høst 2024
LAN-3071 Studio 1: Urbane praksiser - 24 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Forbeholdt studenter på studiet Master i landskapsarkitektur.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LAR-3071 Studio 1: Urban Practices 24 stp

Innhold

Studieprogrammet skiller mellom urbane, landskapsmessige og territorielle praksiser. Denne differensieringen gjør det mulig å legge til tre forskjellige perspektiver til spekteret av menneskelige aktiviteter som direkte påvirker arktiske/subarktiske landskap. Fokuset på praksiser understreker hvordan mennesket aktivt påvirker og former landskap gjennom ulike aktiviteter.

Selv om de tre perspektivene overlapper hverandre, tematiseres de i separate studioer. Dette studioet fokuserer på urbane praksiser.

Urbane praksiser knytter seg grunnleggende til byen som fenomen, men lar seg ikke entydig avgrense til bestemte bymessige strukturer eller bebyggelsesformer. I moderne samfunn, hvor tilgjengelighet i utpreget grad har avløst tetthet som mål for nærhet, vil tradisjonelle begrepspar som by-land og sentrum-periferi ofte være misvisende i forhold til resultatene av samtidens urbaniseringsprosesser. De urbane praksiser kan dermed utfolde seg på tvers av tettbebygde områder og åpne landskaper. De er heller ikke forbeholdt større bysamfunn, som det finnes relativt få av i de arktiske/subarktiske områder, men knytter seg i like høy grad til tradisjonelle tettsteder og deres transformasjon gjennom samtidens urbaniseringsprosesser. Sentralt i studioemnet er en økosystembasert forståelse av interaksjonen mellom urbane praksiser og naturlige prosesser. Dette gjelder særlig i forhold til håndteringen av de klimatiske utfordringene som knytter seg til (by)livet i de arktiske/subarktiske områder.

Emnet inviterer til kritisk studie av eksisterende og utvikling av nye urbane praksiser, som kan støtte ambisjonen om bærekraftig utvikling.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Spesifikk kunnskap om interaksjonen mellom urbane praksiser og økosystemer i arktiske/subarktiske landskap.
 • Spesifikk kunnskap om de klimatiske utfordringene som knytter seg til (by)livet i arktiske/subarktiske områder.
 • Generell kunnskap om urbane forhold i arktiske/subarktiske områder og en grunnleggende forståelse av samtidens urbaniseringsprosesser.
 • Forståelse av landskapsarkitekturens rolle i relasjon til urbane praksiser og ambisjonen om en bærekraftig samfunnsutvikling.

Ferdigheter:

 • Evnen til å analysere landskaper med henblikk på å identifisere interaksjonen mellom urbane praksiser og økosystemene.
 • Evnen til å utvikle landskapsarkitektoniske svar på problemstillinger knyttet til urbane praksiser gjennom formgivende utforskning.
 • Evnen til å omsette og anvende egne registreringer og opplevelser til å kvalifisere landskapsarkitektoniske prosjektforslag.
 • Evnen til å omsette og anvende grunnleggende kunnskap om biodiversitet og økosystemer til å kvalifisere landskapsarkitektoniske prosjektforslag.
 • Evnen til å formidle landskapsarkitektoniske intensjoner på en måte som uttrykker innlevelse i og forståelse av det aktuelle landskap.

Generell kompetanse:

 • Evne til å selvstendig kunne anvende kunnskap og ferdigheter og til en viss grad tilrettelegge egen arbeidsprosess.
 • Evne til å beskrive faglige problemstillinger med en viss grad av kompleksitet.
 • Evne til å kunne inngå i faglig samarbeid og i en viss grad ta ansvar for egen og andres læring.

Evne til i en viss grad å kunne reflektere kritisk over landskapsarkitekturens samfunnsmessige relevans og landskapsarkitektens rolle.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/engelsk

Undervisning

Prosjektbasert undervisning med individuell eller gruppevis veiledning. I tillegg gjennomføres undervisningen ved befaringer, feltarbeid, forelesninger og workshops. Gjennomgang av prosjektarbeid i plenum utgjør en viktig del av undervisningen.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 5/10 20 Minutter Bestått – Ikke bestått
Praktisk eksamen 5/10 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Dokumentasjon på at alle oppgaver formulert og satt som en del av emnet er innlevert/gjort. Emneansvarlig fastsetter de spesifikke kravene til dokumentasjon i henhold til hver enkelt oppgave.

Mer info om praktisk eksamen

Utstilt prosjektmatriale

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen basert på utstilt prosjektmateriale.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Info om vekting av eksamensdelene

Samlet skjønnsmessig vurdering.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 24
 • Emnekode: LAN-3071
 • Tidligere år og semester for dette emnet