Arctic blue polygon pattern

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er uforenlig med en god arbeidsplass og et godt studiested, og ved UiT tolereres det ikke at ansatte eller studenter utsettes for slik maktmisbruk.

 

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er ord eller handlinger av seksuell art, som forårsaker at den som utsettes for det føler seg krenket.

Det som kjennetegner seksuell trakassering er at den er uønsket.

Det er den eller de som utsettes for slike ord eller handlinger som avgjør hvorvidt det kan aksepteres, eller hvorvidt det er krenkende og dermed uønsket.

Små kommentarer, tilfeldige blikk og berøring er ikke trakassering i seg selv, men kan oppleves slik, avhengig av personen og omgivelsene. Det er trakassering når en bruker sin makt til å oppnå fordeler, eller for å undertrykke andre.

Seksuell trakassering er uforenlig med en god arbeidsplass og et godt studiested. Det er også uforenlig med UiTs grunnverdier og kan ha negativ betydning for studieprogresjon eller karriereutvikling for dem som blir utsatt for det.

Universitetsledelsen ønsker at de som er utsatt for seksuell trakassering skal melde fra om dette.

 

Blir du trakassert - gjør slik:

  • Rådfør deg med en person du har tillit til
  • Hvis mulig snakk med din nærmeste leder, kursansvarlig eller lærer
  • Varsle
  • Hvis du klarer det: Si ifra - konfronter personen direkte

 

Dersom du synes det er vanskelig å varsle alene, anbefaler vi at du har med deg en person (venn eller venninne) som du stoler på. Varsler som mottas vil ikke bli referert noen steder, og vil bli fortrolig behandlet. Se nærmere informasjon om oppfølging av varsler nedenfor.

 

Fremgangsmåte ved varsling

Både ansatte og studenter skal oppleve at de blir ivaretatt på en trygg måte når de varsler om seksuell trakassering. Dette gjelder både om en selv eller andre blir utsatt for seksuell trakassering. Det er ingen krav til hvordan det kan varsles. Det kan skje per e-post, telefon eller ved personlig oppmøte.

 

Dersom du er STUDENT kan du varsle til:

Studentombud Torill Varberg, telefon +47 977 13 040, e-post studentombudet@uit.no

Dekan eller direktør ved tilhørende fakultet

Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann, telefon +47 77 64 49 98, e-post goril.heitmann@uit.no

Jurist hos universitetsdirektøren Svein Are Edøy, telefon +47 77 64 66 26, e-post  svein.are.edoy@uit.no

 

STUDENTER som ønsker noen å samtale med kan ta kontakt med:

Studentombudet, telefon +47 977 13 040, e-post studentombudet@uit.no

Studentrådgivning, telefon: 77 64 90 50, e-post: radgiving@samskipnaden.no

Studentprestene

 

Dersom du er ANSATT kan du varsle til:

Dekan eller direktør ved tilhørende fakultet

Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann, telefon +47 77 64 49 98, e-post goril.heitmann@uit.no

Jurist hos universitetsdirektøren, Svein Are Edøy, telefon +47 77 64 66 26, e-post  svein.are.edoy@uit.no

 

Om du ønsker det, kan du også varsle til nærmeste leder.

 

ANSATTE som trenger noen å samtale med kan ta kontakt med:

Bedriftshelsetjenesten, telefon: +47 77 69 10 70, e-post: tromso@hemis.no  

Avdeling for personal og organisasjon v/ personalseksjonen, e-post: personal@uit.no

Verneombud ved UiT

Nærmeste leder du har tillit til  

 

Oppfølging av varsel om seksuell trakassering:

Varslingssaker om seksuell trakassering behandles på en god og forsvarlig måte, og i henhold til regler om taushetsplikt. Den som varsler kan be om at henvendelsen behandles fortrolig og at det ikke gjøres noe før dette er avklart med den som varsler. 

Saker som behandles vil bli lagret med høy skjerming, slik at kun de som behandler sakene har tilgang til disse. Dersom den som varsler ønsker anonymitet, også i forhold til den det varsles om, vil UiT imøtekomme dette ønsket så langt det er mulig.

 

Vern av den som varsler:

Den som varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Universitetsledelsen vil sikre at den som varsler ikke får noen negative reaksjoner eller følger fordi han/hun har meldt fra om seksuell eller annen uakseptabel atferd fra ansatte eller studenter.

Universitetsledelsen ønsker et godt arbeids- og læringsmiljø ved UiT, og det er utarbeidet en egen vær-varsom-plakat for å minne studenter og ansatte på hvordan alle kan bidra til dette.

 Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 30.04.2020 12:40