Skriv ut Lukk vindu


 

Landskapsarkitektur - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i landskapsarkitektur
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + opptaksprøve
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:189 732

Beskrivelse av studiet

Studiet er bygd opp omkring tre hovedstammer:

Studieprogrammet er et femårig integrert studium. Studentene starter sin utdanning ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) hvor de følger et treårig studieforløp med obligatoriske emner. I sjette semester legges det opp til studio/feltarbeid utenfor studiestedet. De to siste årene er studiestedet UiT Norges arktiske universitet.

Første år: Introduksjon til landskapsarkitektur - Form: Du får en grunnleggende introduksjon til landskapsarkitektur. Formgivning og den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitekturfaget er spesielt viktig

Andre år: Landskapspraksiser - Systemer: Du får grunnleggende trening i å formgi i ulike skalaer med vekt på hvordan ulike systemer (både naturlige og menneskeskapte) virker sammen.

Tredje år: Urbanisme - Fellesrom: Du får en bred introduksjon til fagfeltet urbanisme. Det vektlegges å syntetisere kunnskap om det naturgitte, samfunn og kultur som grunnlag for utforming av lokalsamfunn, nærmiljø og fellesrom.I sjette semester (vårsemesteret) legges det opp til studio/feltarbeid utenfor studiestedet.

Fjerde og femte år: Spesialisering: Spesialisering i og for arktiske/subarktiske forhold. I studiet differensieres det mellom urbane, landskapsmessige og territorielle praksiser. Disse praksisene gjør det mulig å innta ulike perspektiver til spekteret av menneskelige aktiviteter som påvirker og former landskapene i arktis/subarktis. Med et handlingsorientert fokus understrekes det hvordan vi aktivt former landskapene gjennom ulike praksiser i interaksjon med landskapenes spesifikke økosystemer. De tre perspektivene overlapper hverandre og tematiseres i studioemnene. I siste semester gjennomføres diplomoppgaven.

 


Hva lærer du?

Læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Studiet er et heltidsstudium over fem år. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene. Undervisning og arbeidsformer beskrives nærmere i de enkelte emneplaner. Undervisningsformer kan være forelesninger, feltarbeid/ekskursjoner, gruppearbeid, prosjekter, seminarer, studioer/workshoper og lignende. Prosjekt/studioarbeid med direkte lærer/student - student/student dialog vil utgjøre en betydelig del av læringsprosessen. Det forventes stor deltakelse, tilstedeværelse og stor evne til både selvstendig arbeid og til samarbeid.

Studiet passer best for søkere med interesse for formgivning, skapende kunstnerisk og vitenskapelig arbeid, samt forståelse og interesse for kulturelle og samfunnsmessige forhold. For å følge studiet må studentene ha grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy samt tilgang til egen bærbar PC/MAC. Studenter får tilgang til nødvendig programvare.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Det vil bli lagt til rette for utvekslingsopphold ved godkjente partnerinstitusjoner. Utveksling kan skje i 7., 8. og 9. semester med en samlet maksimal lengde på to semester. Godkjenning av utveksling i 9. semester forutsetter at arbeid med prediplom inngår.

Det forutsettes at studenten har avlagt eksamen i henhold til normert studieprogresjon før utveksling kan godkjennes.


Jobbmuligheter

Landskapsarkitekter arbeider i både offentlig og privat sektor. Landskapsarkitekter har forståelse for den romlige sammenhengen mellom by, landskaper og territorier, og kan gi form til omgivelsene våre gjennom alt fra prosessledelse, by- og tettstedsplanlegging til design- prosjekteringsarbeid. Kvalifiserer for opptak til PhD.