Studieretning:

Vitenskapelig beregning

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Vitenskapelig beregning

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

I matematikk og fysikk får man ofte modeller som kun kan representeres ved likninger og uttrykk. En numerisk løsning til slike modeller er en måte for å bruke tall til å lage bilder og grafen som representer disse modellene.

Vitenskapelige beregninger er en studieretning der teoretisk matematikk anvendes til naturvitenskapelige problemer. Eksempler på hva vitenskapelig beregninger jobber med er klimaforskning, fusjonsenergi, statistisk analyse, epidemiologi og markedsanalyse.

Spørsmål om studiet
Marit Hillestad.jpg
Hillestad, Marit

Studiekonsulent / Administrasjon


Vitenskapelig Beregninger er en studieretning i anvendt fysikk og teknologi, som er én av tre sivilingeniørutdanninger ved UiT. Alle studieretningene på anvendt fysikk og matematikk gar de samme fagene de to første årene. Dette gir deg en tilhørighet og et klassemiljø på studiet.

Studieretningen lener seg spesielt på matematikk og fysikk og avhengig av hva som interesserer deg mest av de to kan du spesialisere deg innenfor en av disse. UiT har en stolt tradisjon for å være ledende innenfor fusjonsenergi i Norge, og er én av flere retninger du kan velge. Studieretningen har mye matematikk, da dette er måten å få uttrykt teoretisk fysikk på. Du kan jobbe med klimaendringer, fra et matematisk eller fysisk standpunkt, ellers så kan du jobbe med statistisk analyse (det har for eksempel vært forskning på hvordan epidemier sprer seg).

Studieretningen gir deg kompetanse innenfor et felt som er ettertraktet innenfor forskning og innovasjon. Du får muligheten til å anvende fysiske og matematiske modeller, og kommer til å ta del i et svært innovativt miljø. På UiT jobber forskningsgruppen Modellering av komplekse systemer med å anvende matematikk og fysikk. Om du velger denne studieretningen kommer du til å jobbe tett med denne gruppen.

Kunnskaper - kandidaten..

 • har en solid bakgrunn i fysikk og matematikk, med særlig kunnskap om fagenes bruk som verktøy for modellering og analyse av teknologi og industrianvendelser
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder innen naturvitenskap og ingeniørfag
 • kan anvende sin kunnskap på nye teknologiske områder
 • har avansert kunnskap om matematikk som er relevant for å beskrive prosesser i naturvitenskap og teknologi
 • har inngående kunnskap om matematiske og statistiske modeller som kan anvendes på reelle data
 • har inngående kunnskapom prinsipper for numerisk løsning av matematiske modell

 

Ferdigheter - kandidaten..

 • kan analysere faglige problemstillinger innen fysikk og matematikk med utgangspunkt i fagområdenes teorier, metoder og nyere resultater fra internasjonal forskning
 • kan anvende rådende teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kan integrere ny kunnskap og samtidig vurdere dens begrensninger, tvetydighet og ufullstendighet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen anvendt fysikk og matematikk
 • kan utføre sitt arbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • formulere og vurdere matematiske modeller, blandt annet med tanke på stabilitet og robusthet
 • kan implimentere og analysere numeriske løsninger av avanserte matematiske modeller

 

Generell kompetanse - kandidaten..

 • kan analysere relevante fagetiske, yrkesetiske og forskningsetiske problemstillinger
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker terminologien innen sitt fagområde
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan arbeide selvstendig og i grupper med praktiske og teoretiske løsninger av problemer innen anvendt fysikk og matematikk
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor naturvitenskap og teknologi

Vitenskapelig beregninger gir deg sterk kompetanse innenfor måter å anvende fysikk og matematikk, og uavhengig av hvilke felt du velger å spesialisere deg i vil du få en god forståelse innenfor metodikk og problemløsning som er ettertraktet i industri. Du vil kunne jobben innenfor:

 • Klimaforskning
 • Statistisk analyse
 • Utvikling av energiløsning
 • Modellering
 • Programutvikling
 • Naturfenomener
 • Bank og finans

Du kan kombinere utdanningen med praktisk-pedagogisk utdanning for å bli lektor i realfag.

 

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Vi har fagspesifikke avtaler med Aberystwyth University i Wales og Saskatcewan i Canada.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig.

Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold passer best i fjerde studieår.


Mer informasjon om utveksling finner du her.

Foreløpig ikke tilgjengelig