Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss, og jobber for at det blå og grønne får sin plass.

Som landskapsarkitekt arbeider du med planlegging og formgivning av steder i byer og i større og mindre bebygde områder. Du kan for eksempel planlegge boligområder, byrom, møteplasser, parker, veianlegg, idrettsanlegg, friluftsområder eller skoleområder. Du kan også påvirke bruk og utvikling av større områder til friluftsliv, turisme og/eller næringsutvikling. 

Som landskapsarkitekt må du ha interesse for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, og ønske å bevare og utvikle naturen. Landskapsarkitekten bruker kunnskapen sin til å peke på og utnytte de mulighetene som ligger i området, og ser samtidig etter hvilke konsekvenser en plan kan ha. Endringer i de fysiske omgivelsene kan påvirke både menneskene som ferdes der, og naturgrunnlaget.

Landskapsarkitekten har en viktig rolle når det kommer til å håndtere klimaendringene nå og i fremtiden. En viktig del av jobben handler for eksempel om å planlegge hvordan overvann kan ledes bort fra bebyggelse på en god måte, slik at det gjør minst mulig skade.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landskapsarkitekt:

  • Formidle mulighetene for natur- og kulturopplevelser som kan ligge i et landskap
  • Utforme grøntområder, gater, veier og plasser
  • Planlegge og utvikle nabolag, tettsteder, byer og bygder
  • Forvalte natur- og kulturlandskap

En landskapsarkitekt har kompetanse innen samfunnsfag og økologi, og har spesialkunnskap innen formgiving og landskapsestetikk. Landskapsarkitekten har ogsåkunnskap om planter, konstruksjoner og smart bruk, og gjenbruk av materialer.

En del landskapsarkitekter forsker og underviser i fagfeltet.

Landskapsarkitekter samarbeider ofte med andre yrkesgrupper som arkitekter, arealplanleggereingeniører, entreprenører, anleggsgartnereøkonomer og eksperter innen kulturminnevern som kunsthistorikere og arkeologer. 

Hvor kan jeg jobbe?

Aktuelle arbeidsplasser i offentlig sektor kan være i ulike sektorer i kommuner, fylker, Jernbaneverket eller Statens vegvesen.

I privat sektor kan du enten arbeide på egne landskapsarkitektkontorer eller i konsulentfirmaer med mange ulike fagfolk.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Landskapsarkitektur - master (Tromsø)