Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Internasjonalt fellesgradssamarbeid

Fellesgrader har vokst fram som en prioritert internasjonal samarbeidsform de siste ti årene. Ordet fellesgrad vekker ulike assosiasjoner og er gjenstand for mange tolkninger og (mis)forståelser. Hva er en fellesgrad og hvordan utvikler man fellesgradssamarbeid med andre institusjoner?

 

  1. Hva er en fellesgrad?

  2. Hva er nytten og merverdien av felles gradssamarbeid?

  3. 10 gyldne regler for etablering av felles gradssamarbeid

  4. Regelverk og retningslinjer

  5. Støtteordninger

  6. Lenker til relevante dokumenter - undersøkelser og rapporter

Hva er en fellesgrad?

Et felles gradssamarbeid er et samarbeid der to eller flere utdanningsinstitusjoner går sammen om å etablere, eie og drifte et felles studieprogram som fører fram til en fellesgrad (joint degree). Det finnes tre alternativer for utstedelse av vitnemål: ett felles vitnemål (joint diploma), eller en kombinasjon av felles vitnemål og et eller flere nasjonale vitnemål, eller kun ett nasjonalt vitnemål fra hver av partnerinstitusjonene. I det siste tilfelle er det da kun studieprogrammet som er felles.

Felles gradssamarbeid er i utgangspunktet basert på samarbeid mellom institusjoner fra forskjellige land. Det er også mulig med norsk-norske gradssamarbeid.

Felles gradssamarbeid blir gjerne holdt for å være den mest integrerte og høyverdige formen for utdanningssamarbeid som finnes. Det nasjonale målet for felles gradssamarbeid er å øke kvalitet og relevans i norsk høyere utdanning. Felles gradssamarbeid gir også mange merverdier. For eksempel kan man samle spisskompetanse som ikke er tilstrekkelig tilstede nasjonalt eller institusjonelt. Videre vil studentutveksling innenfor et felles gradsprogram være sterkere knyttet til forskning og annet akademisk samarbeid enn det som ellers er vanlig.

Allerede i Bologna-deklarasjonen fra 1999 var felles gradssamarbeid et viktig tema, og Council of Europe/Unesco vedtok i 2004 sine anbefalinger om godkjenning av fellesgrader som et ledd i å stimulere internasjonalt samarbeid og i å etablere og utvikle et felles europeisk høyere utdanningsområde (EHEA). Felles gradssamarbeid har i EU-sammenheng blitt stimulert i form av støtteordningen Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD), Key Action 1 innenfor Erasmus+. Også Nordisk ministerråd har med egen støtteordning tilrettelagt for opprettelse av nordiske fellesgrader, Nordic Master (NM).

I Stortingsmelding 14 (2008-2009) ble felles gradssamarbeid utpekt som et sentralt verktøy for å videreføre internasjonaliseringen av norsk høyere utdanning. Universitets- og høgskolerådet (UHR) publiserte samme året Fellesgradshåndbok (revidert i 2014 sammen med engelsk utgave). Det er et nasjonalt mål å få flere institusjoner involvert i flere felles gradssamarbeid. Stortingsmelding 16 (2016-2017) beskriver ulike samarbeidsformer etter økende grad av kompleksitet. Her framholdes målene for internasjonaliseringen i rekkefølge fra utveksling via samarbeid om undervisningstilbud, og samarbeid om utvikling av studietilbud til samarbeid om felles studieprogram.

 

UiTs deltakelse i fellesgradssamarbeid

Erasmus Mundus Joint Master Degrees:

  • Human Rights Policy and Practice (HRPP) med universitetet i Göteborg og i Roehampton, 2008-2016.

Nordic Master:

Andre:

Under planlegging (master):

  • Biodiversity and Systematics med universitetet i Stockholm, i Uppsala, i Göteborg, i Århus og i København.
  • Environmental Management in the Arctic med de russiske institusjonene NArFU, MSTU og MSHU.

Lenker felles gradssamarbeid

 

Andre lenker til artikler om felles gradssamarbeid:

Doubts and dilemmas with Double Degree Programs Knight, J., Doubts and Dilemmas with Double Degree Programs, in: “Globalisation and Internationalisation of Higher Education” [online monograph]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 8, No 2, pp. 297-312. UOC. [Accessed: 16/10/2012], 2011.

 Joint and double degrees in the global context  Banks, C., Kuder, M. and Obst, D. Joint & Double Degrees in The Global Context: Report on an International Survey, IIE, New York 2011.

 Ansvarlig for siden: Mustta Malharunmi
Sist oppdatert: 01.03.2020 10:46