Fagdidaktikk for lærere - master

Fagdidaktikk for lærere - master

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Ikke opptak i 2019.

Vil du ta master og bli lektor? Ønsker du å fordype deg mer i et bestemt fag? Dette studiet er en mulighet for påbygging av lærerkompetanse for lærere i grunnskolen. Emnene er rettet mot hele grunnskolen og du kan velge mellom følgende masterfag: engelsk, kroppsøving, matematikk, musikk, naturfag, norsk, kunst og håndverk og samfunnsfag.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

LENA HUSTAD
Lena Hustad

Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master


Henning Marius Sollid
Henning Marius Sollid

Studieleder grunnskolelærerutdanning


Studiet er samlingsbasert på deltid over 8 semester. Det er mulig å ta masteren på heltid over 4 semester.

Ved opptak velger studentene mellom følgende masterfag: engelsk, kroppsøving, matematikk, musikk, naturfag, norsk, kunst og håndverk og samfunnsfag. Vær oppmerksom på at det ikke hvert studieår er mulig å ta alle masterfagene.

Studentene kan søke om innpass for emner knyttet til masterfaget, veiledning eller pedagogikk/profesjonsfaget som er tatt utenom opptakskravet.

Obligatoriske emner

LRU-3681 Grunnleggende ferdigheter (10 stp)
Emnet har fokus på de fem grunnleggende ferdighetene; utrykke seg muntlig, utrykke seg skriftlig, lese, regne og bruk av digitale verktøy, og hvordan man både skal øve opp ferdighetene i masterfaget samt på tvers av fag.

LRU-3680 Prosjektoppgave (10 stp)
Emnet har fokus på at man skal ut i skolen å prøve ut et prosjekt som skal evalueres i en rapport/oppgave.

PED-3055 Vitenskapsteori og metode (20 stp)
Emnet vil gi studenten kunnskap om kvalitative- og kvantitative forskningsmetoder og det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskning. Studenter som mangler 10 stp vitenskapsteori og metode fra 1000 nivået i opptaksgrunnlaget skal gjennomføre et kurs i statistikk og kvantitativ metode. Kurset vil bli gitt ved studiestart og vil være et arbeidskrav i PED-3055.

LRU-XXXX Masteremner (30 stp)
I valgt masterfag vil studentene fordype seg i faglige emner. Emnene tas sammen med studenter på integrert master i lærerutdanning for 5.-10. trinn og gis i valgte masterfag.

LRU-39XX Masteroppgaven (30 stp)
Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid der studenten med støtte i veiledning fordyper seg innenfor et fagdidaktisk tema og anvender vitenskapelige arbeidsmåter.

Valgfrie emner
Det er 20 stp valgfrie emner i masteren. De valgfrie emnene kan knyttes til masterfaget, veiledning eller pedagogikk/profesjonsfaget. Ved ILP tilbys LRU-3550 Didaktikk, samfunn og kultur 20 stp, PED-6325 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 og PED-6326 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 2, i tillegg til flere emner i PED-3000 (se emnekatalogen for hvilke emner som tilbys). De valgfrie emner kan også knyttes til masterfaget og emner som tilbys ved andre institutt eller fakultet.

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
Studenten får:

 • Omfattende og avanserte fagdidaktiske kunnskaper i masterfaget.
 • Solid kunnskap om forskning i masterfagets didaktikk.
 • Utvikle kunnskaper og holdninger som bidrar til å skape gode læringsresultatet for den enkelte elev.
 • Kritisk og selvstendig forståelse av læreplanens valg og prioriteringer innenfor masterfaget.
 • Kunnskaper om hvordan en gjennomfører FOU-arbeid som en del av lærerjobben.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Ha en dypgående kjentskap til hvordan å videreutvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i masterfaget, samt evne til å utvikle den enkelte grunnleggende ferdighet på tvers av fag.
 • Kunne anvende forskning for å planlegge undervisning på kort og lang sikt.
 • Kunne gjennomføre et selvstendig arbeid under veiledning og i tråd med gjeldene forskningsetiske normer.

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Anvende sin faglige kunnskap til å utvikle forskningsbasert undervisning i egen praksis.
 • Ha autoritet og kompetanse til å lede læringsarbeid og fungere som en ressursperson innenfor sitt masterfag.
 • Kommunisere avanserte sider ved forskning i masterfaget og kunne anvende dette til utviklingsarbeid i skolen.
 • Vurdere å utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse innen for masterfaget.
 • Problematisere etablerte sannheter og ha en selvstendig og kritisk holdning til undervisning og læring generelt, og spesielt innenfor masterfaget.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester høst
LRU-3xxx Masteremner 15 stp
2. semester vår
3. semester høst
LRU-3xxx Masteremner 15 stp
6. semester vår
5. semester høst
4. semester vår
Valgemne
7. semester høst
LRU-39xx Masteroppgaven
8. semester vår
LRU-39xx Masteroppgaven

Fullført lærerutdanning (grunnskolelærer, allmennlærerutdanning, praktisk og estetisk lærerutdanning, faglærerutdanning) av minimum tre års omfang og med minimum 60 studiepoeng i valgte masterfag.

Bachelor/master + PPU med fordypning på minst 80 stp i valgte masterfag.

Opptak til masterstudiet foretas hvert høstsemester. Studiet er adgangsregulert med 30 studieplasser.

Det er ikke opptak til dette studiet i 2019.

Arbeidsformene er forelesninger, seminarer med studentfremlegg, gruppedrøftinger, masterforum, praktiske øvelser samt praksis med refleksjon. Det er obligatorisk med 70% oppmøte i hvert emne.

Hvert emne har avsluttende eksamen. Se emnebeskrivelser for de ulike emnene for mer informasjon.

Avsluttende eksamen består av en masteroppgave og fremlegg på masterkonferanse.

Innleveringsfristen på masteroppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret. Masteroppgaven skal ha et omfang på 16000-20000 ord. Masteroppgaven kan skrives sammen i gruppe på 2 studenter, omfanget på oppgaven skal da være 24000-30000 ord.

Karakterskala fra A - E for bestått og F for ikke-bestått. Masteroppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet er bedømt til karakteren F (jfr. eksamensforskrift § 22).

Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser kan også leveres på engelsk, svensk eller dansk etter søknad.

Utenlandsopphold kan være aktuelt. Instituttet har pr dags dato avtale med Berkeley, York og Umeå. Studentene kan søke om innpassing for emner som er tatt ved utenlandske universitet. Se alle utvekslingstilbud her

Det er ikke opptak til dette studiet i 2019