høst 2024
LAN-3092 Prediplom - 6 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Forbeholdt studenter på studiet Master i landskapsarkitektur.

Obligatorisk forkunnskapskrav

LAN-3081 Studio 2: Landskapspraksisereller LAN-3071 Studio 1: Urbane praksiser

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LAR-3900 Diploma thesis/master’s project 6 stp
LAR-3092 Pre-Diploma 6 stp

Innhold

Emnet forbereder studenten til selvstendig masterarbeid og gjennomføres som et innledende undersøkelsesarbeid i forbindelse med masteroppgaven. Arbeidet skal knyttes til arktiske/subarktiske landskap.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Forståelse av kompleksiteten knyttet til definert landskap og problemstilling.
 • Bevissthet om problemstillingens historiske, samfunnsmessige, teoretiske og metodiske premisser.
 • Forståelse av de naturlige, sosiale, kulturelle og teknologiske forhold som er bestemmende for landskapsarkitekturen innenfor problemstillingens kontekst.

Ferdigheter:

 • Evne til å definere rammer for landskapsarkitektonisk undersøkelsesarbeid.
 • Evne til å innhente relevant litteratur, referanseprosjekter og ekspertise i forhold til valgt problemstilling.
 • Evne til å formidle kompleks problemstilling på en klar og overskuelig måte ved bruk av tekst og grafikk.

Generell kompetanse:

 • Evne til å selvstendig gjennomføre et undersøkende arbeid og tilrettelegge egen arbeidstid.
 • Evne til å kunne forholde seg til komplekse landskapsfaglige problemstillinger og identifisere sentrale aspekter.
 • Evne til å kunne reflektere kritisk over egen faglighet og undersøkelsesarbeidets samfunnsmessige relevans.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/engelsk

Undervisning

Undervisningen består primært av individuell eller gruppevis veiledning. Forelesninger kan komme i tillegg. Studentene arbeider selvstendig med prediplomrapporten.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 08.11.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Delta i to mellomgjennomganger der den foreløpige rapporten presenteres.

Mer info om vurderingsform oppgave

Rapport

Rapporten skal være basert på undersøkelsesarbeidet i forbindelse med diplom prosjektet. Denne rapporten fungerer som et utgangspunkt for diplomarbeidet og skal inneholde følgende overordnede temaer:

 • Beskrivelse av emne/problemstilling
 • Presentasjon av prosjektets geografiske/fysiske kontekst
 • Gjennomgang og diskusjon av relevant litteratur
 • Gjennomgang og diskusjon av referanseprosjekter
 • Sammendrag og diskusjon av bruker/interessentperspektiver

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 6
 • Emnekode: LAN-3092
 • Tidligere år og semester for dette emnet