Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master

STUDIESTED: Tromsø
forslag-AFM2.jpg

Fysikk og matematikk har aldri vært viktigere enn i dagens samfunn! Spennende teknologiske hjelpemidler og anvendelser drives frem basert på fysikk og matematikk, slik som smartphones, spamfiltre og ansiktsgjenkjenning i digitale kamera, for ikke å snakke om søking på internett. Informasjonssøk i pasientdata på sykehus utvikles for bedre diagnoser. Nye sensorer virkeliggjør bedre ultralydundersøkelser og MR. Jordas tilstand observeres fra satellitt 24/7. Den viktigste ressursen for alt dette er kreative og flinke mennesker med interesse for fysikk, matematikk og teknologiske anvendelser. Vi ønsker deg velkommen på laget!

Fakta

Varighet:5 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i teknologi/sivilingeniør
Opptakskrav:Generel studiekompetanse + SIVING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 953
Søk studiet

Studiet passer for deg som interessert i fysikk og matematikk, og som ønsker å arbeide med avansert teknologi. Teknologien rundt oss og i industrien er i en rivende utvikling, og det er nettopp matematikk og fysikk som ligger som grunnlag for nesten all teknologisk utvikling. En utdanning som kombinerer avendt fysikk med matematikk gir en solid bakgrunn for jobber i mange vekstnæringer.

Sensorer er essensielle innen medisin, oljeutvinning og miljøovervåkning. Observasjon av jorda for miljøovervåkning og kartlegging krever kjennskap til radarer, optiske instrumenter og digital signal- og bildebehandling. Generelt i samfunnet er det en eksplosjon av datamengder fra satellitter, nettsider, bilder, tale, epost, gener, osv. som må analyseres og modelleres ved hjelp av moderne matematiske og statistiske metoder. På grunn av datamengdenes størrelse og detaljrikdom krever modelleringen stor innsikt i matematikk, statistikk og fysikk samt kompetanse til å implementere og kjøre modellene på store datamaskiner.

Studiet starter med grunnleggende emner i fysikk, matematikk, statistikk og informatikk. Dette gir en solid basis for videre spesialisering. Studiet inneholder både teori, laboratoriearbeid og praktiske prosjekter. I andre halvdel av studiet kan du velge mellom flere retningsemner som gir fordypning i faget. Siste semester jobber du med en masteroppgave som kan utføres på universitetet, i industrien eller på en forskningsinstitusjon i Norge eller i utlandet. De fleste velger å skrive masteroppgave innen et av våre forskningsområder.

Spesialiseringene som tilbys er:

Uavhengig av valgt spesialisering er det et krav om minst 20 studiepoeng retningsemner i graden utover prosjekt- og masteroppgaven. Retningsemner er emner på 3000-nivå (masternivå) i fysikk, matematikk eller statistikk. Det er anbefalt retningsemner for hver spesialisering og disse bør velges i samråd med veileder.

Blandt valgemnene i spesialiseringsdelen skal minst 10 studiepoeng være fra fag som ikke er realfaglig. Emnet skal være relevant for utdannelsen og den seinere yrkesutøvelsen som sivilingeniør. Mer om ikke-realfaglige valgemner finner du her.

Dersom masteroppgaven innebærer arbeid på laboratorium, felt eller tokt vil gjennomføring av kurs i sikkerhetsopplæring være obligatorisk før uttak av masteroppgaven.

Kunnskaper - Kandidaten:

 • har en solid bakgrunn i fysikk og matematikk
 • har spisskompetanse innen sin spesialisering
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • kan anvende kunnskap på nye teknologiske områder

Ferdigheter - Kandidaten:

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets metoder og nyere resultater fra den internasjonale forskningen på området
 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse - Kandidaten:

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

For opptak til masterstudiet i teknologi kreves generell studiekompetanse + Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1. Studiet er uten adgangsregulering og åpent for alle kvalifiserte søkere.

Fordypning som tilsvarer programfagene, for eksempel studieretningsfagene 3MX + 2FY fra Reform 94, vil også fylle de spesielle opptakskravene.

Søkere med bestått ett-årig forkurs for ingeniørutdanning fyller de spesielle opptakskravene og er unntatt fra kravet om generell studiekompetanse. UiT Norges arktiske universitet tilbyr forkurs for ingeniørutdanning.

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Studieprogrammet har opptak hver høst med søknadsfrist 15. april. Søknaden sendes elektronisk til Samordna opptak. Søknadskoden er 186 953. For å kunne søke gjennom Samordna opptak trenger du elektronisk ID. Husk at du må skaffe deg nødvendige koder eller kort i god tid før søknadsfristen.

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av tidligere utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet. For eksempel vil søkere med relevant ingeniørutdanning ofte kunne innplasseres direkte på 4. studieår i sivilingeniørstudiet.
Enkeltemnene i studieprogrammet har varierte undervisningsformer, gjerne forelesninger og øvelser, eventuelt også i kombinasjon med laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I spesialpensa, på prosjektoppgaver og på masteroppgaven gis individuell veiledning av instituttets vitenskapelig ansatte, eventuelt i samarbeid med ekstern bedrift eller institusjon etter avtale.

Eksamensform varierer, men består som regel av en avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med en hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av emnene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver godkjent for tilgang til eksamen.

Studieprogrammet evalueres årlig. Emnene som inngår i studieprogrammet evalueres minimum hver tredje gang de gis. Oversikt over hvilke emner som skal evalueres hvert semester finnes på fakultetets nettsider om kvalitet i utdanninga.

I studiet inngår et krav om opparbeiding av minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som vil gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet. Praksis skal være godkjent før uttak av masteroppgave.

Studieprogrammets språk er norsk, og de fleste emner er norskspråklige. For disse emnene vil undervisning og eksamensoppgaver være på norsk, men pensumlitteraturen er likevel ofte på engelsk.

For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk og for å integrere internasjonale studenter i studiemiljøet, vil alle emner på 3000-nivå og enkelte på 2000-nivå være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her være på engelsk, men du kan velge å besvare eksamen på norsk/skandinavisk.

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Vi har fagspesifikke avtaler med Aberystwyth University i Wales og Saskatcewan i Canada. Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig. Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold anbefales gjennomført etter fullført basisblokk, men kan ved tilpasninger i utdanningsplanen gjennomføres på annet tidspunkt.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Studiet kvalifiserer for jobber innen forskning og utvikling, industri og produksjon, forvaltning og rådgivning. Du kan jobbe i gründerbedrifter, oljeselskaper eller industri, på sykehus, forskningsinstitutt, i forsikringsselskap eller i en bank. En høyteknologisk utdanning gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet både i Norge og internasjonalt. Kombinerer du studiet med praktisk-pedagogisk utdanning, kan du jobbe som lærer.
Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, matematikk eller statistikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.


Kontakt

Liikanen, Laura


Førstekonsulent
Telefon: +4777645550 laura.liikanen@uit.no

Hvordan Spotify finner neste sang med bruk av maskinlæring?

Når du sitter å hører på musikk via Spotify har du da lurt på hvordan Spotify finner neste sang for deg da? Her får du svaret!  

Face detection

Everytime you use a digital camera with face detection capabilities, you use a machine learning method.
Les mer her!

Recommender system

You may have experienced companies like e.g. Amazon recommending products for you. Facebook recommends friends for you. Did you know that machine learning and statistics enable such systems, and that they are based on beautiful mathematics?

Lyst til å vite mer? Les her

Skip to main content