Filosofi - bachelor

Varighet: 3 år

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Filosofi - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
Slik søker du

Hva består ekte kunnskap i? Hva er kjønnsrettferdighet? Bør vi holde enkeltmennesker ansvarlige for klimaendringer? Et bachelorstudium i filosofi gir deg kunnskapen og ferdighetene til å tenke systematisk på denne typen spørsmål. Filosofi studerer noen av de mest grunnleggende temaene i livet som etikk, lykke, kunnskap, eksistens, sannhet og rettferdighet. Studiet er en innføring i filosofiens hovedområder. I Tromsø også en særskilt satsning på praktisk filosofi, som politisk filosofi, feministisk filosofi, miljøfilosofi og etikk.

Spørsmål om studiet
E-post: aisi@hjelp.uit.no
Telefon: 77660793

Informasjon om studiestart

Filosofi utfordrer det vi tror vi vet om livet, oss selv og verden. Det handler om hvordan vi bør leve, hva vi kan vite, om vi har fri vilje, og betydningen av kjønn og seksualitet. Filosofi er et problemorientert studium, som legger vekt på kritisk refleksjon, analyse og argumentasjon for å ta stilling til slike grunnleggende spørsmål.

Studiet er treårig med undervisning på campus i Tromsø. De første semestrene tar du innføringsfag i filosofihistorie, etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi, miljøfilosofi, kunnskaps- og vitenskapsfilosofi, metafysikk og bevissthetsfilosofi, samt logikk og språkfilosofi. Dette sikrer breddekunnskap og gir grunnlag for valg av fordypningsemner.

Etter det tredje semesteret åpner studiet for mye valgfrihet. Man kan velge å fordype seg i de filosofifagene man er interessert i, ta støtteemner i andre fag, dra på utveksling, eller skrive en bacheloroppgave med selvvalgt pensum og problemstilling.

Fordypningsemnene våre i filosofi blir jevnlig oppdatert og tar utgangspunkt i forskningen på instituttet.

I Tromsø fokuserer vi særlig på praktisk filosofi, som etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi, og miljøfilosofi. Vi analyserer aktuelle samfunnsproblemer som klimaendringer, kvinneundertrykking, rasisme, urfolksrettigheter, global urettferdighet, og populisme.

Du vil kunne ta del i et aktivt studentmiljø. Utsikten linjeforening for filosofistudenter organiserer sosiale og faglige tilstelninger, og filosofisk filmklubb viser jevnlig filmer med en filosofisk innledning. Vi har også en mentorordning for nye studenter.

Studiet innebærer en innføring i sentrale teorier og debatter innenfor alle disipliner i filosofi. Vi har likevel en særskilt satsing på praktisk filosofi (etikk, politisk filosofi, miljøfilosofi og feministisk filosofi), så i programmet er fordypningen konsentrert om dette.

Etter studiet har du derfor følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

• Har innsikt i viktige spørsmål og teorier innen etikk, politisk filosofi, miljøfilosofi, feministisk filosofi, metafysikk, bevissthetsfilosofi, kunnskapsfilosofi, vitenskapsfilosofi, språkfilosofi og logikk.

• Kjenner til viktige argumentasjonstyper innen disse områdene.

• Har god kjennskap til minst ett av de sentrale forskningsfeltene i praktisk filosofi (altså: innen etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi, filosofihistorie, eller miljøfilosofi).

• Har kunnskap om filosofihistorien, fra antikken til det 18. århundre.

• Forstår og kan forklare fagets sentrale begreper.

• Kjenner til de sentrale verdiene knyttet til god argumentasjon, fagdiskusjon og meningsutveksling, så som klarhet, presisjon, saklighet, sammenheng og grundighet.

Ferdigheter

• Kan analysere, sammenligne og vurdere begreper, teorier og argumentasjonstyper innen etikk, politisk filosofi, miljøfilosofi, feministisk filosofi, metafysikk, bevissthetsfilosofi, kunnskapsfilosofi, vitenskapsfilosofi, språkfilosofi og logikk.

• Kan identifisere posisjon, argumentasjon og struktur i ulike filosofiske tekster.

• Kan utvikle og begrunne selvstendige løsningsforslag på betydelige problemstillinger.

• Kan anvende filosofiske begreper, teorier og argumentasjonstyper på konkrete eksempler.

• Kan i sitt eget arbeid oppfylle verdiene knyttet til god argumentasjon, fagdiskusjon og meningsutveksling.

• Kan finne frem til og få oversikt over relevant faglitteratur.

Generell kompetanse

• Kan presentere sin kunnskap på en klar måte både muntlig og skriftlig.

• Kan formidle fagstoff til personer som ikke har studert filosofi.

• Kan fremme verdiene knyttet til god argumentasjon, fagdiskusjon og meningsutveksling.

• Kan identifisere, analysere og vurdere muntlig og skriftlig argumentasjon i ulike sammenhenger.

