Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Om UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

UiT er en helt sentral aktør i utviklingen av nasjonen og landsdelen. UiT bidrar til at landsdelen har godt kvalifisert arbeidskraft. Som en direkte følge av sterke forskningsmiljø ved UiT, har flere forskningsinstitutt som Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Nofima og Norut, samt større bedrifter, etablert seg i miljøet rundt universitetet. Universitetsutdanningen av helsepersonell foregår i tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Universitetet har et bredt samarbeid med offentlig sektor.

UiT er en pådriver for kommersialisering av forskningsresultat, og har lykkes bedre enn noen andre norske universitetsmiljø. Tromsø-regionen har det høyeste antall bedriftsetableringer per investerte FoU-krone, det største antallet samarbeidsbedrifter, flest godkjente patentsøknader og flest varslede oppfinnelser registrert ved teknologioverføringskontoret (Norinnova TT).

Samtidig som UiT fyller rollen som et forskningstungt universitet med fokus på kommersialisering av forskningsresultat, er det et breddeuniversitet som tar ansvar for å dekke regionens totale kompetansebehov. Gjennom fire fusjoner – med HøgskoleniTromsø i 2009, Høgskoleni Finnmarki2013, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad i 2016 – er evnen til å levere relevant kompetanse styrket. UiT har gått foran i utviklingen av den norske universitets- og høgskolesektoren og tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Begge fusjonene er gjennomført med en ambisjon om å heve kvaliteten på utdanning ved å integrere klassiske universitetsfag med tradisjonelle profesjonsfag som ingeniør, lærer, sykepleier og øvrige helsefaglige utdanninger. Dette grepet videreutvikler det landsdelsansvaret som ble gitt i 1968, samtidig som det muliggjør nyskapende og innovative faglige satsinger. Eksempler på konkrete nyvinninger etter fusjonene er:

 

Fusjonsprosessene har også gjort oss til et flercampus-universitet med aktivitet i Tromsø, Narvik, Alta, Harstad, Hammerfest, Bardufoss og Kirkenes - i tillegg til at vi har en rekke desentraliserte studietilbud.

UiT er den tyngste aktøren innen polar- og nordområdeforskning med 130 årsverk knyttet til polarforskning, og er den enkeltinstitusjonen som siden 2009 har hatt mest nordområdeforskning finansiert av Norges forskningsråd. I 2012 utgjorde f.eks. prosjekt ved UiT 47 % av Forskningsrådets nordområdeportefølje.  UiT vil få en stadig viktigere rolle som faglig tyngdepunkt i denne utviklingen.

UiT har lykkes godt i konkurransen om midlene i EUs rammeprogram for forskning. Tall fra november 2013 over søknadsinnsats og uttelling i EUs 7. rammeprogram for forskning (FP7) for de norske universitetene viser at UiT ligger på førsteplass, med en suksessrate på 24 %.

UiT-forskere har også lyktes i konkurransen om midler fra det europeiske forskningsrådet (European Research Council - ERC), som er en svært prestisjefylt konkurransearena, der to UiT-forskere har mottatt ERC Starting Grant. Siden starten i 2007 har bare 16 forskere ved norske institusjoner blitt tildelt ERC-Starting Grant.

Tromsøundersøkelsen er internasjonalt anerkjent som en unik befolkningsundersøkelse som er gjennomført i alt 6 ganger siden 1974. Mer enn 40.000 tromsøværinger har deltatt minst en gang, 15.000 har vært undersøkt 3 eller flere ganger. Dette gir et unikt materiale for folkehelseforskning. 480 vitenskapelige artikler og 86 doktorgrader er avlagt på grunnlag av data fra Tromsøundersøkelsen. Data og biobankmateriale fra undersøkelsene har vært et sentralt grunnlag for K.G. Jebsen-senteret TREC.

Vårt kunstfaglige fakultet utdanner både utøvende kunstnere og pedagoger innenfor musikk og billedkunst. Sesam, UiTs senter for samiske studier, ivaretar vårt ansvar for forskning og utdanning innenfor samisk språk og kultur. De har også ansvar for master i urfolksstudier, en internasjonalt anerkjent utdanning i urfolksspørsmål. Sammen med Tromsø Museums formidling av samisk kultur i sin permanente utstilling, er de en ressurs både for øvrige fagfelt og for samfunnet for øvrig. Tromsø Museum er et universitetsmuseum som binder sammen profesjonell formidling med forskning og innsamling av historisk materiale. Museet gir oss en unik formidlingskanal til lokalbefolkning, tilreisende og skolebarn, med mer enn 130.000 besøkende årlig.


UiTs strategi, visjon og verdigrunnlag.


Etikkportalen UiT - om etikk og personvern

 Ansvarlig for siden: Lars Nordmo
Sist oppdatert: 03.01.2017 10:39


Skip to main content