunnleggende ferdigheter i bruk av
dataverktøy samt tilgang til egen bærbar PC/MAC. Studenter får tilgang til
nødvendig programvare.


De vanligste eksamensordninger i studiet er skriftlig eksamen, muntlig
eksamen, prosjektrapporter og mappevurdering, også i ulike
kombinasjoner.

Norsk/Engelsk

Det vil bli lagt til rette for utvekslingsopphold ved godkjente partnerinstitusjoner. Utveksling kan skje i 7., 8. og 9. semester med en samlet maksimal lengde på to semester. Godkjenning av utveksling i 9. semester forutsetter at arbeid med prediplom inngår.

Det forutsettes at studenten har avlagt eksamen i henhold til normert studieprogresjon før utveksling kan godkjennes.

Bilde av Bergset, Mari Anneline Aston
Bergset, Mari Anneline Aston

Mari A. Aston Bergset er landskapsarkitekt, utdannet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU), cand agric./master i landskapsarkitektur. Hun er daglig leder og innehaver av  landskapsarkitektkontoret Lo:Le landskap i Tromsø. Bergset har vært tilknyttet masterutdanningen i landskapsarkitektur i Tromsø fra 2013. Hun underviser i  studiokurs for master i landskapsarkitektur - se artikkelen "Snøens muligheter". Hun har tidligere vært engasjert som gjestekritiker/sensor for diplomoppgaver ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun er oppnevnt av kommunal- og moderniseringsdepartementet som medlem av juryen for Statens pris for byggkvalitet i perioden 2018-2021. Bergsets faglige spesialinteresse er knyttet til prosjektering for årstidsvariasjon/vinterbruk, klimatilpasning og økologiske strategier i landskapsarkitekturen.

 

 

Universitetslektor, Master i landskapsarkitektur
Bilde av Breitschopf, Eva
Breitschopf, Eva

Eva Breitschopf er planteøkolog med spesialisering i nordiske poulasjoner og økosystemer, utdannet ved Instituttet for arktisk og marin biologi (Master of Science, Biology) ved UiT, og  The Karlsruhe Institute for Technology (Bachelor of Science, Biology). Hun har vært tilknyttet masterutdanningen i landskapsarkitektur i Tromsø fra 2018  og underviset «Ecology for Landscape Architecture».  For tiden arbeider hun som PhD-stipendiat med integrering av økologi i landskaps arkitektur og bidra til studentenes prosjekter i studio kurser med økologisk perspektiv.

Bilde av Clemmensen, Thomas Juel
Clemmensen, Thomas Juel

Thomas Juel Clemmensen er professor i landskapsarkitektur. Thomas er udannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus i Danmark, hvorfra han også har sin ph.d. Thomas er medlem av Danske Landskabsarkitekter og har jobbet med landskapsarkitektur og byplanlegging i mer enn tjue år.

Professor i landskapsarkitektur
Bilde av Haggärde, Magdalena
Haggärde, Magdalena

Magdalena Haggärde: universitetslektor i landskapsarkitektur ved Kunstakademiet, UiT, Tromsø.

Magdalena Haggärde er arkitekt og partner i 70°N arkitektur i Tromsø, og har gjennom sin arkitektpraksis utviklet eksperimentelle og kritiske tilnærminger til arkitektur og planlegging – i en arktisk kontekst, men også om generelle perspektiver på landskap og byutvikling i lys av alvorlige globale endringer. Hun har undervist flere masterstudios ved Bergen Arkitektskole, som gjesteprofessor ved Azrieli School of Architecture, Ottawa, Canada, og vært engasjert som foreleser og sensor ved arkitektskoler i Skandinavia og Europa.

 

Universitetslektor i landskapsarkitektur
Bilde av Ihle, Marc
Ihle, Marc

Marc Ihle er arkitekturforsker, pedagog og designer. Han er født i Barcelona [Spania] i 1981 og har studert kunst og arkitektur ved University of Texas at Arlington [USA], fakultetet for kunst ved Universidad de Sevilla ETSA [Spania] og Universidade de São Paulo FAU - USP [Brasil]. I 2012 ble han uteksaminert i arkitektur med utmerkelse fra Universität Innsbruck [Østerrike].

I 2019 etablerte han sin egen praksis - Digital-Landscapes - i Norge, og for tiden underviser han ved Institut für Experimentelle Architektur ved Universität Innsbruck i Østerrike, hvor han tidligere i perioden 2014-2020 var ansatt som assisterende professor for designstudio og metoder i digital design i både bachelor- og master program. Han har videre undervist ved Universität Liechtenstein, Universitet for kunst – Akademie der bildenden Künste Wien i Østerrike og Universitá IUAV di Venezia i Italia.

Marc Ihle er doktorgradsstudent ved universitetet i Innsbruck under veiledning av professor Marjan Colletti. Tittelen på hans doktorgradprosjekt er - The Digital Demystification of Genius Loci - More tectonically vernacular design solutions for architectural settlements in extreme alpine and arctic spaces.

I tillegg til sin akademiske bakgrunn, har han praktisk erfaring fra flere internasjonale designkontorer og som prosjekt- og forskningsleder ved LAAC-Architekten (2009-2015) i Innsbruck, Østerrike. Han har jobbet med bygningstypologier som spenner fra offentlige rom, naturlige miljøer til høye strukturer med forskjellige typer bruk. Han har vært et sentralt medlem i forskningsprosjekter, som arbeider med bærekraftig infrastruktur i alpine rom og store territorier.

Universitetslektor
Bilde av Uhre, Kjerstin Elisabeth
Uhre, Kjerstin Elisabeth

Kjerstin Uhre er studieprogramleder for programmet for landskapsarkitektur ved Kunstakademiet. Hun er partner i Dahl & Uhre arkitekter som har mottatt priser for sine arbeider. Hun fikk sin diplom i arkitektur på Bergen Arkitektskole. Hennes PhD prosjekt, Perforated Landscapes – contested prospects in Sápmi, var tilknyttet Future North ved Oslo Arkitektur og Designhøgskole. Gjennom studioundervisningen på kunstakademiet utforsker hun sammen med studentene hvordan arktiske og subarktiske verdenserfaringer kan fornye tilnærminger, praksiser og metoder i landskapsarkitekturfeltet.

Førsteamanuensis i landskapsarkitektur

Hvordan er det å studere landskapsarkitektur i Tromsø?

Hva jobber en landskapsarkitekt med?