vår 2021
TYS-6012 Tysk for 5-10. trinn, nivå 2 - 15 stp

Sist endret: 11.03.2021

Søknadsfrist

01.03 ved http://udir.no/videreutdanning

Eventuelle restplasser utlyses via http://uit.no/ilp/evu i april/mai


Emnetype

Emnet kan tas av enkeltemnestudenter. Emnet skal helst kombineres med emnet TYSK 1 (TYS6011) (UDIR-KURS).

Emnet inngår i UDIRs etter-og videreutdanningssatsningen for fremmedspråk og er kurs 2 (av 2).


Opptakskrav

 • Fullført lærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning som kvalifiserer for å undervise i 5.-10. trinn.
 • Deltakerne må være i et ansettelsesforhold i grunnskolens 5.-10. trinn, som tillater at deltakeren kan prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på ansettelsesforholdet, men dette er en forutsetning for at studentene kan gjennomføre sine arbeidskrav.
 • Det anbefales at du har forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller har tysk nivå I eller II (tidligere B-/C-språk) fra videregående skole. Kurset TYSK 1 bør være gjennomført.


Innhold

 • Innføring i og styrking av basale grammatiske kunnskaper (morfologi: verbbøyning; tempus og modus i bruk; setningsstrukturer)
 • Innføring i tyskspråklig litteratur, film og musikk (med hovedfokus på bruk i skoleundervisningen)
 • Samfunnsforhold i tyskspråklige land (fokus: relevant kulturkunnskap)
 • Videregående arbeid innenfor tredjespråkdidaktikk: språklæring og språkformidling med særlig fokus på tredjespråk (2.fremmedspråk) og skolenes fagplaner for fremmedspråk
 • Å ta språket i bruk i autentiske språkbrukssituasjoner II: lesing og skriving av brukstekster; lytteforståelse; muntlig språkbruk; relevante teksttyper og deres karakteristika
 • Kritisk bruk av tyskspråklige kilder ved innhenting av aktuell informasjon og fordypning i spesialemner
 • Bruk av digitale verktøy i tredjespråkundervisning

 

Kurset evalueres ved muntlig midtveisevaluering og skriftlig sluttevaluering. Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Anbefalte forkunnskaper

TYS-0100 Innføringskurs i tysk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse:

 • Studentene skal ha tilegnet seg meget gode basiskunnskaper i tysk formlære og syntaks: 
  • De skal ha trygge morfologi-kunnskaper slik at de kan produsere enklere skriftlige og muntlige tekster på tysk og kan veilede elever i deres innlæring på feltet.
  • De skal ha trygge basale syntaks-kunnskaper for å kunne produsere gode og språklig korrekte setninger for bruk i undervisningen (som språklige forbilder) og for å kunne veilede elevenes innlæring på feltet.
 • De skal ha fått en inngående forståelse av skolenes læreplaner i faget. Dette innebærer både analyse av og arbeid med de nye læreplanene og Fagfornyelsen generelt.
 • De skal dessuten ha fått gode kunnskaper om språklæring og språkformidling med særlig fokus på tredjespråk.

Ferdigheter:

 • Studentene skal ha tilegnet seg trygge og gode praktiske språkferdigheter.
 • De skal kunne anvende sine grammatiske kunnskaper i praksis, dvs. ved muntlig og skriftlig produksjon og ved resepsjonen av muntlige og skriftlige tyskspråklige brukstekster.
 • De skal ha blitt fortrolige med bruken av leksikalske og grammatiske oppslagsverk.
 • De skal ha blitt fortrolige med egnede digitale verktøy for bruk i språklæringsklasserommet.
 • De skal kunne arbeide kritisk og selvstendig med omsettingen av skolenes læreplaner i egen undervisning.
 • De skal kunne planlegge og gjennomføre egen tysk-undervisning i tråd med læreplanen og tilpasset den aktuelle læringsgruppen.
 • De skal kunne veilede elever i deres språklæringsprosess.
 • De skal kunne vurdere kritisk bruken av læremateriell, verktøy, læringsmåter og medier i egen undervisning.
 • De skal kunne ta i bruk egnede læremidler, nye læringsmåter og nye medier på en adekvat måte i egen undervisning.
 • De skal kunne utvikle og gjennomføre egnede elev-vurderinger, dvs. vurdere elevenes læringsutbytte og veilede for videre læring.