• Kan gi og ta til seg konstruktiv kritikk.

• Kan anvende relevante begreper, teorier og argumentstyper for å forstå samfunnsrelevante problemer.

• Kan identifisere situasjoner i eget og andres liv - både i personlig og i yrkesmessig sammenheng - som reiser filosofiske problemstillinger og anvende relevante begreper, teorier og argumentasjonstyper for å forstå disse bedre.

En bachelorgrad i filosofi gir deg ferdighetene til å arbeide med oppgaver som krever analytisk og kritisk spisskompetanse. Studiet gir derfor svært varierte yrkesmuligheter. Det er relevant kompetanse for arbeid innen skole og utdanning, kulturinstitusjoner, politiske organisasjoner, naturforvaltning, ideelle organisasjoner, offentlig administrasjon, journalistikk, forlagsbransjen, og næringslivet. Etter fullført bachelorgrad kan du også søke på masterprogram i filosofi.


Første og andre semester består av FIL-0700 examen philosophicum og fem obligatoriske filosofiemner på 1000 nivå. I tredje semester velger man ett valgfritt emne i filosofi på 2000 nivå, i tillegg til de obligatoriske filosofiemnene på 1000 nivå. Fjerde semester velger man to valgfrie emner i filosofi på 2000 nivå, i tillegg til det obligatoriske filosofiemne på 1000 nivå. 

I femte og sjette semester oppfordres studenter til å inkludere andre relevante fag i sin bachelorgrad – slik som sosiologi, pedagogikk, historie, psykologi, statsvitenskap, biologi, religionsvitenskap eller språkfag. Vi anbefaler dessuten at man i løpet av studieløpet har utveksling utenlands: enten for å ta andre fag eller for å fordype seg ytterligere i filosofi. Man kan også velge å fordype deg videre i filosofi på 2000-nivå ved UiT. 


Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse

Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Studiet bruker mange ulike undervisningsformer:

  • forelesninger
  • skrive- og diskusjonsseminar
  • kollokviegrupper
  • individuell veiledning
  • skrivetrening
  • ekskursjoner

Du vil inngå i studiets mentorprogram, og få tildelt en mentor blant de ansatte som vil være en sosial, faglig og rådgivende medspiller. Det første semesteret vil du også få en studentmentor som er i sitt andre studieår.

I tillegg kan du delta på forskningsgruppenes konferanser og arbeidsverksteder, der internasjonale gjesteforelesere er med.

Vi har også fokus på hvordan du kan bruke filosofien videre. Som en alternativ form for bacheloroppgave kan du gjennomføre et prosjekt med hospitering hos ekstern aktør. Her har du som prosjekt å anvende filosofi hos bedrifter, organisasjoner eller offentlige organer.

Eksamen
Eksamensform varierer fra emne til emne, men består som regel enten av en skriftlig- eller muntlig skoleeksamen i kombinasjon med hjemmeeksamen, semesteroppgave, og prosjektoppgave.

Mer detaljert informasjon finner du under de ulike emnebeskrivelsene.

Norsk eller engelsk.

Studiet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver er derfor på norsk i alle obligatoriske 1000-emner. Pensumlitteraturen er likevel ofte på engelsk og du har som student anledning til å velge om du besvarer eksamen på engelsk eller norsk/skandinavisk.

For å styrke internasjonalisering har enkelte emner på 2000-nivå engelsk som undervisningsspråk. Det vil være minst ett slikt emne per semester. Undervisning, pensumlitteratur og eksamen er da på engelsk, men du kan velge å besvare eksamen på norsk/skandinavisk.

Etter fullført bachelor i filosofi er mulighetene og valg av retninger mange. Du kan søke opptak til ulike master- og videreutdanninger både i Norge og utlandet.

Bachelorgrad i filosofi er grunnlag for opptak til videre masterstudier i filosofi ved UiT, alle landets universiteter, og også mange utenlandske universiteter.

UiT tilbyr også andre relevante masterutdanninger, blant annet:

Graden gir også grunnlag for opptak til masterstudier i ledelse ved UiT ved å kombinere graden med ulike former for yrkeserfaring:

Bachelorgrad i filosofi er også grunnlag for opptak til flere tverrfaglige masterstudier ved andre universiteter i Norge og utlandet.

Et utenlandsopphold kan gi deg unike opplevelser, bedre språkkunnskaper, og gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Du har muligheten til å dra på utveksling ett eller to semester i løpet av studiet.

Vi har flere utvekslingsavtaler, som passer godt til satsningsområdene i praktisk filosofi.

Se nedenfor for utvekslingsmuligheter. Vi jobber kontinuerlig med å utvide porteføljen av utvekslingsavtaler.

Stipendordninger:

I tillegg til stipendordningen til Lånekassen, finnes det flere andre stipender du kan søke på. Se UiT sin nettside om studentutvekslingfor mer informasjon.