høst 2024
LAN-3091 Studio 3: Territorielle praksiser - 24 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Forbeholdt studenter på studiet Master i landskapsarkitektur.

Obligatorisk forkunnskapskrav

LAN-3081 Studio 2: Landskapspraksisereller LAN-3071 Studio 1: Urbane praksiser

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LAR-3091 Studio 3: Territorial Practices 24 stp

Innhold

Studieprogrammet skiller mellom urbane, landskapsmessige og territorielle praksiser. Denne differensieringen gjør det mulig å legge til tre forskjellige perspektiver til spekteret av menneskelige aktiviteter som direkte påvirker arktiske/subarktiske landskap. Fokuset på praksiser understreker hvordan mennesket aktivt påvirker og former landskap gjennom ulike aktiviteter.

Selv om de tre perspektivene overlapper hverandre, tematiseres de i separate studioer. Dette studioet fokuserer på territorielle praksiser.

Territorielle praksiser knytter seg til overordnede sammenhenger som utspiller seg over større geografiske områder og over ulike tidsrammer. Resultatene av territorielle praksiser lar seg avlese både i et urbant og landskapsmessig perspektiv, men deres logikk lar seg først avkode i et territorielt perspektiv. Av samme årsak spiller kartlegging (mapping) som undersøkende redskap en viktig rolle i arbeidet med territorielle praksiser. Sentralt i emnet er diskusjonen av hvordan overordnede systemer og strukturer er med på å sette premissene for utviklingen og utformingen av landskaper og bysamfunn. For landskapene i arktiske/subarktiske områder er denne diskusjon tett knyttet til aktører, interesser og potensielle konflikter relatert til terrestriske og marine arealdisposisjoner og bruken av naturressurser. Denne problemstillingen aktualiseres med klimaforandringene og tap av biologisk mangfold.

Emnet inviterer til kritisk studie av eksisterende og utvikling av nye territorielle praksiser, som kan støtte ambisjonen om bærekraftig utvikling.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Spesifikk kunnskap om overordnede systemer og strukturer med innflytelse på utviklingen og utformingen av landskaper og bysamfunn i arktiske/subarktiske områder.
 • Generell kunnskap om den aktuelle og historiske geopolitiske situasjonen i arktiske/subarktiske områder.
 • Forståelse av landskapsarkitekturens rolle i relasjon til territorielle praksiser og ambisjonen om en bærekraftig samfunnsutvikling.

Ferdigheter:

 • Evne til å analysere større geografiske områder med henblikk på å avkode territorielle praksiser.
 • Evne til å benytte kartlegging som et undersøkende redskap.
 • Evne til å omsette og anvende grunnleggende kunnskap fra samfunnsplanlegging og andre aktuelle fagområder til å kvalifisere analyse og kartlegging.
 • Evne til å utvikle landskapsarkitektoniske svar på problemstillinger knyttet til territorielle praksiser gjennom formgivende utforskning.
 • Evne til å omsette og anvende egne registreringer og erfaringer til å kvalifisere landskapsarkitektoniske prosjektforslag.
 • Evne til å omsette og anvende grunnleggende kunnskap om biodiversitet og økosystemer til å kvalifisere landskapsarkitektoniske prosjektforslag.
 • Evne til å formidle landskapsarkitektoniske intensjoner på en måte som uttrykker innlevelse i og forståelse av det aktuelle landskap.

Generell kompetanse:

 • Evne til selvstendig å kunne anvende kunnskap og ferdigheter og i høy grad planlegge egen arbeidsprosess.
 • Evne til å kunne beskrive faglige problemstillinger med høy grad av kompleksitet.
 • Evne til å kunne ta del i faglig samarbeid og i høy grad ta ansvar for egen og andres læring.
 • Evne til i høy grad å kunne reflektere kritisk over landskapsarkitekturens samfunnsmessige relevans og landskapsarkitektens rolle.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/engelsk

Undervisning

Prosjektbasert undervisning med individuell eller gruppevis veiledning. I tillegg kan undervisningen gjennomføres via befaringer, feltarbeid, forelesninger og workshops. Gjennomgang av prosjektarbeid i plenum utgjør en viktig del av undervisningen.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 5/10 20 Minutter Bestått – Ikke bestått
Praktisk eksamen 5/10 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Dokumentasjon på at alle oppgaver formulert og satt som en del av emnet er innlevert/gjort. Emneansvarlig fastsetter spesifikke krav til dokumentasjon i henhold til de enkelte oppgaver.

Mer info om praktisk eksamen

Utstilt prosjektmateriale.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen basert på utstilt prosjektmateriale.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Info om vekting av eksamensdelene

Helhetlig skjønnsmessig vurdering.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 24
 • Emnekode: LAN-3091
 • Tidligere år og semester for dette emnet