Kompetanse:

Det språklige kompetansenivået vil tilsvare nivå B1 i henhold til GER (den felleseuropeiske referanserammen for språk).

Kurset gir en grunnleggende kompetanse i faget tysk. Sammen med kurset Tysk 1 vil kurset Tysk 2 utgjøre et første trinn på veien til den kompetansen som trengs for å kunne undervise i faget tysk på barne- og ungdomsskolen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og tysk

Undervisning

Undervisningen gis som et rent nettkurs. Det tas utgangspunkt i en læringsplattform. Kurset deles inn i 5 moduler (modul 6-10) som det arbeides med i kronologisk rekkefølge. Modulene er delt inn i ulike arbeidsområder som det jobbes med parallelt.

Modulene inneholder muntlige og skriftlige tekster som presenterer det faglige innholdet (se ovenfor). Til disse knyttes det både individuelle og gruppeoppgaver som skal bidra til læring og refleksjon. Det kreves både muntlige og skriftlige studentaktiviteter (individuelle og i grupper). Alle studentaktivitetene er knyttet tett opp til studentenes framtidige arbeid som tysklærer.

Studentene arbeider både individuelt og i faste arbeidsgrupper på nett (via plattformen). Innenfor hver modul blir det gjennomført obligatoriske synkrone nettseminarer (webinarer) som fastsettes og styres av faglærer. Dessuten legges det opp til nettbaserte møter som studentene selv har ansvar for.


Eksamen

Hver av modulene 6- 9 avsluttes med (mindre) oppgaver innenfor de enkelte arbeidsområdene. Noen av disse er individuelle, andre er gruppeoppgaver.

Det gis 3 obligatoriske arbeidskrav. Disse kombinerer studentenes egen språklæring med didaktisk rettede problemstillinger og er i tillegg knyttet tett opp til studentenes fremtidige arbeid som tysklærer.

Vurderingsuttrykket for arbeidskravene er godkjent/ikke godkjent.

Eksamen:

Modul 10 er eksamensmodulen. Studentene arbeider selvstendig med en større oppgave som inneholder ulike deler knyttet til kursets ulike arbeidsområder og læringsmål. Ved hver oppgavedel vil det være oppgitt om deloppgaven skal løses muntlig, skriftlig eller som en kombinasjon av begge deler, samt om deloppgaven skal løses individuelt eller i grupper.

Det gis én samlet karakter for hele oppgaven /eksamensmodulen.

 

Eksamen består av disse fire del-oppgavene:

 • Didaktisk eksamen knyttet til A10 Literatur, Musik und Film im Unterricht

Det planlegges og gjennomføres et egenvalgt undervisningsopplegg innenfor tematikken. Det leveres en skriftlig/multimedial prosjektrapport på tysk som presenterer planleggingen og gjennomføringen og inkluderer egenrefleksjon.

 • Didaktisk eksamen knyttet til B10 Grammatik im Unterricht

Studentene produserer en video eller powerpoint med lyd (med egne elever som tenkte mottakere) over et selvvalgt tema innenfor de grammatiske temaene som er blitt tatt opp i modulene 1-9.  Produktet presenteres muntlig og på tysk under eksamenswebinaret B10-EX. Presentasjonen, med spørsmål fra eksamenskommisjonen, skal vare 15-20 minutter

 • Skriftlig oppgave knyttet til C10 Vermittlung deutschsprachiger Kultur

Det skrives en refleksjonstekst på norsk innenfor tematikken.

 • Muntlig eksamen knyttet til D10/E10 Was kennzeichnet einen guten Deutschlehrer?

Studentene deltar på D10/E10-EX-webinaret med egne muntlige bidrag på tysk.

 

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Hver eksamensdel teller 25%. Det gis en samlet karakter for emnet. Ved karakteren F/ikke bestått på en deleksamen, må denne delen tas på nytt.

En mer utførlig beskrivelse av eksamensoppgavene legges ut på læringsplattformen.

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: TYS-6012