høst 2024
FIL-1021 Etikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i studieprogrammet, samt er grunnlag for videre fordypning i etikk-relaterte emner på 2000-nivå, så som FIL-2031 Metaetikk og FIL-2032 Moralpsykologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-1007 Etikk 10 stp

Innhold

Etikk reiser spørsmålet om hvordan vi bør leve våre liv. Et særlig fokus ligger på spørsmålet om hvordan vi skal leve og være sammen med andre. Det kan dreie seg om hva slags typer mennesker vi bør være, hva slags følelser vi bør ha, eller hva slags handlinger vi bør utføre. Emnet undersøker også hvilke verdier eller faktorer som kan begrunne oppfatninger om dette.

Etikk kan deles i normativ etikk, anvendt etikk og metaetikk. Den normative etikken tar stilling til gyldigheten av oppfatninger om hvordan noe bør eller ikke bør være. Den anvendte etikken bruker relevant normativ etisk teori på konkrete problemstillinger, så som spørsmål om abort, aktiv dødshjelp eller prostitusjon. Metaetikk omhandler grunnleggende antagelser og forutsetninger i etikk generelt, så som spørsmål om hvordan vi skal analysere meningsinnholdet til moralske utsagn eller forstå statusen til moralske egenskaper.

Dette emnet dekker de viktigste normative etiske teoriene, tradisjonene, metodene og problemstillingene. Emnet fokuserer spesielt på store teoritradisjoner som dydsetikk, konsekvensialisme (utilitarisme), pliktetikk (deontologi) og feministisk etikk (omsorgsetikk), men vil også dekke tema som egoisme, relativisme, skeptisisme, naturrettsteori eller religiøs etikk.

Emnet tar utgangspunkt i konkrete eksempler for å diskutere og anvende normativ etisk teori, men berører samtidig spørsmål om etiske metoder og relevante metaetiske bakgrunnsbetingelser. Emnet trekker derfor inn elementer fra alle de tre delene av etikken.

Pensum: 600-800 sider


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Forståelse for dydsetikk, pliktetikk (deontologi), konsekvensialisme (utilitarisme), feministisk etikk (omsorgsetikk), og teorier som egoisme, relativisme, skeptisisme, naturrettsteori eller religiøs etikk.
 • Kunnskap om grunnleggende begreper i etikk så som dyd, lykke (eudaimonia), rett og galt, godt og ondt, moralsk forpliktelse, plikt, rettighet, universell gyldighet, normativitet, iboende verdi, instrumentell verdi samt normative og deskriptive utsagn/teorier.
 • Kjennskap til grunnleggende metoder i normativ etikk, så som intuisjonisme og refleksivt ekvilibrium.
 • Innblikk i relevante metaetiske og metodologiske bakgrunnsbetingelser for de ulike normative teoriene.
 • Innblikk i sentrale tekster og tenkere i etikkens historie.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Forklare og sammenligne ulike normative etiske teorier, begreper og metoder.
 • Anvende etiske teorier og begreper på relevante etiske diskusjoner.
 • Vurdere styrker og svakheter i etiske teorier.
 • Gjøre rede for og forsvare bruken av etisk teori på relevante etiske tilfeller.
 • Identifisere og kategorisere grunnleggende metaetiske begreper som ligger til grunn for ulike etiske teorier.

Kompetanse

Studenten kan:

 • Vurdere og forsvare etisk argumentasjon både skriftlig og muntlig.
 • Reflektere over og kritisk vurdere egne etiske standpunkt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 12.12.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studenten må innen gitt frist gjennomføre to mindre skriftlige øvingsoppgaver, på ca.1000 ord.

Tema og problemstilling for øvingsoppgavene avklares med faglærer. Det er individuell, formativ tilbakemelding.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIL-1021
 • Tidligere år og semester for dette emnet