Vitenskapelig beregning - Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master

STUDIESTED: Tromsø
green computing2.jpg

Vitenskapelige beregninger bruker prinsipper for numeriske løsning av matematiske modeller for å studere og analysere store datamengder ved hjelp av rå regnekraft. Utviklingen av matematiske og numeriske modeller er relevant for ulike teknologiske og realfaglige fagdisipliner som matematikk, statistikk, informatikk, kjemi, biologi, fysikk, geovitenskap medisin og helsefag.

Fakta

Varighet:5 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i teknologi/sivilingeniør
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + SIV ING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:
Søk studiet

Vitenskapelig beregning er en av fem studieretninger i den 5-årige mastergraden Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør

 

Studiet starter med to år med grunnleggende emner i fysikk, matematikk, informatikk og statistikk. Dette er kunnskap som er nødvendig seinere i studiet når en skal begynne med spesifikke fagene i studieretningen.

 

Studieretningen vitenskapelig beregning er rettet mot utviklingen av matematiske og numeriske modeller som har relevans for kjemi, biologi, fysikk, geovitenskap, medisin og helsefag. Det tilbys masteroppgaver både innen fagdisiplinene og tverrvitenskapelige problemstillinger. Studiet er satt sammen av komponenter fra anvendelsesorientert matematikk, statistikk, informatikk og naturvitenskaplige fag. Det legges vekt på å utvikle gode ferdigheter i å formulere matematiske modeller og analysere slike med fokus på numeriske metoder. Trening i programmering, vitenskapelig beregning og visualisering, samt tolkning og vurdering av resultater og deres relevans er overordnede mål.

 

Studiet inneholder teori, laboratoriearbeid og praktiske prosjekter. Siste semester jobber man med en masteroppgave som kan utføres ved universitetet, i industrien eller ved en forskningsinstitusjon. Før uttak av masteroppgave skal studenten ha gjennomført relevant arbeidsprakisi i en bedrift.

Det er muligheter for utveksling til andre universiteter i inn- og utland.

Kunnskaper - kandidaten..

 • har en solid bakgrunn i fysikk og matematikk, med særlig kunnskap om fagenes bruk som verktøy for modellering og analyse av teknologi og industrianvendelser
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder innen naturvitenskap og ingeniørfag
 • kan anvende sin kunnskap på nye teknologiske områder
 • har avansert kunnskap om matematikk som er relevant for å beskrive prosesser i naturvitenskap og teknologi
 • har inngående kunnskap om matematiske og statistiske modeller som kan anvendes på reelle data
 • har inngående kunnskapom prinsipper for numerisk løsning av matematiske modell

 

Ferdigheter - kandidaten..

 • kan analysere faglige problemstillinger innen fysikk og matematikk med utgangspunkt i fagområdenes teorier, metoder og nyere resultater fra internasjonal forskning
 • kan anvende rådende teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kan integrere ny kunnskap og samtidig vurdere dens begrensninger, tvetydighet og ufullstendighet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen anvendt fysikk og matematikk
 • kan utføre sitt arbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • formulere og vurdere matematiske modeller, blandt annet med tanke på stabilitet og robusthet
 • kan implimentere og analysere numeriske løsninger av avanserte matematiske modeller

 

Generell kompetanse - kandidaten..

 • kan analysere relevante fagetiske, yrkesetiske og forskningsetiske problemstillinger
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker terminologien innen sitt fagområde
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan arbeide selvstendig og i grupper med praktiske og teoretiske løsninger av problemer innen anvendt fysikk og matematikk
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor naturvitenskap og teknologi

For opptak til masterstudiet i teknologi kreves generell studiekompetanse + Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1. Studiet er uten adgangsregulering og åpent for alle kvalifiserte søkere.

 

Fordypning som tilsvarer programfagene, for eksempel studieretningsfagene 3MX + 2FY fra Reform 94, vil også fylle de spesielle opptakskravene.

 

Søkere med bestått ett-årig forkurs for ingeniørutdanning fyller de spesielle opptakskravene og er unntatt fra kravet om generell studiekompetanse. UiT Norges arktiske universitet tilbyr forkurs for ingeniørutdanning.

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Studieprogrammet har opptak hver høst med søknadsfrist 15. april. Søknaden sendes elektronisk til Samordna opptak. Søknadskoden er 186 953. For å kunne søke gjennom Samordna opptak trenger du elektronisk ID. Husk at du må skaffe deg nødvendige koder eller kort i god tid før søknadsfristen.

 

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av tidligere utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiet er et fulltidsstudium med ukentlig undervisning og øvelser i alle emner. Undervisningen foregår ved UIT i Tromsø.

Emnene i studieprogrammet har ulike undervisningsformer som forelesninger og gruppeøvelser. Emnene kan også ha laboratorieøvelser, PC-lab eller feltkurs.

I spesialpensa, prosjektoppgaver og på masteroppgaven gis individuell veiledning av vitenskapelig ansatte. Samarbeid med ekstern bedrift eller institusjon kan også avtales.

Dersom masteroppgaven innebærer arbeid på laboratorium, felt eller tokt vil gjennomføring av kurs i sikkerhetsopplæring være obligatorisk før uttak av masteroppgaven.

Eksamensformen varierer. Det er en avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av emnene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver godkjent for tilgang til eksamen.

I studiet inngår et krav om opparbeiding av minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som vil gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet. Praksis skal være godkjent før uttak av masteroppgave

Studieprogrammets språk er norsk. De første årene vil de fleste emnene undervises på norsk, men pensumlitteraturen vil likevel ofte være på engelsk. For disse emnene vil undervisning og eksamensoppgaver være på norsk

For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk vil de fleste emnene senere i studiet, og alle emner på masternivå, være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her være på engelsk, men du kan velge å besvare eksamen på norsk/skandinavisk.

Studiet kvalifiserer for jobber innen forskning og utvikling, industri og produksjon, forvaltning og rådgivning. Du kan jobbe i gründerbedrifter, oljeselskaper eller industri, på sykehus, forskningsinstitutt, i forsikringsselskap eller i en bank. En høyteknologisk utdanning gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet både i Norge og internasjonalt. Kombinerer du studiet med praktisk-pedagogisk utdanning, kan du jobbe som lærer.
Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, matematikk eller statistikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Vi har fagspesifikke avtaler med Aberystwyth University i Wales og Saskatcewan i Canada.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig.

Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold passer best i fjerde studieår.


Mer informasjon om utveksling finner du her.Kontakt
Marit Hillestad.jpg

Hillestad, Marit


Studiekonsulent / Administrasjon
Telefon: +4777644156 marit.hillestad@uit.no

Bli student ved UiT!