Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder

UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord.

UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:

Energi, klima, samfunn og miljø Teknologi Helse, velferd og livskvalitet

Kunnskap om utviklingen i Arktis er sentral for å forstå globale klimaendringer. UiT skal utvikle kunnskap om:

 • Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer

 • Fossil og fornybar energiproduksjon
 • Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer
 • Urfolks kompetanse og utfrodringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling
Nye teknologiske løsninger skal videreutvikle grunnlaget for befolkningens velferd i en region med store avstander og et krevende klima. UiT skal utvikle kunnskap om:
 • Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord
 • Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet
 • Digital kompetanse i utdanningene

Attraktive samfunn i nord betinger de beste skoler, helsetjenester og andre tjenester som fremmer folks livskvalitet. UiT skal utvikle kunnskap om:

 • Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser
 • Oppvekst, dannelse og læring
 • Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet
 • Samiske språk, kultur og livskvalitet
 • Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling
Samfunnsutvikling og demokratisering Bærekraftig bruk av ressurser

Det er avgjørende for samfunnsutvikling og demokratisering at hele befolkningen inkluderes gjennom utdanning, arbeid, innflytelse og tilhørighet. UiT skal være globalt engasjert også gjennom samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner i sør. UiT skal utvikle kunnskap om:

 • Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger
 • Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling
 • Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene
 • Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst
 • Likestilling i lys av regional, nasjonal og global utvikling

Vekst i nord er basert på økende bruk av naturressurser. UiT skal utvikle kunnskap om:

 • Økonomisk, kulturelt og folkerettslig samspill mellom tradisjonelle og nye næringer
 • Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi
 • Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Gjennomgående strategier

Engasjerende og aktuelle utdanninger

UiT skal tilby forskningsbaserte utdanninger med kvalitet på høyt internasjonalt nivå. Universitetet skal ha bredde og mangfold i sitt samlede utdanningstilbud.

 1. UiT skal utvikle gode og nye virkemidler for å skape fremragende utdannings- og undervisningskvalitet
 2. UiT skal øke bruken av læringsfremmende teknologi og implementere digitale eksamensformer
 3. UiT skal bruke fleksible og nettstøttede undervisningsformer som sitt viktigste virkemiddel for å gjøre utdanninger tilgjengelig utenfor campusene
 4. UiT skal ha nasjonalt ledende lærerutdanninger
 5. UiT skal utvikle sin studieportefølje og utdanningskvalitet i dialog med studenter og arbeidsliv
 6. UiTs utdanninger skal gi studentene relevant kunnskap om samisk kultur
 7. UiT skal tilby attraktive utdanninger og kvalitetssikrede utvekslingsopphold for å styrke studiene og for å fremme rekruttering av studenter

UiT skal legge til rette for et godt og kreativt læringsmiljø med fasiliteter som gjør universitetet attraktivt som studiested.

 1. UiT skal øke rekrutteringen av nye studenter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og ha tilstrekkelig antall studentboliger
 2. UiT skal være nasjonalt ledende på gjennomstrømning, ha et godt og inkluderende lærings- og studiemiljø og legge til rette for et velfungerende studentdemokrati
 3. UiT skal bidra til at studenter kommer i kontakt med nærings- og arbeidsliv i løpet av studietiden
 4. UiT skal ha gode møtearenaer for tidligere studenter

Akademisk frihet og troverdighet - forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid

UiT skal være et breddeuniversitet med internasjonalt ledende og dristige forskningsmiljø.

 1. UiT skal styrke forskningsvirksomheten innen strategiens tematiske satsingsområder og forskningsmiljø som er internasjonalt ledende uavhengig av tematikk
 2. UiT skal øke finanseringen fra eksterne kilder
 3. UiT skal gjennom utdanning, forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid og formidling bygge kunnskap og kompetanse sammen med internasjonale partnere
 4. UiT skal videreutvikle robuste forskningsmiljø, og prioritere samarbeidspartnere som bidrar til å heve UiTs forskningskvalitet
 5. UiT skal bli nasjonalt ledende på praksisnær profesjonsforskning
 6. UiT skal ha internasjonalt konkurransedyktige ph.d.-utdanninger av høy kvalitet, og utdanne forskere som møter samfunnets behov
 7. UiT skal ha nasjonal forskningsinfrastruktur som særlig bygger opp under de tematiske satsingene og de forskningsområdene hvor UiT er internasjonalt ledende

Kreativitet og engasjement - innovasjon og formidling

UiT skal styrke sin posisjon og sitt omdømme gjennom god kommunikasjon, formidling av sitt arbeid og en tydelig profil. UiT skal være en pådriver for økt innovasjon og næringsutvikling i nordområdene.

 1. UiT skal stimulere til utvikling av kommersialiserbare ideer og bygge forskningsmiljø som er robuste og innovative gjennom samarbeid med anvendte forskningsinstitutt, innovasjonsmiljø og næringsliv
 2. UiT skal bruke sitt eierskap i randsoneinstitusjoner til å nå sine strategiske mål
 3. UiT skal bidra i videreutviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv, og aktivt dele kunnskap
 4. UiT skal preges av en god kultur for allmennrettet formidling gjennom åpne kanaler for publisering samt gjennom utstillinger, tidsskrifter og media
 5. UiT skal bidra til at forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for samfunnsdebatten

Nærhet og engasjement - arbeidsmiljø og organisasjon

UiT skal ha et godt arbeidsmiljø og en effektiv, robust og fleksibel organisasjon som bidrar til at UiT når sine mål.

 1. UiT skal ha et likestilt og inkluderende arbeidsmiljø der den enkelte medarbeider gis god faglig og kollegial oppfølging og støtte
 2. UiT skal ha en livsfasetilpasset personalpolitikk
 3. UiT skal ha gode ordninger for kompetanse- og karriereutvikling der undervisnings- og forskningsoppgaver sidestilles
 4. UiT skal være en attraktiv arbeidsgiver med konkurransedyktige vilkår og en rekrutteringspolitikk som vektlegger kvalitet
 5. UiT skal legge til rette for økt internasjonal mobilitet
 6. UiT skal sikre effektivitet og kvalitet på sine støttefunksjoner gjennom løpende forbedringsprosesser med bred involvering
 7. UiT skal ha kompetanse og kapasitet til å realisere og videreutvikle funksjonelle og arealeffektive bygninger, hensiktsmessige tekniske løsninger og gode IT-systemer
 8. UiT skal ha en kultur for fremragende ledelse og medarbeiderskap, og fremme samarbeid på tvers i organisasjonen
 9. UiT skal i alle deler av virksomheten arbeide for en bærekraftig utvikling


Ansvarlig for siden: Asbjørn Ivar Bartnes
Sist oppdatert: 27.01.2015 17:24
Skip to main content