vår 2024
LAN-3081 Studio 2: Landskapspraksiser - 24 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Forbeholdt studenter på studiet Master i landskapsarkitektur.

Obligatorisk forkunnskapskrav

LAN-3071 Studio 1: Urbane praksiser

Innhold

Studieprogrammet skiller mellom urbane, landskapsmessige og territorielle praksiser. Denne differensieringen gjør det mulig å legge til tre forskjellige perspektiver til spekteret av menneskelige aktiviteter som direkte påvirker arktiske/subarktiske landskap. Fokuset på praksiser understreker hvordan mennesket aktivt påvirker og former landskap gjennom ulike aktiviteter.

Selv om de tre perspektivene overlapper hverandre, tematiseres de i separate studioer. Dette studioet fokuserer på landskapspraksiser.

Landskapspraksiser kan blant annet knyttes til rekreativ bruk av landskaper, kultiveringen av landskaper, råstoffutvinning og annen utnyttelse av naturressurser, samt tilpasning og utforming av landskap i forbindelse med større anleggsprosjekter. Begrepet landskapspraksiser inkluderer også landskapets kontinuerlige transformasjon, hvordan ulike landskapspraksiser har avløst hverandre eller utviklet seg over tid, og helt nye former for landskapsbruk.

Sentralt i emnet er en diskusjon av begrepsparet kultur-natur og forskjellige natursyn, inkludert problemstillinger knyttet til ideen om antropocen som ny geologisk epoke. Dette er en diskusjon som er viktig i forhold til forståelsen av landskapene i arktiske/subarktiske områder, som er preget av menneskers bruk gjennom generasjoner. Hertil kommer at de nå i stigende grad også formes av nye typer aktiviteter og påvirkes av menneskets innvirkning på det globale klima og stoffkretsløp.

Emnet inviterer til kritisk studie av eksisterende og utvikling av nye landskappraksiser, som kan støtte ambisjonen om bærekraftig utvikling.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Spesifikk kunnskap om sammenhengen mellom ulike natursyn og landskapspraksiser.
 • Generell kunnskap om landskapene i arktiske/subarktiske områder og landskapenes pågående transformasjon som følge av skiftende praksiser.
 • Kjennskap til naturreparasjon og restaureringsøkologi.
 • Forståelse av landskapsarkitekturens rolle i relasjon til landskapspraksiser og ambisjonen om en bærekraftig samfunnsutvikling.

Ferdigheter:

 • Evne til å analysere landskaper med henblikk på å identifisere hvordan de påvirkes og formes gjennom ulike landskapspraksiser.
 • Evne til å utvikle landskapsarkitektoniske løsninger på problemstillinger knyttet til landskapspraksiser gjennom formgivende utforskning.
 • Evne til å omsette og anvende egne registreringer og erfaringer til å kvalifisere landskapsarkitektoniske prosjektforslag.
 • Evne til å omsette og anvende grunnleggende kunnskap om biodiversitet og økosystemer til å kvalifisere landskapsarkitektoniske prosjektforslag.
 • Evne til å formidle landskapsarkitektoniske intensjoner på en måte som uttrykker innlevelse i og forståelse av det aktuelle landskap.

Generell kompetanse:

 • Evne til selvstendig å kunne anvende kunnskap og ferdigheter og i betydelig grad tilrettelegge egen arbeidsprosess.
 • Evne til å kunne beskrive problemstillinger med en betydelig grad av kompleksitet.
 • Evne til å kunne inngå i faglig samarbeid og i betydelig grad ta ansvar for egen og andres læring.
 • Evne til i betydelig grad å kunne reflektere kritisk over landskapsarkitekturens samfunnsmessige relevans og landskapsarkitektens rolle.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Prosjektbasert undervisning med individuell eller gruppevis veiledning. I tillegg kan undervisningen gjennomføres via befaringer, feltarbeid, forelesninger og workshops. Gjennomgang av prosjektarbeid i plenum utgjør en viktig del av undervisningen.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course is open for inbound exchange student who meets the admission requirements. Please see the Admission requirements.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 27.05.2024–28.05.2024 20 Minutter Bestått – Ikke bestått
Muntlig eksamen 5/10 20 Minutter Bestått – Ikke bestått
Praktisk eksamen 5/10 0 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Fremlegg analysearbeid Godkjent – ikke godkjent
Feltarbeid Godkjent – ikke godkjent
Formgivende undersøkelser Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Dokumentasjon på at alle oppgaver formulert og satt som en del av emnet er innlevert/gjort. Enmeansvarlig fastsetter spesifikke krav til dokumentasjon i henhold til de enkelte oppgaver.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen basert på utstilt prosjektmateriale. Det skal avsettes 20 minutter til eksaminasjon av hvert prosjekt.

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjons adgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 24
 • Emnekode: LAN-3081
 • Tidligere år og semester for dette emnet