vår 2024
LAN-3082 Natursyn og landskapspraksiser - 6 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Forbeholdt studenter på studiet Master i landskapsarkitektur.

Obligatorisk forkunnskapskrav

LAN-3071 Studio 1: Urbane praksiser

Innhold

Emnet gir innblikk i sammenhengen mellom ulike natursyn og landskapspraksiser. Emnet fokuserer på hvordan oppfatninger av naturen setter sine avtrykk i landskapene. Det relaterer seg både til hvordan ulike natursyn har preget utviklingen av landskaper gjennom tidene, og hvordan de utspiller seg i samtidens diskusjoner omkring arealbruk og større landskapsmessige inngrep.

Samisk natursyn og tilhørende landskapspraksiser vil inngå som en sentral tematikk i relasjon til forståelsen av kulturlandskapene i arktiske/subarktiske områder. Emnet danner grunnlag for at studentene kan utvikle et reflektert forhold til forskjellige natursyn og benytte dette både i forståelsen av aktuelle problemstillinger og i refleksjonen over egen landskapsarkitektfaglig praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Spesifikk kunnskap om natursyn i arktiske/subarktiske områder, herunder samisk natursyn og tilhørende landskapspraksiser.
 • Generell kunnskap om ulike natursyn og deres innflytelse på landskapene historisk og aktuelt.
 • Forståelse av sammenhengen mellom natursyn og ulike landskapspraksiser.

Ferdigheter:

 • Evne til kritisk refleksjon over landskapsformer og landskapsbruk som representerer ulike natursyn.
 • Evne til å identifisere argumenter og synspunkter som representerer ulike natursyn i diskusjoner omkring arealbruk og større landskapsmessige inngrep.
 • Evne til å beskrive og diskuterer landskapsarkitektoniske problemstillinger fra et natursynsperspektiv.

Generell kompetanse:

 • Evne til å selvstendig kunne anvende teoretisk kunnskap om natursyn i analyse av landskaper og større landskapsmessige inngrep.
 • Evne til å kunne orientere seg i komplekse landskapsarkitektoniske problemstillinger og identifisere sentrale aspekter knyttet til natursyn.
 • Evne til å kunne reflektere over eget natursyn

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, tekst gjennomganger og en kombinasjon av muntlige og skriftlige oppgaver individuelt eller i gruppe.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course is open for inbound exchange student who meets the admission requirements. Please see the Admission requirements.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 7 Dager Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Dokumentasjon av alle separate oppgaver formulert og satt som en del av emnet. Enmeansvarlig fastsetter spesifikke krav til dokumentasjon i henhold til de enkelte oppgaver


Kontinuasjonseksamen

Ved ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 6
 • Emnekode: LAN-3082
 • Tidligere år og semester for dette emnet