vår 2024
FIL-1022 Politisk filosofi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i studieprogrammet, samt er grunnlag for videre fordypning i politikk-relaterte emner på 2000-nivå, så som FIL-2033 Sosialfilosofi, FIL-2034 Demokrati og politikkutforming og FIL-2038 Global rettferdighet: Migrasjon, klima og ulikhet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-2022 Politisk filosofi 5 stp
FIL-1014 Klassisk politisk filosofi 5 stp

Innhold

Hvorfor trenger vi en stat? Hva gir noen rett til å utøve politisk makt over andre? I hvilken grad kan myndighetene blande seg inn i vårt privatliv? Hva slags styreform er den rette? Er det noe problematisk med økonomiske og sosiale ulikheter? Hva betyr politisk begrep som frihet, likhet og rettferdighet?

Emnet tilbyr en generell innføring i sentrale teorier og metoder i politisk filosofi, slik som kontraktsteori, liberalisme, libertarianisme og republikanisme. Emnet tar opp prinsipielle spørsmål og diskusjoner knyttet til den demokratiske statens legitimering, utforming og forutsetninger. Eksempler kan være: forholdet mellom det offentlige og det private, betingelser for demokrati og samfunnsdeltakelse, fordelingsrettferdighet, global rettferdighet, minoriteters rettigheter, eller utfordringer knyttet til kulturell og religiøs diversitet.

Emnet presenterer sentrale teorier i politisk filosofi, men forholder seg samtidig til samtidsaktuelle problemer og utfordringer.

Pensum: 600-800 sider


Anbefalte forkunnskaper

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten, FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert, FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • Kjennskap til sentrale tema og problemstillinger i politisk filosofi, så som statens politiske legitimitet, forholdet mellom demokrati og menneskerettigheter, grunnlaget for politisk maktutøvelse, forholdet mellom sivilsamfunn og politisk offentlighet, samt fordeling av økonomiske og sosial goder.
 • Innblikk i sentrale historiske og samtidige teoritradisjoner i politisk filosofi, så som kontraktsteori, liberalisme, libertarianisme, deliberativt demokrati og republikanisme.
 • Kunnskap om grunnleggende begreper i politisk filosofi, slik som makt, legitimitet, negativ frihet, positiv frihet, proseduralisme, individualisme, og kommunitarisme.
 • Kunnskap om metodetradisjoner i politisk filosofi, slik som kontraktstenkning og tankeeksperiment, refleksivt ekvilibrium, kantiansk konstruktivisme, analytisk politisk filosofi, normativ rekonstruksjon eller kritisk teori.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Bruke sentrale politiskfilosofiske begreper og teorier om frihet, autonomi, sosial rettferd og økonomisk likhet for å analysere og forstå aktuelle politiske saker og hendelser.
 • Kritisk vurdere styrker og svakheter ved ulike politiskfilosofiske teorier og argumenter.
 • Oppsøke og sette seg inn i andre tema i politisk filosofi.

Kompetanse:

Studenten kan:

 • Forholde seg til komplekst tekstmateriale og skille ut den meste sentrale informasjonen.
 • Identifisere viktige antagelser, argumenter og konklusjoner i en tekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige øvingsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studenten må innen gitt frist gjennomføre en skriftlig øvingsoppgave på 2000-2500 ord. Tema og problemstilling for øvingsoppgaven avklares med faglærer.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIL-1022
 • Tidligere år og semester for dette emnet