vår 2024
LAN-3900 Diplomoppgave / Masteroppgave - 30 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Forbeholdt studenter på studiet Master i landskapsarkitektur.

Obligatorisk forkunnskapskrav

LAN-3071 Studio 1: Urbane praksiser, LAN-3072 Digitale landskaper, LAN-3081 Studio 2: Landskapspraksiser, LAN-3082 Natursyn og landskapspraksiser, LAN-3091 Studio 3: Territorielle praksiser , LAN-3092 Prediplom

Innhold

Diplomforløpet er et selvstendig undersøkelses- og designarbeid, hvor prediplom-rapporten danner metodisk og innholdsmessig utgangspunkt. Arbeidet skal resultere i et omfattende prosjektmateriale, som syntetiserer analyser, feltarbeid, undersøkelser og formgivningseksperimenter. Diplomarbeidet skal være knyttet til arktiske/subarktiske landskap

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Avansert kunnskap innenfor landskapsarkitekturen og spesialisert innsikt i arktiske/subarktiske landskap.
 • Inngående forståelse av kompleksiteten knyttet til diplomprosjektet og berørte landskap.
 • Inngående forståelse av diplomprosjektets historiske, samfunnsmessige, teoretiske og metodiske premisser.
 • Inngående forståelse av de naturlige, sosiale, kulturelle og teknologiske forhold som er førende for diplomprosjektet.

Ferdigheter:

 • Kunne gjennomføre et omfattende undersøkelses- og formgivningsarbeid av høy landskapsarkitektonisk kvalitet.
 • Kunne fremvise en overbevisende beherskelse av fagets teori og metoder.
 • Kunne syntetisere analyser, undersøkelser og formgivningseksperimenter til et sammenhengende prosjekt.
 • Kunne framvise gode formgivningsevner og forståelse av landskapsarkitekturens kunstneriske dimensjon.
 • Kunne formidle prosjektarbeid gjennom avansert bruk av fagets representasjonsformer.

Generell kompetanse:

 • Evne til selvstendig å kunne gjennomføre et omfattende landskapsarkitektonisk undersøkelses- og formgivningsarbeid.
 • Evne til selvstendig å kunne analysere en kompleks landskapsfaglig problemstilling og identifisere vesentlige formgivningsmessige utfordringer.
 • Evne til å kunne reflektere kritisk over egen faglighet og diplomprosjektets samfunnsmessige relevans

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består primært av individuell veiledning. Studenten tildeles en hovedveileder, som har ansvaret for den individuelle veiledningen. Det arrangeres fem gjennomganger hvor studentene presenterer sine prosjektarbeider i plenum.

Diplomstudenter forventes å arbeide selvstendig med sine prosjekt.

I tillegg til den interne veiledning kan diplomstudentene søke rådgivning hos eksterne eksperter og sakkyndige. Det gis økonomisk støtte til 10 timers ekstern rådgivning


Timeplan

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Gjennomført presentasjon av prosjektarbeid på fire av fem felles prosjekt gjennomganger med fysisk deltagelse på studiestedet i Tromsø


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen basert på utstilt prosjektmateriale. Der avsettes 30 minutter til eksaminasjon av hvert prosjekt.

Kontinuasjonseksamen

Ved ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen neste gang emnet gjennomføres. Det må da leveres er nytt prosjektforslag med utgangspunkt i eksisterende prediplom-rapport. Det tilbys ikke veiledning.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: LAN-3900
 • Tidligere år og semester for dette emnet